Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych

Strona archiwalna

 

DOCXInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamowień publicznych.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. zamowień publicznych.docx
 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

ds. zamówień publicznych

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

 

3.  Wykształcenie: wykształcenie wyższe

 

4.  Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów dokumentacji niezbędnej na potrzeby przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień związanych z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu UE,
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji niezbędnej na potrzeby przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień co do których istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzenie projektu rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
 • tłumaczenie korespondencji anglojęzycznych Urzędu,
 • wykonywanie zadań związanych z szeroko rozumianą promocją Gminy, w tym administrowanie stroną internetową,
 • udział w przygotowaniu gminnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

   

  5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

6. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych wytycznych dot. zlecania zamówień publicznych w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

   

  7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

   

  * Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

   

  8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   

  Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

   

  9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

  z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

  26 stycznia 2018 r. do godz. 1200.

   

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

   

   

  BURMISTRZ  OLESNA

  Sylwester Lewicki