Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy Żłobka Miejskiego w Oleśnie

Ogłoszenie nr 524775-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. 
 

Gmina Olesna: Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy Żłobka Miejskiego w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy Żłobka Miejskiego w Oleśnie 
Numer referencyjny: Nr IX.271.12.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie przy ul. Kościuszki 9, wraz z koniecznym w związku z przebudową, dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów budowlanych, w tym p. poż.. Budynek Żłobka znajduje się na nieruchomości o powierzchni 0,1955 ha stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 2388 obręb Olesno (KW nr OP1L/00019002/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnie), których właścicielem jest Gmina Olesno. 3.2. Przebudowa związana jest z utworzeniem 10 nowych miejsc w Żłobku i ma polegać na wyburzeniu ścian działowych na piętrze (likwidacja izolatki celem włączenia do bawialni) i parterze budynku (połączenie bawialni i sypialni). 3.3. Żłobek Miejski w Oleśnie powstał około roku 1980, jest to budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły kratówki gr 38 cm, strop międzykondygnacyjny wykonany w technologii stropu DZ gr. 24 cm, dach stanowi stropodach niewentylowany. W roku 2014 w budynku przeprowadzono termomodernizację (planowana przebudowa nie może wpłynąć na trwałość wykonanej termomodernizacji). Powierzchnia zabudowy - 841,6m2 Kubatura - 5 152,8m3 Powierzchnia użytkowa - 1 009 m2 Wysokość budynku - 8,05m ( z kominem 1 l,40m) Szerokość budynku - 17,3m Długość budynku - 52,8m Ilość kondygnacji nadziemnych - II Liczba klatek schodowych - 2 3.4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: a) projektu budowlanego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, b) projektu wykonawczego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, c) branżowe projekty wykonawcze – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, d) kosztorysów inwestorskich dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, e) przedmiarów robót dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, g) wykonanie mapy do celów projektowych (w przypadku konieczności), h) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, niezbędnych ekspertyz, wypisów, wyrysów, uzgodnień, warunków przyłączeń, ocen, badań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w przypadku konieczności), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności), wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę; 3.5. Powyższą dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej), w ilościach wskazanych w pkt. a-f oraz na nośniku elektronicznym (w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.). 3.6. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji oraz na etapie przetargu wyłaniającego wykonawcę. 3.7. Należy uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), 3.8. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: a. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), d. ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), e. innymi obowiązującymi przepisami prawa. 3.6 Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 3.9. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty przebudowy obiektu. 3.10. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. 3.11. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.12. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie głównego projektanta 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-08, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsiwz żłobek.pdf (10,18MB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (85,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (39,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,71KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (21,43KB)
DOC3.1a doświadczenie zawodowe kierownika budowy.doc (20,50KB)
DOCX3.1 formularz ofertowy.docx (22,61KB)
 

    Olesno, dn. 08.03.2018 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Dnia 08.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.:

 

„Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy Żłobka Miejskiego w Oleśnie”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 14 ofert (nazwa wykonawcy, cena, czas reakcji na zgłoszenie i termin płatności faktury):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Doświadczenie  zawodowe projektanta

1.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD”s.c.

 

Ewa i Remigiusz Owczarek

 

Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin

108.240,00

5 zadań

2.

WK ARCHITEKCI Sp. z o.o., sp.k.

 

ul. Zdob. Monte Cassino 23, 61-695 Poznań

 

119.310,00

 

0

3.

„Archi-CADIA” Przedsiębiorstwo Budowlane

 

Projektowo-Wykonawcze

 

ul. Starowiejska 24, 46-300 Stare Olesno

34.995,00

4 zadania

4.

SIMAF Sp. z o.o.

 

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice

 

28.000,00

 

4 zadania

5.

JN PROJEKT JOANNA NYTKO

 

ul. Szyjskiego 23/17, 33-100 Tarnów

 

37.200,00

 

0

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o.

 

ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz

 

38.130,00

 

0

7.

POL-INWEST Andrzej Szajdziński

 

62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122

 

19.999,80

 

4 zadania

8.

VITARO Sp. z o.o.

 

00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

 

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

   88.560,00

     4 zadania

9.

STUDIO-IN Dariusz Dymarek

 

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław

 

46.494,00

 

0

10.

Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o.

 

ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa

 

39.237,00

 

4 zadania

11.

Eko Audyt Sp. z o.o.

 

ul. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław

 

23.370,00

 

1 zadanie

12.

SMART Architekci Szymon Mazurek

 

ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław

 

67.000,00

 

4 zadania

13.

PSJ PROJECT Sylwia Pękala

 

Lipiny 219a, 39-220 Pilzno

 

47.800,00

 

0

14.

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej

 

ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław

 

36.900,00

              0                                  

 

Zatwierdził:

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Nr IX.271.12.18                                                                                                              Olesno, dn. 15.03.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:                                                                                                                                     

Gmina Olesno reprezentowana przez

 Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia – Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Opracowanie dokumentacji  zakresie przebudowy Żłobka Miejskiego w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

POL-INWEST Andrzej Szajdziński

62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122 

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru) - Najwyższa liczba punktów


Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największa liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- cena (60%)

- doświadczenie głównego projektanta (40%),

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Doświadczenie  zawodowe projektanta

Suma

1.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD”s.c.

Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin

 

11 pkt

 

40 pkt

 

51 pkt

2.

WK ARCHITEKCI Sp. z o.o., sp.k.

ul. Zdob. Monte Cassino 23, 61-695 Poznań

 

10 pkt

 

0 pkt

 

10 pkt

3.

„Archi-CADIA” Przedsiębiorstwo Budowlane

Projektowo-Wykonawcze

ul. Starowiejska 24, 46-300 Stare Olesno

 

34 pkt

 

40 pkt

 

74 pkt

4.

SIMAF Sp. z o.o.

ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice

 

43 pkt

 

40 pkt

 

83 pkt

5.

JN PROJEKT JOANNA NYTKO

ul. Szyjskiego 23/17, 33-100 Tarnów

 

32 pkt

 

0 pkt

 

32 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o.

ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz

 

31 pkt

 

0 pkt

 

31 pkt

7.

POL-INWEST Andrzej Szajdziński

62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

8.

VITARO Sp. z o.o.

00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

 

14 pkt

 

40 pkt

 

54 pkt

9.

STUDIO-IN Dariusz Dymarek

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław

 

26 pkt

 

0 pkt

 

26 pkt

10.

Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o.

ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa

 

31 pkt

 

40 pkt

 

71 pkt

11.

Eko Audyt Sp. z o.o.

ul. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław

 

52 pkt

 

10 pkt

 

62 pkt

12.

SMART Architekci Szymon Mazurek

ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław

 

18 pkt

 

40 pkt

 

58 pkt

13.

PSJ PROJECT Sylwia Pękala

Lipiny 219a, 39-220 Pilzno

 

25 pkt

 

0 pkt

 

25 pkt

14.

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej

ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław

 

32 pkt

 

0 pkt

 

        32 pkt                        

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dnia 26.03.2018 r.

 

Nr IX.271.12.2018

 

SIMAF Sp. z o.o.

ul. Karolinki 58

44-100 Gliwice

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

 

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. zwanej dalej w skrócie „PZP.”, zamawiający informuje o wyborze Państwa oferty w postępowaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy Żłobka Miejskiego w Oleśnie”.

Czynność zamawiającego została spowodowana tym, że wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ponownej oceny.

W związku z powyższym zamawiający zaprasza Państwa do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji i oświadczeniami oferty.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki