Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa, rozbiórka i przebudowa w odcinkach linii średniego napięcia, linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych dla potrzeb linii nietrakcyjnych Sowczyce-Kluczbork

 

 

Olesno, dnia 27 lutego 2018 roku

 

 

Nr Z.III.6733.41.2017

 

                                            OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

że w dniu 27 lutego 2018  roku została wydana decyzja Nr Z.III.6733.41.2017 w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianej do realizacji na działkach:

 1. Obręb Wojciechów, działki nr: 261/64, 261/65, 286/80 k.m. 19;
 2. Obręb Olesno, działki nr: 8, 10/1, 944, 943, 941, 940, 939, 918, 917/1, 916/1, 915, 914, 913, 902, 900, 896, 895/1, 892/1, 888, 884, 1748/1, 1748/2, 1750, 1757, 1756, 1766, 1767, 1768, 1771, 1854, 1877, 1878, 1879, 1729, 1906, 2234, 2097, 2096, 2095, 2121, 2086, 1733, 4612 k.m. 1;
 3. Obręb Świercze, działki nr: 346/14, 340/14, k.m. 2 nr: 3, 9, 4/1, 4/2, 10, 15, 13/1, 13/4, 117/1, 117/2 k.m. 4;
 4. Obręb Grodzisko, działki nr: 175/17, 238/17, 314/19 k.m. 9;
 5. Obręb Sowczyce, działki nr: 303/129, 543/50, 251/151, 820/97, 795/52, 680/52, 481/52, 419/155, 785/95, 786/95, 788/93, 326/93, 325/92, 253/157, 324/89, 280/29, 793/82, 516/29, 529/29, 840/29, 479/29, 836/29, 701/29, 703/29, 792/89, 790/72, 302/128 oraz działka nr 821/97 k.m. 9;

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „ rozbiórka i budowa w odcinkach km: 42, 775-42,78; 42,9-44,58; 44,82-45,07; 46,78-49,16; 49,28-52,2; 52,4-52,67; 54,47-54,5 oraz przebudowa w odcinkach km: 42,78-42,9; 44,58-44,82; 45,07-46,78; 49,16-49,28; 52,2-52,4; 52,67-54,47; 54,5-55,165 linii średniego napięcia, linii niskiego napięcia  oraz stacji transformatorowych  SN/nN dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych relacji Sowczyce-Kluczbork wzdłuż linii kolejowej nr 143 w km. 42,775-55,165.6”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie(pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 1 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

                                                                      

                       

 

 

 

 

                                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                    Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                              Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Poprzez umieszczenie na:
 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Świercze;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Sowczyce;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Grodzisko;
 • tablicach ogłoszeń miejscowości Wojciechów
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD