Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Ogłoszenie nr 506312-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.
 

Gmina Olesna: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
Numer referencyjny: Nr IX.271.06.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie (wraz z zapleczem socjalnym a także budynku hotelarsko-gastronomicznego) przy ul. Kościuszki 17, znajdującego się na nieruchomości komunalnej o powierzchni 1,6506 ha stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 2116,2118,2132,2216,2131,2213, część działki 2135 obręb Olesno (KW Nr 8696, KW Nr 10150, KW Nr 3289 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oleśnie), których właścicielem jest Gmina Olesno. 3.2 W skład kompleksu basenów wchodzi: a. budynek hotelowo-gastronomiczny, rok budowy ~1935, powierzchnia użytkowa 467,42 m2, kubatura 1444,00 m3, liczba kondygnacji: 2, b. basen duży – rok budowy ~1935, pow. zabudowy: 900 m2, pow. użytkowa: 850 m2, o długości 49,03 m i szerokości 17,35 m; o gł. 1,15 m - 2,96 m Konstrukcja basenu żelbetowa wyłożona płytkami. Basen ogrodzony płotem metalowym, c. basen średni, rok budowy ~1935, o długości 23,60 m i szerokości 14,45 m o gł. 0,6- 1,1 m, pow. użytkowej 340 m2. Konstrukcja basenu żelbetowa wyłożona płytkami. Basen ogrodzony płotem metalowym, d. brodzik, rok budowy ~1935, pow. zabudowy 54,80 m2, pow. użytkowa 52,20 m2. basen o długości 9,60 m i szerokości 5,45 m o gł. 0,3 - 0,6 m Konstrukcja niecki brodzika i zbiornika żelbetowa monolityczna, e. kort do tenisa, rok budowy 1978, pow. zabudowy kortu 676 m2. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, f. boisko do koszykówki, rok budowy 1978, pow. zabudowy boiska: 258,0 m2. W okresie zimowym powierzchnia wykorzystywana jest pod lokalizację sztucznego lodowiska, g. Pozostałe: Boisko trawiaste do gry w siatkówkę, place zabaw, infrastruktura towarzysząca (ławki stoły itp.) 3.3 Zakres zamówienia obejmuje: a. Sporządzenie inwentaryzacji oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania. Koncepcja dotycząca części basenowej powinna zawierać minimum dwa rozwiązania techniczne dotyczące technologii wykonania niecek basenowych oraz minimum dwa warianty dotyczące uzdatniania (w szczególności filtracji) wody basenowej. Załącznikami obligatoryjnymi do każdego proponowanego rozwiązania powinna być również projekcja prognozowanych kompleksowych kosztów utrzymania inwestycji po jej zakończeniu, w okresie min. 15 lat. Zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do dalszych prac projektowych, b. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 5 egzemplarzach), w tym: • Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, • Branżowe projekty wykonawcze, • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, • Przedmiary robót, • Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów, • Wizualizacja projektu na 3 sztywnych planszach o wymiarach min. 1,5 x 1,0 m oraz w wersji elektronicznej (.jpeg, .pdf). • Uzyskanie pozwolenia na budowę. • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów • Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji. 3.4 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była opracowana w sposób umożliwiający wykonanie robót minimum w 3 etapach, a projekty poszczególnych etapów były skompletowane w oddzielnych teczkach. Szczegółowy sposób podziału na etapy zostanie określony w trakcie opracowywania i zatwierdzania koncepcji. 3.5 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: a. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), d. ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), e. innymi obowiązującymi przepisami prawa. 3.6 Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 3.7 Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 3.8 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na modernizację kompleksu basenów otwartych. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.9 Główne założenie - wykorzystując istniejące niecki należy wybrać optymalną pod względem efektywności kosztowej i spodziewanych rezultatów technologię. 3.10 Wstępne założenia do zakresu rzeczowego: a. Zakładana średnia ilość osób korzystających ze zmodernizowanego obiektu przez jeden dzień - 1000 (słownie: tysiąc) osób, b. Teren kompleksu basenów otwartych powinien zachować co najmniej te same funkcje użytkowe jak obecnie oraz mieć możliwość rozszerzenia świadczonych usług o usługi rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, c. Teren kompleksów basenów powinien być wyposażony w m.in. następujące urządzenia: zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne, siłownie zewnętrzne, budynki zaplecza socjalnego itp., d. Instalacje technologiczne powinny być wykonane w technologii stali nierdzewnej z powłokami PVC na podłożu betonowym, stali ocynkowanej z powłokami PVC lub natryskiwanych membran elastomerowych na podłożu betonowym - bez połączeń - dopuszcza się ewentualnie wykonanie rynien przelewowych oraz koryt dennych napływowych ze stali nierdzewnej oraz zastosowanie okładzin porcelanowych do wykonania rynien przelewowych lub inne technologie – pod warunkiem przedstawienia dowodów potwierdzających ich skuteczne i efektywne zastosowanie. Każda z zastosowanych technologii musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora, e. Obiekty towarzyszące oraz mała architektura; • Teren rekreacyjno-sportowy - boisko do piłki nożnej plażowej z możliwością wydzielenia dwóch niezależnych boisk do siatkówki plażowej, małe boisko do streetball (fakultatywnie), mała architektura części sportowej, • Drogi, parkingi dla samochodów, motocykli i rowerów oraz ciągi piesze z odwodnieniami wokół niecek basenowych, • Ogrodzenie terenu, • Ogrodzenie części basenowej (wejścia przez nogo myjki i natryski), • Instalacja uzdatniania wody basenowej, stacja pomp i filtrów, instalacja podgrzewania wody basenowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, instalacja podgrzewania wody pod prysznicami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, • Elektroniczny system obsługi klienta, • Instalacja i sieć teletechniczna wewnątrz obiektu z połączeniem zewnętrznym, • Monitoring i nagłośnienia, f. Część basenowo-rekreacyjna: • Plaża z parasolami i leżakami do wynajęcia (około 100 szt.); • Wydzielone pergolami utwardzone miejsca plażowe dla lokalizacji leżaków plażowych; • Teren zabaw dla dzieci (piaskownice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, itp.) w bezpośredniej bliskości brodzika dla małych dzieci - podłoże wykonane z mat poliuretanowych; • Nogomyjki, natryski polowe. Zamawiający wymaga szczególnie, aby kompleks basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oprócz typowej funkcji rekreacyjno – sportowej zawierał również ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, co pozwoliłoby na realizację programów rehabilitacyjnych o szerokim spektrum leczenia dolegliwości i schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku 3.11 Opracowując projekt budowlany należy uzyskać, w oparciu o aktualne wyliczenia, zapotrzebowania na media (woda, ścieki, energia elektryczna, zrzut deszczówki) nowe warunki przyłączenia. 3.12 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów (mapa do celów projektowych jest w posiadaniu Zamawiającego) i uzgodnień projektów i warunków technicznych wykonania przyłączy. 3.13 Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię. 3.14 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 3.15 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.16 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.17 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.18 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.19 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.20 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.21 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.22 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o dane NBP z dnia ogłoszenia postępowania. oraz 2) Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował: i. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba, która posiada doświadczenie zawodowe tj.: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 50.000,00 PLN brutto, obejmującego prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy, lub remontów kąpielisk lub pływalni na stanowisku: głównego projektanta, ii. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – min. 1 osoba, iii. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba, iv. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba, v. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej – min. 1 osoba, vi. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba, vii. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba, viii. Sprawdzającym posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych - min. 1 osoba, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. projektantów. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. sprawdzających. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych, niż ww. branżach, Wykonawca zapewni 2 osoby (projektanta i sprawdzającego) dla każdej z branż, posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określona w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFsiwz.pdf (1,23MB)
DOC3.7 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (44,50KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (38,00KB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (108,00KB) 
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (39,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,63KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (21,41KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (60,00KB)
JPEGbasen zdjecie nr 21.jpeg (547,22KB)
JPEGbasen zdjecie nr 20.jpeg (841,46KB)
JPEGbasen zdjecie nr 19.jpeg (587,95KB)
JPEGbasen zdjecie nr 18.jpeg (617,88KB)
JPEGbasen zdjecie nr 17.jpeg (629,43KB)
JPEGbasen zdjecie nr 16.jpeg (462,06KB)
JPEGbasen zdjecie nr 15.jpeg (485,38KB)
JPEGbasen zdjecie nr 14.jpeg (598,47KB)
JPEGbasen zdjecie nr 13.jpeg (618,58KB)
JPEGbasen zdjecie nr 12.jpeg (563,55KB)
JPEGbasen zdjecie nr 11.jpeg (526,85KB)
JPEGbasen zdjecie nr 10.jpeg (486,99KB)
JPEGbasen zdjecie nr 9.jpeg (618,83KB)
JPEGbasen zdjecie nr 8.jpeg (617,62KB)
JPEGbasen zdjecie nr 7.jpeg (657,00KB)
JPEGbasen zdjecie nr 6.jpeg (612,29KB)
JPEGbasen zdjecie nr 5.jpeg (561,26KB)
JPEGbasen zdjecie nr 4.jpeg (524,49KB)
JPEGbasen zdjecie nr 3.jpeg (668,95KB)
JPEGbasen zdjecie nr 2.jpeg (608,20KB)
JPEGbasen zdjecie nr 1.jpeg (689,74KB)
JPEGbasen otwarty mapka.jpeg (367,35KB)

 

Olesno, dn. 25.01.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 120.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 6 ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia

1.

PRO ARCH 2 sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 24

252.000,00

7 zadań

2.

METROPOLIS sp. z o.o., sp. k.

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

115.005,00

14 zadań

3.

VITARO sp. z o.o.

00-116 Warszawa , ul. Świętokrzyska 30-63

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

202.950,00

1 zadanie

4.

Pracownia Projektowo-Konserwatorska „PROKON” S.C.

45-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15

Adres do korespondencji:45-083 Opole,ul. Barlickiego 13

285.000,00

3 zadania

5.

Archiprojekt Włodzimierz Banaś

59-300 Lubin, ul.  Górnicza 7B/3

131.610,00

11 zadań

6.

Konsorcjum:

Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o.o.

30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 46

Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa

30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 46/2

298.890,00

2 zadania

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

                                                                                                        

Burmistrz Olesna                

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 14.02.2018 r.

Nr IX.271.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

METROPOLIS sp. z o.o., sp. k., 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (40%),

 

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Kryteria pozacenowe

 

Suma

1.

PRO ARCH 2 sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 24

27,38

20

47,38

2.

METROPOLIS sp. z o.o., sp. k.

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12

60

40

100

3.

VITARO sp. z o.o.

00-116 Warszawa , ul. Świętokrzyska 30-63

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

34

0

34

4.

Pracownia Projektowo-Konserwatorska „PROKON” S.C.

45-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15

Adres do korespondencji:45-083 Opole,ul. Barlickiego 13

24,21

0

24,21

5.

Archiprojekt Włodzimierz Banaś

59-300 Lubin, ul.  Górnicza 7B/3

52,43

40

92,43

6.

Konsorcjum:

Autorska Pracownia Projektowa JW MS Sp. z o.o.

30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 46

Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa

30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 46/2

23,09

0

23,09

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 500050112-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.
Gmina Olesna: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506312-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr IX.271.06.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu basenów otwartych w Oleśnie (wraz z zapleczem socjalnym a także budynku hotelarsko-gastronomicznego) przy ul. Kościuszki 17, znajdującego się na nieruchomości komunalnej o powierzchni 1,6506 ha stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 2116,2118,2132,2216,2131,2213, część działki 2135 obręb Olesno (KW Nr 8696, KW Nr 10150, KW Nr 3289 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oleśnie), których właścicielem jest Gmina Olesno. 3.2 W skład kompleksu basenów wchodzi: a. budynek hotelowo-gastronomiczny, rok budowy ~1935, powierzchnia użytkowa 467,42 m2, kubatura 1444,00 m3, liczba kondygnacji: 2, b. basen duży – rok budowy ~1935, pow. zabudowy: 900 m2, pow. użytkowa: 850 m2, o długości 49,03 m i szerokości 17,35 m; o gł. 1,15 m - 2,96 m Konstrukcja basenu żelbetowa wyłożona płytkami. Basen ogrodzony płotem metalowym, c. basen średni, rok budowy ~1935, o długości 23,60 m i szerokości 14,45 m o gł. 0,6- 1,1 m, pow. użytkowej 340 m2. Konstrukcja basenu żelbetowa wyłożona płytkami. Basen ogrodzony płotem metalowym, d. brodzik, rok budowy ~1935, pow. zabudowy 54,80 m2, pow. użytkowa 52,20 m2. basen o długości 9,60 m i szerokości 5,45 m o gł. 0,3 - 0,6 m Konstrukcja niecki brodzika i zbiornika żelbetowa monolityczna, e. kort do tenisa, rok budowy 1978, pow. zabudowy kortu 676 m2. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, f. boisko do koszykówki, rok budowy 1978, pow. zabudowy boiska: 258,0 m2. W okresie zimowym powierzchnia wykorzystywana jest pod lokalizację sztucznego lodowiska, g. Pozostałe: Boisko trawiaste do gry w siatkówkę, place zabaw, infrastruktura towarzysząca (ławki stoły itp.) 3.3 Zakres zamówienia obejmuje: a. Sporządzenie inwentaryzacji oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania. Koncepcja dotycząca części basenowej powinna zawierać minimum dwa rozwiązania techniczne dotyczące technologii wykonania niecek basenowych oraz minimum dwa warianty dotyczące uzdatniania (w szczególności filtracji) wody basenowej. Załącznikami obligatoryjnymi do każdego proponowanego rozwiązania powinna być również projekcja prognozowanych kompleksowych kosztów utrzymania inwestycji po jej zakończeniu, w okresie min. 15 lat. Zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do dalszych prac projektowych, b. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 5 egzemplarzach), w tym: • Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, • Branżowe projekty wykonawcze, • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, • Przedmiary robót, • Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów, • Wizualizacja projektu na 3 sztywnych planszach o wymiarach min. 1,5 x 1,0 m oraz w wersji elektronicznej (.jpeg, .pdf). • Uzyskanie pozwolenia na budowę. • Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów • Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji. 3.4 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była opracowana w sposób umożliwiający wykonanie robót minimum w 3 etapach, a projekty poszczególnych etapów były skompletowane w oddzielnych teczkach. Szczegółowy sposób podziału na etapy zostanie określony w trakcie opracowywania i zatwierdzania koncepcji. 3.5 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: a. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), d. ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), e. innymi obowiązującymi przepisami prawa. 3.6 Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 3.7 Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 3.8 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na modernizację kompleksu basenów otwartych. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.9 Główne założenie - wykorzystując istniejące niecki należy wybrać optymalną pod względem efektywności kosztowej i spodziewanych rezultatów technologię. 3.10 Wstępne założenia do zakresu rzeczowego: a. Zakładana średnia ilość osób korzystających ze zmodernizowanego obiektu przez jeden dzień - 1000 (słownie: tysiąc) osób, b. Teren kompleksu basenów otwartych powinien zachować co najmniej te same funkcje użytkowe jak obecnie oraz mieć możliwość rozszerzenia świadczonych usług o usługi rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, c. Teren kompleksów basenów powinien być wyposażony w m.in. następujące urządzenia: zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne, siłownie zewnętrzne, budynki zaplecza socjalnego itp., d. Instalacje technologiczne powinny być wykonane w technologii stali nierdzewnej z powłokami PVC na podłożu betonowym, stali ocynkowanej z powłokami PVC lub natryskiwanych membran elastomerowych na podłożu betonowym - bez połączeń - dopuszcza się ewentualnie wykonanie rynien przelewowych oraz koryt dennych napływowych ze stali nierdzewnej oraz zastosowanie okładzin porcelanowych do wykonania rynien przelewowych lub inne technologie – pod warunkiem przedstawienia dowodów potwierdzających ich skuteczne i efektywne zastosowanie. Każda z zastosowanych technologii musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora, e. Obiekty towarzyszące oraz mała architektura; • Teren rekreacyjno-sportowy - boisko do piłki nożnej plażowej z możliwością wydzielenia dwóch niezależnych boisk do siatkówki plażowej, małe boisko do streetball (fakultatywnie), mała architektura części sportowej, • Drogi, parkingi dla samochodów, motocykli i rowerów oraz ciągi piesze z odwodnieniami wokół niecek basenowych, • Ogrodzenie terenu, • Ogrodzenie części basenowej (wejścia przez nogo myjki i natryski), • Instalacja uzdatniania wody basenowej, stacja pomp i filtrów, instalacja podgrzewania wody basenowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, instalacja podgrzewania wody pod prysznicami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, • Elektroniczny system obsługi klienta, • Instalacja i sieć teletechniczna wewnątrz obiektu z połączeniem zewnętrznym, • Monitoring i nagłośnienia, f. Część basenowo-rekreacyjna: • Plaża z parasolami i leżakami do wynajęcia (około 100 szt.); • Wydzielone pergolami utwardzone miejsca plażowe dla lokalizacji leżaków plażowych; • Teren zabaw dla dzieci (piaskownice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, itp.) w bezpośredniej bliskości brodzika dla małych dzieci - podłoże wykonane z mat poliuretanowych; • Nogomyjki, natryski polowe. Zamawiający wymaga szczególnie, aby kompleks basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oprócz typowej funkcji rekreacyjno – sportowej zawierał również ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, co pozwoliłoby na realizację programów rehabilitacyjnych o szerokim spektrum leczenia dolegliwości i schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku 3.11 Opracowując projekt budowlany należy uzyskać, w oparciu o aktualne wyliczenia, zapotrzebowania na media (woda, ścieki, energia elektryczna, zrzut deszczówki) nowe warunki przyłączenia. 3.12 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów (mapa do celów projektowych jest w posiadaniu Zamawiającego) i uzgodnień projektów i warunków technicznych wykonania przyłączy. 3.13 Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię. 3.14 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 3.15 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.16 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.17 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.18 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.19 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.20 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.21 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.22 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 97560.98
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: METROPOLIS sp. z o.o., sp. k.
Email wykonawcy: info@biurometropolis.pl
Adres pocztowy: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
Kod pocztowy: 70-240
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115005.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115005.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298890.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki