Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

Polska-Olesno: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

2018/S 045-097546

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.13.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45213310
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2 Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) Wykonanie robót budowlanych,

3) Wykonanie prac małej architektury.

4) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71222000
71354000
77211400
44212321
45110000
45223320
45223300
45233120
45233280
45233161
45233223
45311200
45314000
45316100
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

3.2 Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 3 egzemplarzach), w tym:

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę,

Branżowe projekty wykonawcze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Przedmiary robót,

Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów,

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną akceptację zamawiającego dla sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi wykonawca.

2) Wykonanie robót budowlanych, w tym.:

Wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,

Parkingu oraz zatoki autobusowej z nawierzchni asfaltowej,

Chodników, placów oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej,

Żwirowej ścieżki parkowej,

Betonowych schodów na skarpie,

Rampy dla niepełnosprawnych,

Wykonania przekopów kontrolnych, w tym wykonania przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

Odwodnienia terenu budowy,

Odtworzenia wszelkich budowli, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,

Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót.

Opracowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu.

3) Uzgodnienia ewentualnej zmiany organizacji ruchu pociągów na trasie nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów, jeżeli będzie ona wymagana na czas prowadzenia prac.

4) Wykonanie prac małej architektury, w tym: infokiosk, tablica multimedialna, bezobsługowa wypożyczalnia rowerów, ławki miejskie, kosze na śmieci, latarnie parkowe, latarnie uliczne wiata przystankowa oraz wiata rowerowa.

5) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

6) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności zamawiającego (ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony środowiska).

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej budowy Centrum przesiadkowego w Oleśnie i innych stanowiących integralną część siwz

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

Projektantem o specjalności drogowej - min. 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.

Doświadczenie zawodowe: opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, lub decyzji równoważnej), o wartości zadania minimum 100 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych.

Projektant o specjalności sieciowej: min. 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Projektant o specjalności elektrycznej - min.1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej.

Kierownik Budowy - min. 1 osoba.

Minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej i doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 100 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych na stanowisku: Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych o wartości co najmniej 100 000 PLN każda.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego:

— wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 008-012872
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/06/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych).Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2018
 
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
 
22/03/2018    S57    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

2018/S 057-125478

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 045-097546)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.13.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45213310
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2 Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) Wykonanie robót budowlanych,

3) Wykonanie prac małej architektury.

4) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-097546

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

 

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej budowy Centrum przesiadkowego w Oleśnie i innych stanowiących integralną część siwz

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

 

Powinno być:

 

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej budowy Centrum przesiadkowego w Oleśnie i innych stanowiących integralną część siwz

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

 

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 13/04/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/06/2018
Powinno być:
Data: 11/06/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/04/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 20.03.2018 r.

Nr IX.271.13.2018

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega § 11 ust. 1 oraz  § 11 ust. 3 SIWZ.

Jest:

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 12.04.2018 r., do godz. 09:30

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 12.04.2018 r.

 

Ma być:

11.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 13.04.2018 r., do godz. 09:30

11.2    Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 13.04.2018 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
 
 
 

19/04/2018    S76    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

2018/S 076-168521

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: 
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

Numer referencyjny: Nr IX.271.13.2018

II.1.2)Główny kod CPV

45213310

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2 Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) Wykonanie robót budowlanych,

3) Wykonanie prac małej architektury.

4) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71222000

71354000

77211400

44212321

45110000

45223320

45223300

45233120

45233280

45233161

45233223

45311200

45314000

45316100

77310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olesno.

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

3.2 Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 3 egzemplarzach), w tym:

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę,

Branżowe projekty wykonawcze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Przedmiary robót,

Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów,

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną akceptację zamawiającego dla sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi wykonawca.

2) Wykonanie robót budowlanych, w tym.:

Wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,

Parkingu oraz zatoki autobusowej z nawierzchni asfaltowej,

Chodników, placów oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej,

Żwirowej ścieżki parkowej,

Betonowych schodów na skarpie,

Rampy dla niepełnosprawnych,

Wykonania przekopów kontrolnych, w tym wykonania przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

Odwodnienia terenu budowy,

Odtworzenia wszelkich budowli, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,

Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót.

Opracowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu.

3) Uzgodnienia ewentualnej zmiany organizacji ruchu pociągów na trasie nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów, jeżeli będzie ona wymagana na czas prowadzenia prac.

4) Wykonanie prac małej architektury, w tym: infokiosk, tablica multimedialna, bezobsługowa wypożyczalnia rowerów, ławki miejskie, kosze na śmieci, latarnie parkowe, latarnie uliczne wiata przystankowa oraz wiata rowerowa.

5) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

6) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności zamawiającego (ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony środowiska).

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej budowy Centrum przesiadkowego w Oleśnie i innych stanowiących integralną część siwz

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-097546

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/04/2018