Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla przebudowy drogi gminnej ul. Studnitza w Świerczu wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i zgłoszeniem inwestycji/uzyskaniem pozwolenia na budowę

Olesno, dn. 07.02.2018 r.

Nr IX-III.271.02.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla przebudowy drogi gminnej ul. Studnitza w Świerczu wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i zgłoszeniem inwestycji/uzyskaniem pozwolenia na budowę”

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, odpowiednio do wymagań i kryteriów określonych w PROGRAMIE ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, do przebudowy drogi gminnej ul. Studnitza w Świerczu (województwo opolskie, Gmina Olesno), o łącznej długości około 1 700 m.b., obejmującej:
 1. zaprojektowanie przebudowy drogi,
 2. zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej,
 3. zaprojektowanie ciągów pieszo rowerowych,
 4. zaprojektowanie rozwiązań specjalnych (zatoki autobusowe, urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu).
 1. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie:
 1. projektu budowlanego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 2. projektu wykonawczego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 3. kosztorysów inwestorskich dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 4. przedmiarów robót dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 5. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 6. projektu stałej organizacji ruchu – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
 7. powyższą dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) , w ilościach wskazanych w pkt. a-f oraz na nośniku elektronicznym (w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.).
 1. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
 2. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
  W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.
 3. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do obowiązków wykonawcy należy stosownie od potrzeb: uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac budowlanych.
 4. W przypadku nie uzyskania zgody na budowę, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

 1. Zamawiający zapewnia mapę do celów projektowych.
 2. Kody CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

III. Terminy realizacji  zamówienia – do  15.08.2018 r.

 

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 12.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.:

 1. Min. 1 osobą - projektantem o specjalności drogowej:

- Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) o łącznej wartości zadania minimum 50 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych

 

 •  
 1. Min. 1 osobą – projektantem o specjalności sieciowej:

- Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) o łącznej wartości zadania minimum 50 000 PLN brutto, obejmującej zagadnienia odwodnienia drogi, ścieżki rowerowej itp.

 

2. Oferty (formularz ofert stanowi załącznik nr 1 do rozpoznania) należy złożyć  wraz z ,,Wykazem osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia” (załącznik nr 2 do rozpoznania).

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:
 1. cena realizacji zamówienia - (60% - maksymalnie 60 pkt)
 2. termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - (40% - maksymalnie 40 pkt)
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru:

Suma punktów = Cena + termin wykonania dokumentacji projektowej

 Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Termin wykonania dokumentacji

Na podstawie terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyznane zostaną punkty w następujący sposób:

 1. Z tytułu zaoferowania terminu wykonania dokumentacji: do 15 lipca 2018 r. Zamawiający przyzna ofercie 40 pkt,
 2. Z tytułu zaoferowania terminu wykonania dokumentacji: do 22 lipca 2018 r. Zamawiający przyzna ofercie 30 pkt,
 3. Z tytułu zaoferowania terminu wykonania dokumentacji: do 31 lipca 2018 r. Zamawiający przyzna ofercie 20 pkt,
 4. Z tytułu zaoferowania terminu wykonania dokumentacji: do 7 sierpnia 2018 r. Zamawiający przyzna ofercie 10 pkt,
 5. Z tytułu zaoferowania terminu wykonania dokumentacji: do 15 sierpnia 2018 r. Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania.
 3. Zamawiający przewiduje kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia, w wysokości 5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Krystian Karaś – pracownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 350 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1430

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCZał. 2. wykaz osób.doc
DOCZał. 1. formularz ofertowy.doc
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

Nr IX-III.271.02.18                                                                                                                                             Olesno, dn. 09.02.2018

Modyfikacja zapytania ofertowego

dot. „Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla przebudowy drogi gminnej ul. Studnitza w Świerczu wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i zgłoszeniem inwestycji/uzyskaniem pozwolenia na budowę

W Zapytaniu Ofertowym, w Dziale VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dokonuje się następujących zmian:

Było:

Ust. 3) Zamawiający przewiduje kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia, w wysokości 5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Ma być:

Ust. 3) Zamawiający przewiduje kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zamówienia, w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

W związku z powyższą zmianą termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 13.02.2018 do godz. 09.30.

 

                                                                                                        Burmistrz Olesna

                                                                                                        Sylwester Lewicki

 

                                  

 

Nr III.IX.271.02.2018                                                                                                                                    Olesno, dnia 19.02.2018 r.  

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla przebudowy drogi gminnej ul. Studnitza w Świerczu wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i zgłoszeniem inwestycji/uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 3. Wartość szacunkowa zamówienia: 65.000,00 złotych (bez VAT)
 4. Słownik CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

       71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 13.02.2018 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Deklarowany termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

1

Biuro Projektowe ECO-UNIT

Mgr inż. Marek Klyk

ul. Cygana 4, 45-131 Opole

77 490,00

Do 15 lipca

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie dwóch kryteriów - cena (60 %) oraz deklarowany termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (40%) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną oraz najniższym terminem wykonania dokumentacji za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

 

Sylwester Lewicki