Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana organizacji ruchu oraz miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego w Oleśnie

Nr IX-IV.271.02.2018                                                                                                                               Olesno, dnia 08.02.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zmiana organizacji ruchu oraz miejsc parkingowych przed budynkiem

Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Skarbowego w Oleśnie”

 

I Zamawiający

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu i na rzecz której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON 151398600, NIP: 576-156-23-52

Poczta elektroniczna: 

 

II Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zmiana organizacji ruchu oraz miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Oleśnie polegająca na frezowaniu starych linii parkingowych, malowaniu nowych linii parkingowych, oznakowaniu oraz postawieniu słupków ozdobnych zgodnie z dokumentacją: „Projekt docelowej organizacji ruchu na ulicy Pieloka przy budynku Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego  oraz Urzędu Skarbowego w Oleśnie” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Słownik CPV:

45233221-4 – Malowanie nawierzchni

45316213-1 – Instalowanie oznakowania drogowego

34928470-3 – Elementy oznakowania

 

III Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 14.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 114 Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Do oferty należy złożyć, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

VII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo netto i brutto.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

 W umowie muszą się znaleźć zapisy będące treścią niniejszego postępowania.

 

X. Dodatkowe informacje

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 07:30-15:00;

Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt. I)

Oferent powinien podać cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe.

Zaleca się, wszystkim biorącym udział w postępowaniu dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

 

XI. Załączniki

  1. DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (31,50KB)
  2. PDFZałącznik nr 2 - projekt.pdf (7,73MB)
     

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot