Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego

Usługi wycinania drzew

2017/S 246-514920

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wycinka drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.32.2017
II.1.2)Główny kod CPV
77211400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest usługa wycinki drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego zlokalizowanych na działkach nr 1751, 1752, 1755, 1758, 1759, 1764, 5411/5 i 5411/6 obręb Olesno.

Drzewa, gałęzie i krzewy pochodzące z wycinki drzew stanowić będą własność wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest usługa wycinki drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego.

3.2 Wykaz drzew i krzewów został kreślony w SIWZ.

3.3 Drzewa, gałęzie i krzewy pochodzące z wycinki drzew stanowić będą własność wykonawcy.

3.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

3.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek na terenie nieruchomości w tym za ewentualne uszkodzenia, po ich protokolarnym przejęciu od Zamawiającego, jeżeli wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich realizacji.

3.6 Wykonawca zapewnia zgodne z przepisami zabezpieczenie terenu, na którym wykonywał będzie przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac.

3.7 Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac na swój koszt.

3.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.11 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.12 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.13 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.14 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm Podwykonawców.

3.15 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium środowiskowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.02.00-16-0040/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych PLN, 00/100).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

c) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— pkt. b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

— pkt a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Ze względu na zbyt małą ilość dostępnych znaków, pozostałe informacje dot. dokumentów wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP lub w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP - zawarto w SIWZ.

Do 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2017
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 04.01.2018 r.

 

Nr IX.271.32.2017

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: Wycinka drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega załącznik nr 1 do  SIWZ – formularz ofertowy. Nowy wzór formularza został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 30.01.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: „Wycinka drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33.084,54 zł (brutto)

 

Złożono 7 ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Kryterium środowiskowe (rodzaj oleju)

1.

FIORI sp. z o.o.

42-603 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 213

11.880,00

Husquarna XP Synthetic

2.

ECO FUTURE Tomasz Mroczkowski

48-304 Nysa, ul. Sienkiewicza 36/2

6.490,00

Stihl Bio Plus

3.

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS

Sp. z o.o., sp.k.

39-450 Baranów Sandomierski, Durdy 141

49.000,00

Bio Forest Oil

(olej biodegradowalny)

4.

Opolska Szkoła Arborystyki

Tomasz Jagoda, 46-037 Karłowice

ul. Kochanowskiego 11, Kuźnica Katowska,

10.500,00

Olej Biodegradowalny do pił „EKO”

5.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

22.680,00

BIOPLANT 80 V-GRUN

6.

PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

14.481,00

Stihl BioPlus

7.

Roman Janicki PUH ADA

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

17.280,00

V-Gren Bio Planet 80

 

Ww. Wykonawca zaakceptował wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 14.02.2018 r.

Nr IX.271.32.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wycinka drzew i krzewów związanych z rewitalizacją traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie oraz stadionu miejskiego

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

ECO FUTURE Tomasz Mroczkowski, 48-304 Nysa, ul. Sienkiewicza 36/2

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Kryterium środowiskowe (40%),

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Kryterium środowiskowe (rodzaj oleju)

Suma

1.

FIORI sp. z o.o.

42-603 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 213

32,78

40

72,78

2.

ECO FUTURE Tomasz Mroczkowski

48-304 Nysa, ul. Sienkiewicza 36/2

60

40

100

3.

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o., sp.k.

39-450 Baranów Sandomierski, Durdy 141

7,95

40

47,95

4.

Opolska Szkoła Arborystyki Tomasz Jagoda,

46-037 Karłowice, ul. Kochanowskiego 11, Kuźnica Katowska

37,08

40

77,08

5.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

17,17

40

57,17

6.

PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

26,89

40

66,89

7.

Roman Janicki PUH ADA

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

22,53

40

62,53

 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki