Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego

Olesno, dnia 7 luty 2018 roku

Nr IV.6812.1.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego

 

 

I Zamawiający

 

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu i na rzecz której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 359 78 41-44, fax. 34 359 72 83

REGON: 151 398 600, NIP: 576-156-23-52

Poczta elektroniczna: gmina@olesno.pl

 

II Przedmiot zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór rzeczoznawcy majątkowego, świadczącego usługę wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, położonych na obszarze Gminy Olesno.
 2. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 3. Zamawiający przewiduje, iż do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie zleconych szacunkowo około 130 nieruchomości, każda za cenę wskazaną w ofercie wg następującego zestawienia:

 

L.p.

przedmiot szacowania – na terenie Gminy Olesno

planowana ilość zleceń

(1)

(2)

(4)

1.        

określenie wartości nieruchomości niezabudowanej w celu jej zbycia, nabycia, ustanowienia, lub rozwiązania użytkowania wieczystego

20

2.        

określenie wartości nieruchomości zabudowanej w celu jej zbycia, nabycia, ustanowienia, lub rozwiązania użytkowania wieczystego

1

3.        

określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, lub podłączenia infrastruktury technicznej

50

4.        

określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości renty planistycznej

15

5.        

inwentaryzacja budynków wielomieszkaniowych dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i obliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej

1

6.        

określenie wartości lokalu mieszkalnego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku

20

7.        

określenie wartości lokalu użytkowego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku

2

8.        

określenie wartości gruntu pod garażem

5

9.        

określenie wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego w celu: zbycia, nabycia, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej,

5

10.    

czynsz dzierżawny gruntu

1

11

czynsz za lokal mieszkalny lub użytkowy

3

12

czynności nieobjęte ofertą (za 1 przepracowaną godzinę)

10

 

RAZEM:

133

 

 

 

 1. Znaczną część nieruchomości przeznaczonych do szacowania stanowią nieruchomości gruntowe po podziale oraz po podłączeniu infrastruktury. Pozostałą część stanowią lokale mieszkalne, grunty sprzedane po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne nieruchomości.
 2. Przedmiotem wyceny będzie również ustalenie opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 3. Zamawiający nie wyklucza – w razie potrzeby – udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, niewyszczególnionego w formularzu ofertowym. W takim przypadku wartość zleconych wycen pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ustalana będzie każdorazowo w drodze negocjacji. W żadnym jednak przypadku Wykonawca nie będzie miał roszczenia o zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych czynności.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
 5. Wykonawcy zostaną udostępnione do wglądu następujące dokumenty:
 • opis i mapa ewidencyjna lub mapa zasadnicza,
 • informacja z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub informacja o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzji i planu – informacja o przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 1. Z dokumentami, o których mowa powyżej, będzie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 (pok. nr 103) oraz w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 (pok. nr 107).
 2. Operat szacunkowy winien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów:
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),
 • przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
 • wytycznych zawartych w aktualnych standardach zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.
 1. Operat szacunkowy powinien zawierać co najmniej:
 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • podstawę prawną i formalną wyceny oraz źródła danych o nieruchomościach,
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem,
 • dokumentację fotograficzną,
 • wartość rynkową nieruchomości z uwzględnieniem wartości praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego, służebności, prawo dożywocia lub inne).
 1. Ponadto operat szacunkowy należy przedłożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD) zapisany w formacie powszechnie dostępnym.
 2. Nieruchomość w rozumieniu niniejszego zamówienia stanowi działka lub działki, dla których prowadzona jest jedna księga wieczysta lub działki, które stanowią funkcjonalnie jedną całość, a w przypadku braku księgi wieczystej – działka lub działki objęte jednym wnioskiem o nabycie lub wywłaszczenie (jedna sprawa).
 3. Wycena jednej nieruchomości winna być sporządzona w jednym operacie szacunkowym, bez względu na przedmiot i zakres wyceny (prawo własności, użytkowania wieczystego, inne prawa rzeczowe).
 4. Termin wykonania zlecenia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia, a w przypadku skomplikowanych zleceń – 30 dni.
 5. W ramach wykonywanych usług Wykonawca zobowiązuje się również do:
 • sporządzania bezpłatnego egzemplarza operatu szacunkowego dla każdego nabywcy nieruchomości,
 • bezpłatnej aktualizacji własnych operatów szacunkowych,
 • sporządzenia nowego operatu szacunkowego nieruchomości wcześniej wycenianej przez przystępującego do niniejszego zapytanie ofertowego Wykonawcę (gdy operat utracił ważność w związku z odrębnymi przepisami) za 20% ceny podanej w tabeli,
 • sporządzania operatów szacunkowych dla nieruchomości sąsiadujących, dla których cel wyceny jest jednakowy, a zlecenie przekazane jest w tym samym dniu za 20% ceny podanej w tabeli,
 • sporządzenia bezpłatnej opinii dotyczącej wartości nieruchomości, która później będzie przedmiotem wyceny zawartej w operacie szacunkowym, za który Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ceną podaną w tabeli.

 

Kody CPV:

70332000-7 – Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne

71319000-7 – Usługi biegłych

 

III Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2019 roku, wg zapotrzebowań.

 

IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

 

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
 • posiadają licencje rzeczoznawcy majątkowego, lub zatrudniają osoby posiadające licencję rzeczoznawcy majątkowego,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zamawiajacy uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali przynajmniej 2 zadania o podobnym charakterze (min. 2 operaty szacunkowe),
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie tych warunków.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególnych warunków.

 

V Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. Wypełniony i zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 2),
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu (zapis w ofercie),
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
 5. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – świadectwa nadania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości wraz z informacją nt. osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 6. Kopia dokumentu o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 

 

VI Opis przygotowania oferty

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, przy ulicy Pieloka 21, 46-300 Olesno pokój nr 112.
 11. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Burmistrz Olesna, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno i następująco oznakowane: „Usługi rzeczoznawcy majątkowego”.

 

VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 112, do dnia 19.02.2018 roku, do godz. 11:30.
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
 3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Oleśnie, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 114, dnia 19.02.2018 roku o godz. 12:00.

 

VIII Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo netto i brutto.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 3. Cena może być tylko jedna na każdą usługę.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

IX Kryteria oceny oferty

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najniższą ceną za wykonanie zadania. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

(n : w) x 100 punktów – gdzie:

n          –          najniższa wartość cenowa ofert złożonych w postępowaniu,

w         –          cena badanej oferty,

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do pełnego punktu.

 

X Warunki umowy

 

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2.

 

XI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

XII Dodatkowe informacje

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są: Agnieszka Rosół inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz Roman Kokot – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 103 i 102 tel. 34 / 350-91-85, 34/350-91-64;
 3. Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:30 w dni robocze (poniedziałek, środa, czwartek); od 07:30 do 17:00 w dni robocze (wtorek); od 07:30 do 14:00 w dni robocze (piątek); faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt I).

 

XIII Załączniki

 

DOCprojekt umowy_Załącznik nr 2_2018.doc (63,00KB)

DOCformularz ofertowy_Załącznik nr 1_2018.doc (54,00KB)

 

Kierownik Wydziału Gospodarki                                                

Nieruchomościami i Lokalami                                                     

Roman Kokot                                 

 

 

Nr IV.6812.1.2018                                                                                                                                Olesno, dnia 22.02.2018 r.

 

Protokół postępowania

 1.  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 3. Wartość szacunkowa zamówienia: 92.000,00 złotych (wartość netto)
 4. Słownik CPV: 70332000-7 – Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne

       71319000-7 – Usługi biegłych

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 19.02.2018 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Ilość punktów

1

MULTI-BRAND Rafał Baś

 

ul. 1 Maja 74, 98-200 Sieradz

 

63 652,50

 

100 pkt

2

„DOMUS” Mariola Olszewska

 

ul. Wolności 13, 42-262 Poczesna

 

89 240,00

 

71 pkt

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zatwierdził:

BURMISTRZ OLESNA

Sylwester Lewicki