Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

Ogłoszenie nr 512083-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. 
 

Gmina Olesna: Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna 
Numer referencyjny: Nr IX-III.271.08.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiot zamówienia podzielony został na części: Zadanie częściowe nr 1 – Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Olesna, które obejmuje w szczególności: - utrzymanie zieleni, koszenie, zgrabianie i wywożenie trawy z trawników i skarp, - pielęgnacja, odmładzanie, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów, - odmładzanie, pielęgnacja i formowanie krzewów, - odmładzanie drzew w tym formowanie drzew, obcinanie odrostów z pni drzew, - pielęgnacja donic z krzewami na terenie Olesna, - usuwanie wiatrołomów i złomów, - wykaszanie poboczy przy ścieżkach rowerowych oraz przycinanie gałęzi, - utrzymanie czystości i wywóz śmieci z terenów objętych usługą. Zadanie częściowe nr 2 - Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Olesna obejmujące w szczególności: - zamiataniu chodników, ciągów pieszych, przejść dla pieszych, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych i parkingów, oczyszczaniu ich z wyrastającej trawy oraz chwastów, - usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu chodników ciągów pieszych, przejść dla pieszych, parkingów w okresie zimowym, - utrzymaniu czystości na terenie przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna, - myciu przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna, - zamiatanie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - opróżnianie koszy ulicznych łącznie z ich konserwacją i utrzymaniem ich czystości, - odmulanie, czyszczenie z glonów i zanieczyszczeń stawu, ul. Siedmiu Źródeł, - Prowadzenie dyżuru w czasie imprez organizowanych na terenie Miasta Olesna. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie, Gmina Kluczbork o kodach: - odpady ulegające biodegradacji - kod-20.02.01 - odpady zmieszane - kod-20.03.01 - odpady z czyszczenia ulic i placów - kod-20.03.03. Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na terenie Olesna. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu godziny od ich wystąpienia przystąpić do odśnieżania i zakończyć je w ciągu 4 godzin po ich ustaniu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru zapewniającego kontakt telefoniczny z zamawiającym. Zadanie częściowe nr 3 - Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie Olesna polegające w szczególności na zapobieganiu występowania chorób lub szkodników, pieleniu, podlewaniu, nawożeniu donic z kwiatami, piramid z kwiatami, klombów, dosadzaniu na bieżąco kwiatów, usuwaniu przekwitłych kwiatów. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie. Zadanie częściowe nr 4 – Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno polegające w szczególności na koszeniu trawników, zgrabianiu liści z trawników, pielęgnacji, formowaniu, odmładzaniu i odchwaszczaniu żywopłotów i krzewów, zamiataniu ciągów pieszych, oczyszczaniu ich z trawy i chwastów, usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu ciągów pieszych w okresie zimowym. 3.2 Szczegółowy zakres prac związanych z poszczególnymi zadaniami częściowymi określa Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji. 3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.3.1 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. 3.3.2 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4 (słownie trzy). 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.8 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.9 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.10 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.11 Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych, kierowców samochodów itd. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
90918000-5
90620000-9
77300000-4
77310000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) Udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę polegającą na odpowiednio: Zadanie częściowe nr 1 Kompleksowym utrzymaniu zieleni miejskiej obejmującym w szczególności koszenie trawników, pielęgnacja, formowanie, odmładzanie żywopłotów, drzew, krzewów o wartości co najmniej 100.000 złotych brutto. Zadanie częściowe nr 2 Kompleksowym utrzymaniu czystości miejskiej dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszych, przystanków autobusowych o wartości co najmniej 100.000 złotych brutto. Zadanie częściowe nr 3 Dokonaniu nasadzeń kwiatów i utrzymaniu rabat kwiatowych o wartości co najmniej 20.000 złotych brutto. Zadanie częściowe nr 4 Kompleksowym utrzymaniu zieleni miejskiej, a w szczególności: koszenie trawników, pielęgnacja, formowanie, odmładzanie żywopłotów, krzewów o wartości co najmniej 20.000 złotych brutto. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania. 2) Udowodni że dysponuje lub będzie dysponował: Zadanie częściowe nr 1- 1 osobą wyznaczoną do pełnienia nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, z wykształceniem kierunkowym ogrodniczym, leśnym lub rolniczym, posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności w zakresie pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej. Zadanie częściowe nr 2 - 1 osobą wyznaczoną do pełnienia nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności w zakresie kompleksowego utrzymywania czystości miejskiej. Zadanie częściowe nr 3 - 1 osobą, która posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie z pracy związanej z projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją terenów zieleni lub co najmniej jedną osobą, która posiada wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym i odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową związaną z projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją terenów zieleni. Zadanie częściowe nr 4 – 1 osobą wyznaczoną do pełnienia nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, z wykształceniem kierunkowym ogrodniczym, leśnym lub rolniczym, posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności w zakresie pielęgnacji zieleni. 3) Udowodni że dysponuje lub będzie dysponował: Zadanie częściowe nr 1- Ciągnikiem ogrodniczym wraz z przyczepami (minimum 1 szt.), kosiarką ręczną (minimum 4 szt.), kosiarką samobieżną (minimum 1 szt.), kosą mechaniczną (minimum 4 szt.), sekatorem spalinowym do żywopłotów (minimum 3 szt.), piłą spalinową (pilarką) (minimum 3 szt.), rębarką do gałęzi o średnicy do 15 cm. (minimum 1 szt.), ręcznej dmuchawy do liści (minimum 3 szt.), pojazdu do wywozu odpadów na składowisko oraz do przewozu liści. (minimum 1 szt.) Zadanie częściowe nr 2 - Pługiem do ciągników ogrodniczych przednim, tylnim, dostosowanym do szerokości chodników i alejek na terenie miasta Olesna (minimum 2 szt.), pojazdy do wywozu odpadów na składowisko (minimum 1 szt.), zamiatarka (minimum 1 szt.) Zadanie częściowe nr 3 - samochód do transportu materiału i wywozu odpadów zielonych - min. 1 szt, opryskiwacz plecakowy - min. 1 szt. Zadanie częściowe nr 4 – kosiarką samobieżną (minimum 1 szt.), kosą mechaniczną (minimum 1 szt.), sekatorem spalinowym do żywopłotów (minimum 1 szt.), ręcznej dmuchawy do liści (minimum 1 szt.), pojazdu do wywozu odpadów na składowisko oraz do przewozu liści. (minimum 1 szt.). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 6.2.1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 6.2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik do siwz; 6.2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 10,00
czas reakcji na zgłoszenie - dot. cz. 1, 2, 4 30,00
kryterium środowiskoweb- dot. cz. 3 30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-09, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Olesna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 1 – Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Olesna, które obejmuje w szczególności: - utrzymanie zieleni, koszenie, zgrabianie i wywożenie trawy z trawników i skarp, - pielęgnacja, odmładzanie, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów, - odmładzanie, pielęgnacja i formowanie krzewów, - odmładzanie drzew w tym formowanie drzew, obcinanie odrostów z pni drzew, - pielęgnacja donic z krzewami na terenie Olesna, - usuwanie wiatrołomów i złomów, - wykaszanie poboczy przy ścieżkach rowerowych oraz przycinanie gałęzi, - utrzymanie czystości i wywóz śmieci z terenów objętych usługą. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77300000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-05-01
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na zgłoszenie 30,00
termin płatności 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:13.1.1. Do zadania częściowego nr 1 – Całoroczne utrzymanie zieleni na terenie miasta Olesna: cena (60 % - maksymalnie 60 pkt) czas reakcji na zgłoszenie (30 % - maksymalnie 30 pkt) termin płatności (10% - maksymalnie 10 pkt) 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru: 13.2.1. W przypadku zadania częściowego nr 1: Suma punktów = Cena + czas reakcji na zgłoszenie + termin płatności Cena Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru gdzie: Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100 , Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. Czas reakcji na zgłoszenie Na podstawie oferowanego czasu reakcji na zgłoszenie zamówienia przyznane zostaną punkty w następujący sposób: i. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 1 godziny Zamawiający przyzna ofercie 30 pkt, ii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 2 godzin Zamawiający przyzna ofercie 20 pkt, iii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin Zamawiający przyzna 10 pkt, iv. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godzin Zamawiający przyzna 0 pkt. Termin płatności faktury Zamawiający przewiduje Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 10 pkt – maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, który zaoferuje mniej korzystną wartość (20 dni) – otrzymuje 5 pkt. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt. 13.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. 

 

Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Olesna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 2 - Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Olesna obejmujące w szczególności: - zamiataniu chodników, ciągów pieszych, przejść dla pieszych, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych i parkingów, oczyszczaniu ich z wyrastającej trawy oraz chwastów, - usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu chodników ciągów pieszych, przejść dla pieszych, parkingów w okresie zimowym, - utrzymaniu czystości na terenie przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna, - myciu przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna, - zamiatanie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - opróżnianie koszy ulicznych łącznie z ich konserwacją i utrzymaniem ich czystości, - odmulanie, czyszczenie z glonów i zanieczyszczeń stawu, ul. Siedmiu Źródeł, - Prowadzenie dyżuru w czasie imprez organizowanych na terenie Miasta Olesna. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie, Gmina Kluczbork o kodach: - odpady ulegające biodegradacji - kod-20.02.01 - odpady zmieszane - kod-20.03.01 - odpady z czyszczenia ulic i placów - kod-20.03.03. Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na terenie Olesna. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu godziny od ich wystąpienia przystąpić do odśnieżania i zakończyć je w ciągu 4 godzin po ich ustaniu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru zapewniającego kontakt telefoniczny z zamawiającym. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90918000-5, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-05-01
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na zgłoszenie 30,00
termin płatności 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:13.1.1. Do zadania częściowego nr 2 – Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Olesna: cena (60 % - maksymalnie 60 pkt) czas reakcji na zgłoszenie (30 % - maksymalnie 30 pkt) termin płatności (10% - maksymalnie 10 pkt) 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru: 13.2.1. W przypadku zadania częściowego nr 2: Suma punktów = Cena + czas reakcji na zgłoszenie + termin płatności Cena Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru gdzie: Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100 , Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. Czas reakcji na zgłoszenie Na podstawie oferowanego czasu reakcji na zgłoszenie zamówienia przyznane zostaną punkty w następujący sposób: i. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 1 godziny Zamawiający przyzna ofercie 30 pkt, ii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 2 godzin Zamawiający przyzna ofercie 20 pkt, iii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin Zamawiający przyzna 10 pkt, iv. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godzin Zamawiający przyzna 0 pkt. Termin płatności faktury Zamawiający przewiduje: Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 10 pkt – maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, który zaoferuje mniej korzystną wartość (20 dni) – otrzymuje 5 pkt. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt. 13.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

Część nr: 3 Nazwa: Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie Olesna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 3 - Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie Olesna polegające w szczególności na zapobieganiu występowania chorób lub szkodników, pieleniu, podlewaniu, nawożeniu donic z kwiatami, piramid z kwiatami, klombów, dosadzaniu na bieżąco kwiatów, usuwaniu przekwitłych kwiatów. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-03-01
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
kryterium środowiskowe 30,00
termin płatności 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:13.1.2. Do zadania częściowego nr 3 – Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie miasta Olesna: cena (60 % - maksymalnie 60 pkt) kryterium środowiskowe (30 % - maksymalnie 30 pkt) termin płatności (10% - maksymalnie 10 pkt) 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru: W przypadku zadania częściowego nr 3: Suma punktów = Cena + kryterium środowiskowe + termin płatności Cena Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru gdzie: Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100 , Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. Kryterium środowiskowe Wykonawca otrzyma punkty w kryterium środowiskowym, jeśli wykaże, że podczas realizacji zamówienia, do transportu i wywozu odpadów używał będzie pojazdu spełniającego normę emisji spali, w następujący sposób: v. Pojazd spełnia normę EURO 6 – 30 pkt vi. Pojazd spełnia normę EURO 5 – 20 pkt, vii. Pojazd spełnia normę EURO 4 – 10 pkt, viii. Pojazdy spełnia normę niższą niż EURO 4 – 0 pkt. Termin płatności faktury Zamawiający przewiduje Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 10 pkt – maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, który zaoferuje mniej korzystną wartość (20 dni) – otrzymuje 5 pkt. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt. 13.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. 

 

Część nr: 4 Nazwa: Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 4 – Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno polegające w szczególności na koszeniu trawników, zgrabianiu liści z trawników, pielęgnacji, formowaniu, odmładzaniu i odchwaszczaniu żywopłotów i krzewów, zamiataniu ciągów pieszych, oczyszczaniu ich z trawy i chwastów, usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu ciągów pieszych w okresie zimowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77300000-4, 90620000-9, 90600000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-05-01
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na zgłoszenie 30,00
termin płatności 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:13.1.1. Do zadania częściowego nr 4 – Całoroczne utrzymanie zieleni oraz czystości terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno: cena (60 % - maksymalnie 60 pkt) czas reakcji na zgłoszenie (30 % - maksymalnie 30 pkt) termin płatności (10% - maksymalnie 10 pkt) 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru: 13.2.1. W przypadku zadania częściowego nr 1,2 i 4: Suma punktów = Cena + czas reakcji na zgłoszenie + termin płatności Cena Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru gdzie: Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100 , Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. Czas reakcji na zgłoszenie Na podstawie oferowanego czasu reakcji na zgłoszenie zamówienia przyznane zostaną punkty w następujący sposób: i. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 1 godziny Zamawiający przyzna ofercie 30 pkt, ii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 2 godzin Zamawiający przyzna ofercie 20 pkt, iii. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: do 3 godzin Zamawiający przyzna 10 pkt, iv. Z tytułu zaoferowania czasu reakcji na zgłoszenie: powyżej 3 godzin Zamawiający przyzna 0 pkt. Termin płatności faktury Zamawiający przewiduje Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 10 pkt – maksymalną liczbę punktów. Wykonawca, który zaoferuje mniej korzystną wartość (20 dni) – otrzymuje 5 pkt. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt. 13.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFspecyfikacja.pdf
DOCX310-projekt-umowy.docx
DOCX39-opis-przedmiotu-zamowienia.docx
DOC38-zobowiazanie.doc
DOC37-wykaz-sprzetu.doc
DOC36-oswiadczenie-dotyczace-potencjalu-kadrowego.doc
DOC35-oswiadczenie-dotyczace-doswiadczenia-wykonawcy.doc
DOC34-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej.doc
DOCX33-oswiadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia.docx
DOCX32-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
DOC31-formularz-ofertowy.doc
 

Ogłoszenie nr 500024679-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512083-N-2018 
Data: 01-02-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): olesno.opo@gminy.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 2.3) 
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie 
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) TAK 

   

                               Olesno, dn. 09.02.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Dnia 09.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.:

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

Zadanie częściowe nr 1 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie miasta Olesna:

 

220.00,00 zł (brutto)

 

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy, cena, czas reakcji na zgłoszenie i termin płatności faktury):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności faktury

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

219.600,00

1 godzina

30 dni

2

„Schwigon Service” Artur Schwigon

 

ul. Lubliniecka 12, 46-300 Olesno

184.500,00

1 godzina

30 dni

 

 

Zadanie częściowe nr 2 Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie miasta Olesna::

 

240.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena, czas reakcji na zgłoszenie i termin płatności faktury):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności faktury

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA, 46-300 Olesno, ul. Matejki 31

228.000,00

1 godzina

30 dni

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 3 Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie miasta Olesna:

 

50.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena, pojazd spełniający normę i termin płatności faktury):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Pojazd spełniający normę

Termin płatności faktury

1

Gospodarstwo Specjalistyczne Ogrodnicze Dawid Kupny,

 

Łowoszów, ul. Słoneczna 6,

46-300 Olesno

46.000,00

EURO 4

30 dni

 

 

Zadanie częściowe nr 4 Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno:

 

50.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy, cena, czas reakcji na zgłoszenie i termin płatności faktury):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności faktury

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA, 46-300 Olesno, ul. Matejki 31

49.200,00

1 godzina

30 dni

2

Schwigon Service” Artur Schwigon

 

ul. Lubliniecka 12, 46-300 Olesno

57.200,00

1 godzina

30 dni

                                                                                             

Zatwierdził:

Burmistrz Olesna

                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

 

Nr IX.271.08.18                                                                                                                                         Olesno, dn. 28.02.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:                                                                                                                                   

  Gmina Olesno reprezentowana przez

 Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia - Usługi

Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Całoroczne utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 3:          Gospodarstwo Specjalistyczne Ogrodnicze Dawid Kupny

                                             46-300 Łowoszów, ul. Słoneczna

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru) - Najwyższa liczba punktów

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Zadanie częściowe nr 3 – Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie miasta Olesna:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności

faktury

Suma

1

Gospodarstwo Specjalistyczne Ogrodnicze

Dawid Kupny

Łowoszów, ul. Słoneczna 6, 46-300 Olesno

46.000,00

EURO 4

30 dni

80 pkt

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Nr IX.271.08.18                                                                                                                                     Olesno, dn. 01.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:                                                                                                                           

Gmina Olesno reprezentowana przez

 Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia - Usługi

Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Całoroczne utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1, 2 i 4: Roman Janicki, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

          46-300 Olesno, ul. Matejki 31

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru) - Najwyższa liczba punktów

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Zadanie częściowe nr 1 – Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie miasta Olesna:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności

faktury

Suma

1

Roman Janicki Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

219.600,00

1 godzina

30 dni

90,4 pkt

2

„Schwigon Service” Artur Schwigon,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 12

184.500,00

1 godzina

30 dni

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12

 

Zadanie częściowe nr 2 – Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie miasta Olesna:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności faktury

 

Suma

12

Roman Janicki Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

228.000,00

1 godzina

30 dni

100 pkt

 

Zadanie częściowe nr 4 – Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa

Czas reakcji na zgłoszenie

Termin płatności

faktury

Suma

1

Roman Janicki Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

49.200,00

1 godzina

30 dni

100 pkt

2

„Schwigon Service” Artur Schwigon,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 12

57.200,00

1 godzina

30 dni

91,6 pkt

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500053039-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Gmina Olesna: Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 512083-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500024679-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta Olesna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IX-III.271.08.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiot zamówienia podzielony został na części: Zadanie częściowe nr 1 – Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Olesna, które obejmuje w szczególności: - utrzymanie zieleni, koszenie, zgrabianie i wywożenie trawy z trawników i skarp, - pielęgnacja, odmładzanie, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów, - odmładzanie, pielęgnacja i formowanie krzewów, - odmładzanie drzew w tym formowanie drzew, obcinanie odrostów z pni drzew, - pielęgnacja donic z krzewami na terenie Olesna, - usuwanie wiatrołomów i złomów, - wykaszanie poboczy przy ścieżkach rowerowych oraz przycinanie gałęzi, - utrzymanie czystości i wywóz śmieci z terenów objętych usługą. Zadanie częściowe nr 2 - Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Olesna obejmujące w szczególności: - zamiataniu chodników, ciągów pieszych, przejść dla pieszych, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych i parkingów, oczyszczaniu ich z wyrastającej trawy oraz chwastów, - usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu chodników ciągów pieszych, przejść dla pieszych, parkingów w okresie zimowym, - utrzymaniu czystości na terenie przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna, - myciu przystanków autobusowych na terenie miasta Olesna, - zamiatanie ulic w pasie o szerokości 1 metra od krawędzi chodnika lub krawędzi jezdni, - opróżnianie koszy ulicznych łącznie z ich konserwacją i utrzymaniem ich czystości, - odmulanie, czyszczenie z glonów i zanieczyszczeń stawu, ul. Siedmiu Źródeł, - Prowadzenie dyżuru w czasie imprez organizowanych na terenie Miasta Olesna. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie, Gmina Kluczbork o kodach: - odpady ulegające biodegradacji - kod-20.02.01 - odpady zmieszane - kod-20.03.01 - odpady z czyszczenia ulic i placów - kod-20.03.03. Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na terenie Olesna. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu godziny od ich wystąpienia przystąpić do odśnieżania i zakończyć je w ciągu 4 godzin po ich ustaniu. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia całodobowego dyżuru zapewniającego kontakt telefoniczny z zamawiającym. Zadanie częściowe nr 3 - Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie Olesna polegające w szczególności na zapobieganiu występowania chorób lub szkodników, pieleniu, podlewaniu, nawożeniu donic z kwiatami, piramid z kwiatami, klombów, dosadzaniu na bieżąco kwiatów, usuwaniu przekwitłych kwiatów. Przy każdej z w/w czynności należy uwzględnić zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub koszt usługi wywozu zebranych nieczystości do RIPOK w Gotartowie. Zadanie częściowe nr 4 – Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno polegające w szczególności na koszeniu trawników, zgrabianiu liści z trawników, pielęgnacji, formowaniu, odmładzaniu i odchwaszczaniu żywopłotów i krzewów, zamiataniu ciągów pieszych, oczyszczaniu ich z trawy i chwastów, usuwaniu śliskości, gołoledzi, posypywaniu piaskiem, odśnieżaniu ciągów pieszych w okresie zimowym. 3.2 Szczegółowy zakres prac związanych z poszczególnymi zadaniami częściowymi określa Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji. 3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.3.1 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. 3.3.2 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4 (słownie trzy). 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.8 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.9 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.10 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.11 Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych, kierowców samochodów itd. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

 

Dodatkowe kody CPV: 90918000-5, 90620000-9, 77300000-4, 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie Olesna

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 203333.33 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ADA 
Email wykonawcy: janiccyolesno@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Matejki 31 46-300 Olesno 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Olesno 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 219600.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219600.00 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca z najniższą ceną/kosztem został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Olesna

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 211111.11 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ADA 
Email wykonawcy: janiccyolesno@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Matejki 31 46-300 Olesno 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Olesno 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 228000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228000 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228000 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 46000 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Specjalistyczne Ogrodnicze Dawid Kupny 
Email wykonawcy: kupnyj@interia.pl 
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 6 46-300 Łowoszów 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Łowoszów 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46000 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46000 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Utrzymanie czystości i zieleni terenów przynależnych do budynków komunalnych Gminy Olesno

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 45555.60 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ADA 
Email wykonawcy: janiccyolesno@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Matejki 31 46-300 Olesno 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Olesno 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49200 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49200 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57200 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.