Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Polska-Olesno: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

2018/S 008-012872

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.04.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45213310
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2 Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) Wykonanie robót budowlanych,

3) Wykonanie prac małej architektury.

4) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71222000
71354000
77211400
44212321
45110000
45223320
45223300
45233120
45233280
45233161
45233223
45233270
45311200
45314000
45316100
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

3.2 Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 3 egzemplarzach), w tym:

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę,

Branżowe projekty wykonawcze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Przedmiary robót,

Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów,

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną akceptację zamawiającego dla sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi wykonawca.

2) Wykonanie robót budowlanych, w tym.:

Wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,

Parkingu oraz zatoki autobusowej z nawierzchni asfaltowej,

Chodników, placów oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej,

Żwirowej ścieżki parkowej,

Betonowych schodów na skarpie,

Rampy dla niepełnosprawnych,

Wykonania przekopów kontrolnych, w tym wykonania przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

Odwodnienia terenu budowy,

Odtworzenia wszelkich budowli, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,

Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót.

Opracowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu.

3) Uzgodnienia ewentualnej zmiany organizacji ruchu pociągów na trasie nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów, jeżeli będzie ona wymagana na czas prowadzenia prac.

4) Wykonanie prac małej architektury, w tym: infokiosk, tablica multimedialna, bezobsługowa wypożyczalnia rowerów, ławki miejskie, kosze na śmieci, latarnie parkowe, latarnie uliczne wiata przystankowa oraz wiata rowerowa.

5) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

6) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności zamawiającego (ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony środowiska).

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach:

1-etap pierwszy, obejmujący wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych - do końca listopada 2018 r.

2- etap drugi - wykonanie obiektów małej architektury - do końca kwietnia 2019 r.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej budowy Centrum przesiadkowego w Oleśnie i innych stanowiących integralną część siwz

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

Projektant o specjalności drogowej.

Wymagana liczba osób: 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Doświadczenie zawodowe: opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, lub decyzji równoważnej), o wartości zadania minimum 500 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych.

Projektant o specjalności sieciowej.

Wymagana liczba osób: 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Projektant o specjalności elektrycznej.

Wymagana liczba osób: 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej.

Kierownik Budowy.

Wymagana liczba osób: 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 500 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych na stanowisku: Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych o wartości co najmniej 500 000 PLN każda.

Uwaga:

a) Przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

b) Przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 131-267269
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/04/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

c) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— pkt. b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

— pkt a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Ze względu na zbyt małą ilość dostępnych znaków, pozostałe informacje dot. dokumentów wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP lub w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP - zawarto w SIWZ.

Do 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018
 
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
 

Olesno, dnia 20.02.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 20.02.2018 r.
o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.259.730,00  złotych

 

Zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Doświadczenie

(ilość kontraktów)

1.

PPUH STEINBUDEX – J.M.

58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50

1.978.875,12

7

9

2.

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 – lider

Gramar sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15 - partner

2.337.000,00

6

8

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn.02.03.2018 r.

Nr IX.271.04.2018

                                                                                 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z cyt. wyżej dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

W  przedmiotowym  postępowaniu  ceny  ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 1.259.730,00 złotych.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

 
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki