Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

Ogłoszenie nr 526207-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. 
 

Gmina Olesna: Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – umowa Nr 00155-6935-UM0810319/17O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): http://olesno.biuletyn.info.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie 
Numer referencyjny: Nr IX.271.13.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie. 3.2 Zakres robót został podzielony na trzy zadania częściowe i obejmuje w szczególności: a) Zadanie częściowe nr 1 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - promenada Olesno, ul. Murka działka nr 1758, 1759, które obejmuje:  demontaż części chodnika asfaltowego wraz z obrzeżami,  demontaż pomnika kamiennego,  korytowanie pod nowy chodnik,  wykopy i przekopy ze skarpowaniem obrzeży pod plac zabaw, siłownię zewnętrzną i street workout,  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  plantowanie terenu,  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, siłowni i street workoutu,  montaż ławek i koszy na śmieci,  montaż obrzeży chodnikowych,  wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego, gruntu stabilizowanego cementem i podsypki piaskowej,  wykonanie nawierzchni z maczki granitowej (siłownia i street workout) i piasku (plac zabaw),  wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,  montaż ogrodzenia placu zabaw  wykonanie nowego postumentu pomnika,  wyłożenie pomnika płytami granitowymi,  montaż pomnika, b) Zadanie częściowe nr 2 - Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - plac zabaw, ul. Dworcowa działka nr 1664  rozebranie murka oporowego,  wykopy i przekopy pod nową nawierzchnię piaszczystą ze skarpowaniem obrzeży,  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  plantowanie terenu,  przeniesienie części zabawek w inne miejsce,  przeniesienie części koszy i ławek w inne miejsce,  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw,  wykonanie nawierzchni z piasku,  montaż oznakowania informacyjnego,  plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego,  wykonanie nowych trawników. c) Zadanie częściowe nr 3 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) siłownia zewnętrzna + street workout (ul. Kilińskiego w Oleśnie)  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  dostawa i montaż urządzeń siłowni i street workoutu,  wykonanie podbudowy i nawierzchni z maczki granitowej,  montaż oznakowania informacyjnego,  plantowanie roczne powierzchni gruntu rodzimego,  renowacja trawników. 3.3 Przedmiot zamówienia musi spełniać normy w szczególności:  dotyczące urządzeń zabawowych,  materiałów z których są wykonane zabawki,  nawierzchni na których stoją urządzenia,  dotyczące urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania – sporządzone przez producenta tych urządzeń. 3.5 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz. 3.6 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – umowa Nr 00155-6935-UM0810319/17. 3.7 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.8 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.11 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.12 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.13 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.14 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.15 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.16 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.17 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

II.5) Główny kod CPV: 37410000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
37535200-9
45453000-7
45233222-1
45112723-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zadanie częściowe nr 1, 2 i 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwa place zabaw lub siłownie zewnętrzne. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-19, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - promenada Olesno, ul. Murka działka nr 1758, 1759

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje:  demontaż części chodnika asfaltowego wraz z obrzeżami,  demontaż pomnika kamiennego,  korytowanie pod nowy chodnik,  wykopy i przekopy ze skarpowaniem obrzeży pod plac zabaw, siłownię zewnętrzną i street workout,  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  plantowanie terenu,  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, siłowni i street workoutu,  montaż ławek i koszy na śmieci,  montaż obrzeży chodnikowych,  wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego, gruntu stabilizowanego cementem i podsypki piaskowej,  wykonanie nawierzchni z maczki granitowej (siłownia i street workout) i piasku (plac zabaw),  wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,  montaż ogrodzenia placu zabaw  wykonanie nowego postumentu pomnika,  wyłożenie pomnika płytami granitowymi,  montaż pomnika, 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45453000-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - plac zabaw, ul. Dworcowa działka nr 1664

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: rozebranie murka oporowego,  wykopy i przekopy pod nową nawierzchnię piaszczystą ze skarpowaniem obrzeży,  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  plantowanie terenu,  przeniesienie części zabawek w inne miejsce,  przeniesienie części koszy i ławek w inne miejsce,  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw,  wykonanie nawierzchni z piasku,  montaż oznakowania informacyjnego,  plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego,  wykonanie nowych trawników. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37535200-9, 45453000-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) siłownia zewnętrzna + street workout (ul. Kilińskiego w Oleśnie)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie fundamentów pod urządzenia,  dostawa i montaż urządzeń siłowni i street workoutu,  wykonanie podbudowy i nawierzchni z maczki granitowej,  montaż oznakowania informacyjnego,  plantowanie roczne powierzchni gruntu rodzimego,  renowacja trawników. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 45453000-7, 37535200-9, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:DOC3.7 zobowiązanie.doc
DOC3.6 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc
DOC3.5 projekt umowy.doc
DOCX3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOC3.1 formularz ofertowy.doc
PDFsiwz.pdf 

ZIPdokumentacja-projektowa.zip

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Ogłoszenie nr 500051424-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.
Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526207-N-2018
Data: 02/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-19, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 09:30,
 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika do siwz. Wraz z ofertą Wykonawca składa: - jeśli dotyczy - Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. - jeśli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. - jeśli dotyczy - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 09.03.2018 r.

Nr IX.271.13.2018

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych  w Oleśnie”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega § 11. SIWZ  

Jest :

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 19.03.2018 r., godz.  09:30

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 19.03.2018 r.

11.4    Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

11.5    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, kryteriów środowiskowych i warunków płatności zawartych w ofertach

 Powinno być:

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 20.03.2018 r., godz. 09:30

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 20.03.2018 r.

11.4    Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

11.5    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, kryteriów środowiskowych i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 15.03.2018 r.

Nr IX.271.13.2018

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

            Dotyczy postępowania pn.: Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie”.

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

 

Treść  pytań  z  dnia  08.03.2018  r. dotyczących SIWZ:

1.        Zamawiający w dokumentacji zestawu do ćwiczeń STREET WORKOUT określa, iż elementy:

Drążki poziome, kółka gimnastyczne, drążek typu fala, rura do pole dance, konstrukcja ławeczki skośnej mają być wykonane ze sali nierdzewnej.

Podane powyżej elementy wykonane ze stali nierdzewnej stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkownika, gdyż są śliskie i użytkownik może się ześlizgnąć podczas użytkowania.

Rozwiązaniem stosowanym standardowo w zestawach STREET WORKOUT są wymienione elementy wykonane ze stali spawalniczej zabezpieczone antykorozyjnie przez śrutowanie oraz cynkowanie, bez malowania proszkowego.

2.        Zamawiający w dokumentacji Boxów do ćwiczeń mały i duży pisze, iż elementy połaciowe: płyta HPL 10 i 6 mm. Proszę o doprecyzowanie, które elementy połaciowe mają być z płyty 10mm, a które z płyty 6 mm.

3.        Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo, aby wykonawca posiadał certyfikat zgodności z normą PN EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA(Polskie Centrum Akredytacji)?

4.        Czy Zamawiający w urządzeniach wyciąg górny, krzesło do wyciskania (wyciskanie siedząc), przewiduje zastosowanie siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwają ćwiczącego. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w urządzeniach krzesło do wyciskania (wyciskanie siedząc), siedzisk przytwierdzonych na stałe bez możliwości unoszenia ub przesuwania ćwiczącego, wówczas wykonywanie ćwiczeń na tych urządzeniach polega tylko na machaniu rękoma.

 

Odpowiedzi:

1.        Urządzenie jest zaprojektowane tak aby było bezpieczne, a wykonanie niektórych elementów ze stali nierdzewne podyktowane ochroną przed wycieraniem się oraz korozją. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych posiadających odpowiedzenie atesty i certyfikaty

2.        Boxy należy wykonać z 10mm płyty poziomej i 6 mm płyty pionowej.

3.        Tak, certyfikat zgodności z normą PN-EN 16630:2015-06 musi być wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA lub zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV.

4.        W urządzeniach „krzesło do wyciskania” nie dopuszcza się siedzisk przytwierdzonych na stałe, bez możliwości unoszenia lub przesuwania ćwiczącego

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 20.03.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie częściowe nr 1 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - promenada Olesno, ul. Murka - 377.033,20  zł

Zadanie częściowe nr 2 -  Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - plac zabaw, ul. Dworcowa - 150.775,59

Zadanie częściowe nr 3 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) siłownia zewnętrzna + street workout - 70.638,44

Zestawienie ofert - zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

375.367,55

5

2.

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer

46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38

403.444,00

7

 

Zestawienie ofert - zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

53.680,90

5

2.

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer

46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38

184.500,01

7

 

Zestawienie ofert - zadanie częściowe nr 3

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

HERKULES sp. z o.o., sp. k.

32-500 Chrzanów, ul. Podgórska 34 C

112.089,90

7

2.

FIT PARK sp. z o.o., sp. k.

87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74

76.137,00

6

3.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

145.909,69

5

4.

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer

46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38

92.248,19

7

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 05.04.2018 r.

Nr IX.271.14.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie.

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38 - zadanie częściowe nr 1,2

FIT PARK sp. z o.o., sp. k., 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 - zadanie częściowe nr 3

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Punktacja

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Gwarancja

Suma

1.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

60

20

80

2.

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer

46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38

55,83

40

95,83

 

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Gwarancja

Suma

1.

Oferta odrzucona

 

 

 

2.

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer

46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38

60

40

100

 

Zadanie częściowe nr 3

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Gwarancja

Suma

1.

HERKULES sp. z o.o., sp. k.

32-500 Chrzanów, ul. Podgórska 34 C

40,76

40

80,76

2.

FIT PARK sp. z o.o., sp. k.

87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74

60

30

90

3.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Opolska 85

31,31

20

51,31

4.

BRUK-REM-BUD Radosław Cymer

46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38

49,52

40

89,52

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 500109861-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Gmina Olesna: Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – umowa Nr 00155-6935-UM0810319/17
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526207-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500051424-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr IX.271.13.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie. 3.2 Zakres robót został podzielony na trzy zadania częściowe i obejmuje w szczególności: a) Zadanie częściowe nr 1 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - promenada Olesno, ul. Murka działka nr 1758, 1759, które obejmuje:  demontaż części chodnika asfaltowego wraz z obrzeżami,  demontaż pomnika kamiennego,  korytowanie pod nowy chodnik,  wykopy i przekopy ze skarpowaniem obrzeży pod plac zabaw, siłownię zewnętrzną i street workout,  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  plantowanie terenu,  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, siłowni i street workoutu,  montaż ławek i koszy na śmieci,  montaż obrzeży chodnikowych,  wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego, gruntu stabilizowanego cementem i podsypki piaskowej,  wykonanie nawierzchni z maczki granitowej (siłownia i street workout) i piasku (plac zabaw),  wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,  montaż ogrodzenia placu zabaw  wykonanie nowego postumentu pomnika,  wyłożenie pomnika płytami granitowymi,  montaż pomnika, b) Zadanie częściowe nr 2 - Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - plac zabaw, ul. Dworcowa działka nr 1664  rozebranie murka oporowego,  wykopy i przekopy pod nową nawierzchnię piaszczystą ze skarpowaniem obrzeży,  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  plantowanie terenu,  przeniesienie części zabawek w inne miejsce,  przeniesienie części koszy i ławek w inne miejsce,  dostawa i montaż urządzeń placu zabaw,  wykonanie nawierzchni z piasku,  montaż oznakowania informacyjnego,  plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego,  wykonanie nowych trawników. c) Zadanie częściowe nr 3 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) siłownia zewnętrzna + street workout (ul. Kilińskiego w Oleśnie)  wykonanie fundamentów pod urządzenia,  dostawa i montaż urządzeń siłowni i street workoutu,  wykonanie podbudowy i nawierzchni z maczki granitowej,  montaż oznakowania informacyjnego,  plantowanie roczne powierzchni gruntu rodzimego,  renowacja trawników. 3.3 Przedmiot zamówienia musi spełniać normy w szczególności:  dotyczące urządzeń zabawowych,  materiałów z których są wykonane zabawki,  nawierzchni na których stoją urządzenia,  dotyczące urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania – sporządzone przez producenta tych urządzeń. 3.5 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz. 3.6 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – umowa Nr 00155-6935-UM0810319/17. 3.7 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 45453000-7, 45233222-1, 45112723-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - promenada Olesno, ul. Murka działka nr 1758, 1759
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 306531.05
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BRUK-REM-BUD Radosław Cymer
Email wykonawcy: 1rad@wp.pl
Adres pocztowy: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38
Kod pocztowy: 46-325
Miejscowość: Rudniki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 403444.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 375367.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 403444.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) - plac zabaw, ul. Dworcowa działka nr 1664
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122581.78
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BRUK-REM-BUD Radosław Cymer
Email wykonawcy: 1rad@wp.pl
Adres pocztowy: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 38
Kod pocztowy: 46-325
Miejscowość: Rudniki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184500.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53680.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184500.01
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (infrastruktury rekreacyjnej) siłownia zewnętrzna + street workout (ul. Kilińskiego w Oleśnie)
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57429.62
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: FIT PARK sp. z o.o., sp. k.
Email wykonawcy: biuro@fitpark.pl
Adres pocztowy: 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76137.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76137.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145909.69
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki