Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Ogłoszenie nr 507571-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.
 

Gmina Olesna: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPOP.03.02.01-16-0019/17-00 DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Numer referencyjny: Nr IX.271.07.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym w ramach projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. Dom Harcerza, ul. Krasickiego 22, działka nr 2708, stanowiący zadanie częściowe nr 1oraz Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie, ul. Krasickiego 3, działka nr 1584, stanowiące zadanie częściowe nr 2. 2 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz. 3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1332), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 4 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 13 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45321000-3
45421000-4
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli a) Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie roboty remontowe lub renowacyjne w budynkach, o wartości co najmniej 400.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania. oraz b) Wykonawca udowodni że dysponuje lub będzie dysponował osobą proponowaną do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy, wymagana liczba osób: 1 osoba, minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie w realizacji 1 zadania, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, o wartości zadania minimum 400.000,00 PLN, obejmującego kompleksowe roboty remontowe lub renowacyjne w budynkach na stanowisku: Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Demontaż istniejących wrót do pomieszczenia magazynowego w piwnicy, 2. Wykucie futryn wrót pomieszczenia magazynowego w piwnicy, 3. Zamurowanie otworu po wrotach do pomieszczenia magazynowanego, 4. Skucie istniejących murów oporowych przy wjeździe do pomieszczenia magazynowego, 5. Wykonanie wykopu wokół budynku w celu wykonania izolacji fundamentów (1,2x2,0 m), 6. Usunięcie starej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 7. Ułożenie izolacji termicznej ścian fundamentowych, 8. Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, 9. Zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych, 10. Demontaż orynnowania, 11. Demontaż rur spustowych, 12. Skucie odpadającego tynku ze ścian, 13. Demontaż drzwi wejściowych z tyłu budynku, 14. Oczyszczenie ścian budynku wodą pod ciśnieniem, 15. Uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych budynku, 16. Uzupełnienie tynków, 17. Wyburzenie części zewnętrznej kominów, 18. Nadmurowanie kominów, 19. Wymiana obróbki blacharskiej dachu, 20. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 21. Wykonanie izolacji termicznej ścian (styropian 14 cm), 22. Wymiana barierek balkonowych, 23. Modernizacja przyłącza energetycznego, 24. Wykonanie izolacji termicznej posadzki piwnicy (styropian XPS), 25. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu niewentylowanego – styropapa (styropian 17 cm), 26. Ułożenie warstwy kleju na izolacji termicznej ścian, 27. Ułożenie zbrojenia tynku, 28. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, 29. Montaż nowego orynnowania, 30. Montaż nowych rur spustowych, 31. Wymiana obróbki blacharskiej, 32. Wymiana pionów od instalacji CO, 33. Wykonanie opaski wokół budynku (kostka brukowa, szer. 100 cm), 34. Renowacja posadzki tarasu przy wejściu do budynku, wraz z renowacją schodów, 35. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku, 36. Montaż barierek na pochylni dla niepełnosprawnych oraz na schodach wejściowych do budynku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45321000-3, 45421000-4, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie wykopu wokół budynku w celu wykonania izolacji fundamentów (1,2x2,0m), 2. Osuszenie ścian fundamentowych, 3. Usunięcie starej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 4. Ułożenie izolacji termicznej ścian fundamentowych – płyty styropianowe XPS 11 cm, 5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, 6. Zasypanie wykopów wokół ścian fundamentowych, 7. Demontaż orynnowania, 8. Demontaż rur spustowych, 9. Skucie odpadającego tynku ze ścian, 10. Oczyszczenie ścian budynku wodą pod ciśnieniem, 11. Uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych budynku, 12. Uzupełnienie tynków, 13. Zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianej konstrukcji dachu, 14. Wymiana obróbek blacharskich dachu, 15. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 16. Wykonanie izolacji termicznej ścian (styropian 14 cm, od strony wschodniej wełna mineralna), 17. Modernizacja przyłącza energetycznego, 18. Wykonanie izolacji termicznej posadzki piwnicy (styropian XPS), 19. Wykonanie docieplenia stropu nad kondygnacją 1 w części gdzie znajduje się strych (styropian 18 cm), 20. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu niewentylowanego – styropapa (styropian 19 cm), 21. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego (izolacja natryskowa celulozowa 13 cm), 22. Ułożenie warstwy kleju na izolacji termicznej ścian, 23. Ułożenie zbrojenia tynku, 24. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych, 25. Montaż nowego orynnowania, 26. Montaż nowych rur spustowych, 27. Wymiana obróbki blacharskiej, 28. Wykonanie opaski wokół budynku (kostka brukowa, szer. 50 cm), 29. Wymiana pionów instalacji CO, 30. Wymiana grzejników, 31. Wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów, 32. Wykonanie posadzki tarasów z płyt tartanowych, 33. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączeniem jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45300000-0, 45321000-3, 45421000-4, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsiwz.pdf (1,38MB)
ZIPdokumentacja projektowa przedszkole.zip (38,18MB)
ZIPdokumentacja projektowa dom harcerza.zip (34,02MB)
DOC3.7 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (213,00KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (213,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (214,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (198,70KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (197,07KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (226,50KB)
DOC3.8 projekt umowy.doc (337,50KB)

Olesno, dn. 01.02.2018 r.

 

Nr IX.271.07.2018

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.”

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

 

Treść  pytań  z  dnia  29.01.2018  r. dotyczących SIWZ:

 

1.    W SIWZ § 3 pkt 3.2 zadanie nr 2 p.pkt 33 znajdujemy zapis, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać instalację fotowoltaiczną wraz z włączeniem do istniejącej sieci elektrycznej. Wykonawca zgłasza brak występowania takiego zakresu robót w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach

 

2.    W SIWZ § 3 pkt 3.2 zadanie nr 2 p.pkt 17 znajdujemy zapis, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać modernizację przyłącza energetycznego. Wykonawca zgłasza brak występowania takiego zakresu robót w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach

 

3.    Co prawda sama nazwa zadania wskazuje na zastosowanie odnawialnych źródeł energii natomiast nie ma takich robót w dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o właściwy opis techniczny oraz rysunki.

 

4.    Proszę również o wyjaśnienie:

- jaką formę stanowią zamieszczone w dokumentacji przetargowej przedmiary robót ?
- jaki jest sposób rozliczenie za wykonane roboty, kosztorysowe, ryczałt ?
- na podstawie czego należy wykonać kosztorysy które wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy ?

- w przypadku występowania rozbieżności w różnych elementach dokumentacji przetargowej jaki jest priorytet rozpatrywania zamieszonych dokumentów. Projekt, specyfikacja techniczna, SIWZ ?

 

5.    Pragniemy również zgłosić Zamawiającemu, że zamieszona SIWZ jest z datą 18.01.2017, podobnie jest z projektem umowy oraz numerem postępowania.

 

Odpowiedzi:

 

1.    Brakująca dokumentacja projektowa dotycząca instalacji fotowoltaicznej została zamieszczona na stronie Zamawiającego i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

2.    Opis modernizacji przyłącza energetycznego znajduje się w dokumentacji str. 18 oraz w przedmiarze poz. 1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.1.6.

 

3.    Brakująca dokumentacja projektowa dotycząca zastosowania odnawialnych źródeł energii została zamieszczona na stronie Zamawiającego i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

4.    Wyjaśnienia dotyczące pytań:

-        Przedmiary załączone do dokumentacji przetargowej stanowią jedynie formę pomocy przy wycenie robót.

-        Roboty będą rozliczane na zasadzie ryczałtu.

-        Kosztorysy należy sporządzić w oparciu o załączoną dokumentację projektową, a w szczególności przedmiary robót (tzn. z dokładnością nie mniejszą) oraz ewentualną wizję w terenie.

-        Głównym wyznacznikiem wyceny wykonania robót jest dokumentacja projektowa, pozostałe dokumenty stanowią pomoc przy wycenie.

 

5.    Błędna data (rok 2017) występująca w SIWZ oraz w projekcie umowy stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

 

W związku z uzupełnieniem dokumentacji projektowej o brakujące pliki i koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 16.02.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFstwior Przedszkole.pdf (383,02KB)
PDFstwior Dom Harcerza.pdf (488,37KB)
ZIPinstalacja fotowoltaiczna.zip (2,00MB)
 

 

Olesno, dn. 01.02.2018 r.

Nr IX.271.07.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii..”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega § 11. SIWZ  

 

Jest :

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 05.02.2018 r., godz.  09:30

 

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 05.02.2018 r.

11.4    Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

11.5    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, kryteriów środowiskowych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 Powinno być:

 

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 16.02.2018 r., godz. 09:30

 

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 16.02.2018 r.

11.4    Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

11.5    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, kryteriów środowiskowych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Ogłoszenie nr 500024683-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507571-N-2018
Data: 19/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-05, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-16, godzina: 09:30,

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 14.02.2018 r.

Nr IX.271.07.2018

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

 

W  odpowiedzi  na  pytania  z  dnia  13.02.2018  r. dotyczące  SIWZ  Zamawiający informuje co następuje:

 

1.       Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, czy należy wykonać wymianę zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczonym do projektu czy zgodnie z ilościami wynikającymi z przedmiaru robót. Zarówno na jednym jak i na drugim obiekcie stolarka została już częściowo wymieniona.

 

Jak podano w  wyjaśnieniach dla wykonawców z 1.02.2018 r., dokumentacja projektowa jest podstawą do wyceny prac, natomiast przedmiar robót służy sprecyzowaniu rozwiązań projektowych, jako pomoc przy ich wycenie. Zestawienie stolarki w projekcie jest zestawieniem wszystkich okien znajdujących się w budynku, ilość okien do wymiany został ujęty w przedmiarze prac.

 

2.       Prosimy o wskazanie, które pozycje zamieszczonego przedmiaru robót dotyczą termomodernizacji ścian nadziemia, a które fundamentów. Prosimy również o informacje na temat zasadności zastosowanych KNR w załączonych przedmiarach.

 

Pozycje, w których występuje styropian XPS dotyczą docieplenia ścian fundamentowych, pozycje, w których występuje styropian EPS lub wełna mineralna dotyczą ścian nadziemia. Dobrany KNR dotyczy izolacji systemowej, ponieważ we wszystkich elementach projektu zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych, taki ich dobór wydaje się być właściwy.

 

3.       Prosimy o wskazanie rodzaju tynku, uziarnieni, systemu dociepleń ponieważ z projektu to nie wynika?

 

Należy zastosować tynk sylikonowy zgodnie z kolorystyką określoną w projekcie budowlanym. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez zamawiającego.

 

4.       Prosimy o wyjaśnienie, które powierzchnie dachu i jakie ilości zaprojektowane są ocieplone od wewnątrz, a jakie od zewnątrz? Prosimy również o informacje na temat zasadności zastosowanych w przedmiarach KNR – które pozycje dotyczą prac związanych z dociepleniem dachu?

 

Istnieją 3 rodzaje ociepleń dachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją. Są to stropodach – ocieplenie od zewnątrz za pomocą styropapy, stropodach wentylowany – izolacja celulozowa, więźba dachowo – ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ilości wykazane są w przedmiarze prac.

 

5.       Prosimy o wskazanie parametrów płyty laminowanej, lambda, twardość?

 

Styropapa podwójnie laminowana min λ=0,29 W/mK, styropapa musi zapewniać możliwość przeniesienia równomiernego o wartości 24 kPa.

 

6.       Prosimy o wskazanie parametrów papy podkładowej i nawierzchniowej, grubość, modyfikat, czy należy zastosować kompletny system?

 

Należy stosować rozwiązania systemowe, zalecane wartości minimum:

Dla papy podkładowej: gramatura 2,4 kg/m2, max siła rozciągająca wzdłuż 450 N, w poprzek 250N, welon szklany.

Dla papy wierzchniego krycia: papa wierzchniego krycia: gramatura 3,0 kg/m2, max siła rozciągająca wzdłuż 450 N, w poprzek 250N, welon szklany.

 

7.       Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia i jakie ilości są przewidziane remontu w piwnicy z uwagi na występujące zawilgocenia?

 

Do osuszania i remontu przewidziane są ściany zewnętrzne budynków.

 

8.       Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie, w których pomieszczeniach i w jakich ilościach posadzki są przewidziane do wymiany?

 

W pomieszczeniach piwnicy należy wykonać izolację podłogi na gruncie wraz z remontem posadzek.

 

9.       Prosimy o wskazanie jakie ilości oraz rodzaj materiału dla wymiany balustrad zewnętrznych?

 

Ilości zgodnie z przedmiarem. Zaleca się barierki stalowe malowane proszkowo z wypełnieniem HPL.

 

10.   Prosimy o wskazanie w jakim zakresie mają być wymienione kraty okienne oraz z jakiego materiału – dom harcerza?

 

Ilości zgodnie z przedmiarem. Zaleca się kraty stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

 

11.   Prosimy o wskazanie zaprojektowanego materiału do obróbek blacharskich, parapetów oraz ich kolorystyki?

 

Obróbki blacharskie i parapety z blachy tytan-cynk, kolor antracytowy.

 

12.   Prosimy o wyjaśnienie czy parapety wewnętrzne są przewidziane do wymiany, jeżeli tak to z jakiego materiału?

 

 Projekt nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych.

 

13.   Jaki jest zaprojektowany zakres prac zewnętrznych związanych z odtworzeniem terenu, ciągami komunikacyjnymi, chodnikami, opaskami wokół budynków?

 

Należy wykonać opaskę z kostki brukowej wokół budynków o szer. 70 cm oraz pochylnie dla NS w przypadku DH. W pozostałym zakresie projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu.

 

14.   Czy Zamawiający przewiduje naprawę doświetlaczy okiennych, wymianę na systemowe, rozebranie?

 

Projekt nie obejmuje wymiany doświetlaczy.

 

15.   Prosimy również o wyjaśnienie jaki jest zakres prac dotyczący wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Domu Harcerza? W dokumentacji projektowej znajdujemy zapis o całości instalacji do modernizacji tj. piony? Czy należy wymienić całą instalację na nową, czy tylko piony? Brak na rysunkach rozprowadzenia rur do grzejników oraz w piwnicy do węzła? Czy grzejniki również podlegają wymianie? W przedmiarze przewidziano jedynie 41 mb rur? Prosimy o zamieszczenie zestawienia materiałów podstawowych podobnie jak w budynku Przedszkola.

 

Grzejniki nie podlegają wymianie, ponieważ są tam grzejniki płytowe – zmodernizowane. Wymianie podlegają tylko przewody.

 

16.   Prosimy również o informację czy powyższa inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych? Jeżeli tak to jaka jest wartość dofinansowania? Prosimy o informację jaką kwotę Zamawiający zabezpieczył na potrzeby realizacji inwestycji?

 

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowywana ze środków unijnych – informacja ta jest zawarta w SIWZ.  Wartość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia zostanie przekazana wykonawcom bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

W związku z i koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 22.02.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 14.02.2018 r.

Nr IX.271.07.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii..”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega § 11. SIWZ  

 

Jest :

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 16.02.2018 r., godz.  09:30

 

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 16.02.2018 r.

11.4    Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

11.5    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, kryteriów środowiskowych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 Powinno być:

 

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 22.02.2018 r., godz. 09:30

 

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 22.02.2018 r.

11.4    Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

11.5    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, kryteriów środowiskowych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 
Ogłoszenie nr 500033818-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 507571-N-2018
Data: 19/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-16, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-22, godzina: 09:30,
 
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

 

Olesno, dn. 22.02.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 22.02.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.477.554,51 zł (brutto)

 

Zestawienie  ofert:

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

445.205,15

3

2.

NORM – HAUS sp. z o.o., sp. k.

46-300 Olesno, ul. Wolności 4/3

649.449,00

2

 

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

893.858,38

3

2.

NORM – HAUS sp. z o.o., sp. k.

46-300 Olesno, ul. Wolności 4/3

1.014.750,00

2

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
 
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 09.03.2018 r.

Nr IX.271.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

ARCHITEKTOR sp. z o.o., 46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%),

 

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (punktacja)

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

60

10

70

2.

NORM – HAUS sp. z o.o., sp. k.

46-300 Olesno, ul. Wolności 4/3

41,13

0

41,13

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

60

10

70

2.

NORM – HAUS sp. z o.o., sp. k.

46-300 Olesno, ul. Wolności 4/3

52,85

0

52,85

 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
Ogłoszenie nr 500069347-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.
Gmina Olesna: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPOP.03.02.01-16-0019/17-00 DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507571-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500024683-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr IX.271.07.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym w ramach projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. Dom Harcerza, ul. Krasickiego 22, działka nr 2708, stanowiący zadanie częściowe nr 1oraz Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie, ul. Krasickiego 3, działka nr 1584, stanowiące zadanie częściowe nr 2. 2 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz. 3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1332), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 4 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45321000-3, 45421000-4, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Termomodernizacja Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 489109.36
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ARCHITEKTOR sp. z o.o.
Email wykonawcy: pawlowice@op.pl
Adres pocztowy: 46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82
Kod pocztowy: 46-310
Miejscowość: Pawłowice
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 445205.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 445205.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 649440.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nieokreślona
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 712154.48
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ARCHITEKTOR sp. z o.o.
Email wykonawcy: pawlowice@op.pl
Adres pocztowy: 46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82
Kod pocztowy: 46-310
Miejscowość: Pawłowice
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 893858.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 893858.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1014750.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nieokreślona
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki