Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Ogłoszenie nr 637021-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.
 

Gmina Olesna: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
Numer referencyjny: Nr IX.271.33.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie (wraz z zapleczem socjalnym a także budynku hotelarsko-gastronomicznego) przy ul. Kościuszki 17, znajdującego się na nieruchomości komunalnej o powierzchni 1,6506 ha stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 3202/149, 3200/149, 1133/150, 1347/151, część 1923/23 obręb Olesno (KW Nr 8696, KW Nr 10150, KW Nr 3289 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oleśnie), których właścicielem jest Gmina Olesno. 3.2 W skład kompleksu basenów wchodzi: a. budynek hotelowo-gastronomiczny, rok budowy ~1935, powierzchnia użytkowa 467,42 m2, kubatura 1444,00 m3, liczba kondygnacji: 2, b. basen duży – rok budowy ~1935, pow. zabudowy: 900 m2, pow. użytkowa: 850 m2, o długości 49,03 m i szerokości 17,35 m; o gł. 1,15 m - 2,96 m Konstrukcja basenu żelbetowa wyłożona płytkami. Basen ogrodzony płotem metalowym, c. basen średni, rok budowy ~1935, o długości 23,60 m i szerokości 14,45 m o gł. 0,6- 1,1 m, pow. użytkowej 340 m2. Konstrukcja basenu żelbetowa wyłożona płytkami. Basen ogrodzony płotem metalowym, d. brodzik, rok budowy ~1935, pow. zabudowy 54,80 m2, pow. użytkowa 52,20 m2. basen o długości 9,60 m i szerokości 5,45 m o gł. 0,3 - 0,6 m Konstrukcja niecki brodzika i zbiornika żelbetowa monolityczna, e. kort do tenisa, rok budowy 1978, pow. zabudowy kortu 676 m2. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, f. boisko do koszykówki, rok budowy 1978, pow. zabudowy boiska: 258,0 m2. W okresie zimowym powierzchnia wykorzystywana jest pod lokalizację sztucznego lodowiska, g. Pozostałe: Boisko trawiaste do gry w siatkówkę, place zabaw, infrastruktura towarzysząca (ławki stoły itp.) 3.3 Zakres zamówienia obejmuje: a. Sporządzenie inwentaryzacji oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania. Koncepcja dotycząca części basenowej powinna zawierać minimum dwa rozwiązania techniczne dotyczące technologii wykonania niecek basenowych oraz minimum dwa warianty dotyczące uzdatniania (w szczególności filtracji) wody basenowej. Załącznikami obligatoryjnymi do każdego proponowanego rozwiązania powinna być również projekcja prognozowanych kompleksowych kosztów utrzymania inwestycji po jej zakończeniu, w okresie min. 15 lat. Zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do dalszych prac projektowych, b. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 5 egzemplarzach), w tym: • Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, • Branżowe projekty wykonawcze, • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, • Przedmiary robót, • Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów, • Wizualizacja projektu na 3 sztywnych planszach o wymiarach min. 1,5 x 1,0 m oraz w wersji elektronicznej (.jpeg, .pdf). • Uzyskanie pozwolenia na budowę. • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów • Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji. 3.4 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była opracowana w sposób umożliwiający wykonanie robót minimum w 3 etapach, a projekty poszczególnych etapów były skompletowane w oddzielnych teczkach. Szczegółowy sposób podziału na etapy zostanie określony w trakcie opracowywania i zatwierdzania koncepcji. 3.5 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: a. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), d. ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), e. innymi obowiązującymi przepisami prawa. 3.6 Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 3.7 Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 3.8 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na modernizację kompleksu basenów otwartych. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.9 Główne założenie - wykorzystując istniejące niecki należy wybrać optymalną pod względem efektywności kosztowej i spodziewanych rezultatów technologię. 3.10 Wstępne założenia do zakresu rzeczowego: a. Zakładana średnia ilość osób korzystających ze zmodernizowanego obiektu przez jeden dzień - 1000 (słownie: tysiąc) osób, b. Teren kompleksu basenów otwartych powinien zachować co najmniej te same funkcje użytkowe jak obecnie oraz mieć możliwość rozszerzenia świadczonych usług o usługi rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, c. Teren kompleksów basenów powinien być wyposażony w m.in. następujące urządzenia: zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne, siłownie zewnętrzne, budynki zaplecza socjalnego itp., d. Instalacje technologiczne powinny być wykonane w technologii stali nierdzewnej z powłokami PVC na podłożu betonowym, stali ocynkowanej z powłokami PVC lub natryskiwanych membran elastomerowych na podłożu betonowym - bez połączeń - dopuszcza się ewentualnie wykonanie rynien przelewowych oraz koryt dennych napływowych ze stali nierdzewnej oraz zastosowanie okładzin porcelanowych do wykonania rynien przelewowych lub inne technologie – pod warunkiem przedstawienia dowodów potwierdzających ich skuteczne i efektywne zastosowanie. Każda z zastosowanych technologii musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora e. Obiekty towarzyszące oraz mała architektura; • Teren rekreacyjno-sportowy - boisko do piłki nożnej plażowej z możliwością wydzielenia dwóch niezależnych boisk do siatkówki plażowej, małe boisko do streetball (fakultatywnie), mała architektura części sportowej, • Drogi, parkingi dla samochodów, motocykli i rowerów oraz ciągi piesze z odwodnieniami wokół niecek basenowych, • Ogrodzenie terenu, • Ogrodzenie części basenowej (wejścia przez nogo myjki i natryski), • Instalacja uzdatniania wody basenowej, stacja pomp i filtrów, instalacja podgrzewania wody basenowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, instalacja podgrzewania wody pod prysznicami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, • Elektroniczny system obsługi klienta, • Instalacja i sieć teletechniczna wewnątrz obiektu z połączeniem zewnętrznym, • Monitoring i nagłośnienia, f. Część basenowo-rekreacyjna: • Plaża z parasolami i leżakami do wynajęcia (około 100 szt.); • Wydzielone pergolami utwardzone miejsca plażowe dla lokalizacji leżaków plażowych; • Teren zabaw dla dzieci (piaskownice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, itp.) w bezpośredniej bliskości brodzika dla małych dzieci - podłoże wykonane z mat poliuretanowych; • Nogomyjki, natryski polowe. Zamawiający wymaga szczególnie, aby kompleks basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oprócz typowej funkcji rekreacyjno – sportowej zawierał również ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, co pozwoliłoby na realizację programów rehabilitacyjnych o szerokim spektrum leczenia dolegliwości i schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku 3.11 Opracowując projekt budowlany należy uzyskać, w oparciu o aktualne wyliczenia, zapotrzebowania na media (woda, ścieki, energia elektryczna, zrzut deszczówki) nowe warunki przyłączenia. 3.12 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów (mapa do celów projektowych jest w posiadaniu Zamawiającego) i uzgodnień projektów i warunków technicznych wykonania przyłączy. 3.13 Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię. 3.14 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 3.15 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.16 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.17 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.18 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.19 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.20 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.21 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.22 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania. oraz 2) Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował: i. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba, która posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 50.000,00 PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni na stanowisku: głównego projektanta, ii. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba, iii. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba, iv. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba, v. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba, vi. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba, vii. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba, viii. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. projektantów. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. sprawdzających. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych, niż ww. branżach, Wykonawca zapewni 2 osoby (projektanta i sprawdzającego) dla każdej z branż, posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia . Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFsiwz.pdf (1,22MB)
JPEGbasen zdjecie nr 21.jpeg (547,22KB)
JPEGbasen zdjecie nr 20.jpeg (841,46KB)
JPEGbasen zdjecie nr 19.jpeg (587,95KB)
JPEGbasen zdjecie nr 18.jpeg (617,88KB)
JPEGbasen zdjecie nr 17.jpeg (629,43KB)
JPEGbasen zdjecie nr 16.jpeg (462,06KB)
JPEGbasen zdjecie nr 15.jpeg (485,38KB)
JPEGbasen zdjecie nr 14.jpeg (598,47KB)
JPEGbasen zdjecie nr 13.jpeg (618,58KB)
JPEGbasen zdjecie nr 12.jpeg (563,55KB)
JPEGbasen zdjecie nr 11.jpeg (526,85KB)
JPEGbasen zdjecie nr 10.jpeg (486,99KB)
JPEGbasen zdjecie nr 9.jpeg (618,83KB)
JPEGbasen zdjecie nr 8.jpeg (617,62KB)
JPEGbasen zdjecie nr 7.jpeg (657,00KB)
JPEGbasen zdjecie nr 6.jpeg (612,29KB)
JPEGbasen zdjecie nr 5.jpeg (561,26KB)
JPEGbasen zdjecie nr 4.jpeg (524,49KB)
JPEGbasen zdjecie nr 3.jpeg (668,95KB)
JPEGbasen zdjecie nr 2.jpeg (608,20KB)
JPEGbasen zdjecie nr 1.jpeg (689,74KB)
JPEGbasen otwarty mapka.jpeg (367,35KB)
DOC3.7 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (44,50KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (37,50KB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (135,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (39,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,85KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (21,41KB)
DOC3.1a formularz ofertowy-doświadczenie zawodowe kierownika budowy.doc (42,50KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (49,00KB)
 

 

Olesno, dn. 03.01.2018 r.

 

Nr IX.271.33.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.33.2018 pt.: „Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 ze póżn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SIWZ.

 

Jest:

5.2.       Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

1)       Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

oraz

2)      Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował:

                         i.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba, która posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum  50.000,00 PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni na stanowisku: głównego projektanta,

                        ii.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba,

                      iii.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,

                      iv.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba,

                       v.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba,

                      vi.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba,

                    vii.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,

                   viii.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba,

 

Winno być:

5.2.       Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

1)       Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

oraz

2)      Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował:

                         i.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

                        ii.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba, która posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum  50.000,00 PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni na stanowisku: głównego projektanta - architekta,

                      iii.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,

                      iv.          Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba,

                       v.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba,

                      vi.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba,

                    vii.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,

                   viii.          Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba,

 

 

 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Jest:

Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia

Kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie złożonego przez Wykonawcę Formularza. „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia”.

Znaczenia kryterium – 40 %.

Jeśli Wykonawca wskaże do pełnienia funkcji projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej osobę posiadającą większe doświadczenie zawodowe, niż wymagane w warunkach udziału w postępowaniu opisane w § 5 siwz - Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

1) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 3 zadań* – 10 pkt

2) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 4 zadań *– 20 pkt

3) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 5 zadań* – 30 pkt

3) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 6 i więcej zadań* – 40 pkt

*w definicji zadania mieszczą się wyłącznie zadania opisane w § 5 siwz (prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda).

W przypadku nie złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Formularza Kryterium oceny ofert „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia” lub złożenia przez Wykonawcę niewypełnionego w/w Formularza, Zamawiający przyzna w takim przypadku Wykonawcy 0 pkt w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia

 

Winno być:

Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia

Kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie złożonego przez Wykonawcę Formularza. „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia”.

Znaczenia kryterium – 40 %.

Jeśli Wykonawca wskaże do pełnienia funkcji projektanta w:

 

- branży architektonicznej osobę posiadającą większe doświadczenie zawodowe, niż wymagane w warunkach udziału w postępowaniu opisane w § 5 siwz - Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

1) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 3 zadań* – 10 pkt

2) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 4 zadań *– 20 pkt

3) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 5 zadań* – 30 pkt

3) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 6 i więcej zadań* – 40 pkt

 

*w definicji zadania mieszczą się wyłącznie zadania opisane w § 5 siwz (prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda na stanowisku głównego projektanta - architekta).

W przypadku nie złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę Formularza Kryterium oceny ofert „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia” lub złożenia przez Wykonawcę niewypełnionego w/w Formularza, Zamawiający przyzna w takim przypadku Wykonawcy 0 pkt w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1a pn.: Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DOC3.1a formularz ofertowy-doświadczenie zawodowe kierownika budowy-uwzględniajaący modyfikację z dnia 03.01.2018 r..doc (43,50KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 03.01.2018 r.

 

Nr IX.271.33.2017

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

W  odpowiedzi  na  pytania  z  dnia  02.01.2018  r. dotyczące  SIWZ,  Zamawiający informuje co następuje:

 

Pytanie:

Czy obiekty: budynek hotelowo – gastronomiczny, basen duży, basen średni i brodzik objęte są ochroną konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie:

Czy obiekt hotelowo – gastronomiczny też podlega inwentaryzacji, termomodernizacji, modernizacji i remontowi?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Prosimy o zmianę par. 5.2.2.i – wg nas oczywiste jest, że na stanowisku głównego projektanta powinien być mgr inż. architekt, a nie konstruktor.  To architekt będzie odpowiadał za prace koncepcyjne i to doświadczenie architekta powinno być szczególnie ważne przy ocenie zdolności projektowej, a nie doświadczenie konstruktora.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował w/w zapis z SIWZ. Na stronie www.olesno.biuletyn.info.pl została zawarta informacja o zmianie ogłoszenia i SIWZ w powyższym zakresie

 

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że  zgodnie ze SIWZ do udziału w przetargu może przystąpić firma, która wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania oferty, co najmniej 2 prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda, natomiast brana pod uwagę przy punktowaniu doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zadania  ilość  6 zaprojektowanych basenów może być wykonana w okresie dłuższym niż 3 lata.

Odpowiedź:

Zadania oceniane w kryterium oceny ofert mogą być wykonane w okresie dłuższym aniżeli 3 lata przed terminem składania ofert.

 

Pytanie:

Prosimy o informację, czy istniejące baseny duży i średni  mają po remoncie zachować swoje dotychczasowe funkcje i wymiary.

Odpowiedź:

Istniejące baseny mają po remoncie zachować swoje dotychczasowe funkcje, w tym funkcje te mają ulec poszerzeniu, odpowiednio do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów basenów, odpowiednio do zaakceptowanej koncepcji opracowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku potwierdzenia efektywności kosztowej takiego rozwiązania).

 

Pytanie:

Prosimy o podanie podstawowych parametrów funkcjonalno-użytkowych modernizowanych obiektów.

Odpowiedź:

Podstawowe parametry zostały określone w SIWZ.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500002023-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 637021-N-2017
Data: 29/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 2) Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował: i. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba, która posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 50.000,00 PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni na stanowisku: głównego projektanta, ii. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba,
W ogłoszeniu powinno być: 2) Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował: i. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba, ii. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba, która posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 50.000,00 PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni na stanowisku: głównego architekta,

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

                                                                                                                                                       Olesno, dn. 12.01.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 12.01.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: „Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100.000,00 zł (brutto)

 

Zożono 8 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia

1.

Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o.

04-158 Warszawa, ul. Zamieniecka 46

291.510,00

6 zadań

2.

PRO ARCH 2 sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 24

282.900,00

9 zadań

3.

ABM Wycena Nieruchomości

Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22A

265.065,00

2 zadania

4.

VITARO sp. z o.o.

00-116 Warszawa , ul. Świętokrzyska 30-63

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

202.950,00

2 zadania

5.

METROPOLIS sp. z o.o., sp. k.

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

115.005,00

Brak załącznika

6.

projektygotowe.pl

spółka architektoniczna sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39

228.000,00

3 zadania

7.

MWM sp. z o.o., sp. k.

44-100 Gliwice, ul. Grottgera 35

159.900,00

Brak załącznika

8.

Archiprojekt Włodzimierz Banaś

59-300 Lubin, ul.  Górnicza 7B/3

168.510,00

11 zadań

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

                                                                                                                                                                   Zatwierdził:

                                                                                                                                                                   Burmistrz Olesna 

                                                                                                                                                                   Sylwester Lewicki

Olesno, dn.16.01.2018 r.

Nr IX.271.33.17

                                                                                  Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert

Uzasadnienie faktyczne

W  przedmiotowym  postępowaniu  cena  Państwa oferty przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj.100.000,00 złotych.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki