Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku topola kanadyjska na działce nr 2895 w Oleśnie

Olesno, dnia 09 lutego 2018 r.

Z.III.6131.9.2018

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142),

zawiadamiam,

że w dniu 09 lutego 2018 r., została wydana decyzja nr Z.III.6131.9.2018, w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego w Oleśnie na działce nr 2895, arkusz mapy 1, obręb Olesno.

            Z treścią wyżej wymienionej można zapoznać się  w  Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 107),  ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 09.02.2018 r.

                      Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                  Zastępca Burmistrza

                                                                                                      Jerzy Chęciński

 

Otrzymują :

  1. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
  2. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
  3. a/a.