Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko ds. księgowości

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości.docx (20,31KB)
DOCXINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.docx (12,68KB)
 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

ds. księgowości

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

3.  Wykształcenie: wykształcenie wyższe ekonomiczne

4.  Główne obowiązki:

 • prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zasobów lokalowych Gminy Olesno,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej oraz realizowanie świadczeń dodatkowych w tym zakresie wynikających z odrębnych przepisów prawnych wraz ze sprawozdawczością i zobowiązaniami podatkowymi,
 • wystawianie faktur VAT i not obciążeniowych wynikających z rozrachunków z kontrahentami i najemcami,
 • prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży Gminy Olesno na potrzeby podatku VAT,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • opracowywanie projektów budżetu Gminy w zakresie zasobów lokalowych,
 • nadzór nad wykonaniem budżetu i wprowadzaniem koniecznych zmian w budżecie w zakresie zasobów lokalowych,
 • wstępna rejestracja płatności w banku,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy w zakresie zasobów lokalowych,
 • sporządzanie sprawozdań o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach z podziałem na poszczególne nieruchomości,
 • wydawanie użytkownikom lokali zaświadczeń i poświadczeń dotyczących zajmowanych lokali,
 • ewidencjonowanie wpłat wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych, odprowadzanych na wydzielone konta bankowe, a obejmujących głównie:
 • czynsze z tytułu najmu,
 • opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków,
 • opłaty za dostawę energii cieplnej,
 • opłaty za usuwanie nieczystości stałych,
 • inne opłaty związane z przedmiotem umowy,
 • dokonywanie zmiany opłat należnych, w przypadku dokonanych zmian cen przez dostawców,
 • powiadamianie najemców w wymagalnym terminie o zmianach opłat czynszowych oraz stosowanie nowych opłat w przypadku ich zmian dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów prawa lokalnego,
 • naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w przypadku utraty prawa do niego,
 • prowadzenie ewidencji zadłużeń należności, jak również czynności windykacyjnych dotyczących wezwań do uregulowania należności i przekazywanie dokumentacji w tym zakresie do prowadzenia dalszych czynności windykacyjnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji należnych zaliczek na podatek VAT,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT i związanego w tym przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków budżetowych Gminy,
 • prowadzenie ewidencji wydatków inwestycyjnych, księgowe rozliczanie inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych.

 

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 

6. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

19 stycznia 2018 r. do godz. 1200.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki