Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dot. projektu pn: "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno" w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Nr IX.IX.271.01.2018                                                                                                                 Olesno, dn. 08.03.2018 r.

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

                                                       

 1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2.1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jednej tablicy zewnętrznej informacyjnej dotyczącej projektu pn: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami.

2.2. Tablicę należy wykonać zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocjistanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania.

2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji tablicy przygotowanej do druku, przed jej drukiem w celu wniesienia ewentualnych poprawek.

2.4. Ostateczny projekt graficzny tablicy wymaga odrębnej akceptacji Zamawiającego.

2.5. Wszelkie wymagane logotypy można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (http://rpo.opolskie.pl/?p=26980), natomiast całkowity opis właściwego wykonania tablic znajduje się w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, którą można znaleźć w wersji .pdf pod wyżej wskazanym linkiem.

2.7. Kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

                                    30192170-3 Tablice ogłoszeń

III. Składanie ofert:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10.00, lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu “Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno”.

 1. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe
 2. Termin realizacji zamówienia:  do 15 kwietnia 2018 r.
 3. Miejsce realizacji: Tablice muszą być zamontowane w miejscach wskazanych przez  Zamawiającego.
 4. Kryteria wyboru ofert: 100% - cena

    VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

5.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  tj. koszt projektu tablicy, jej wykonania, transportu, montażu i inne.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania: Zamawiający niezwłocznie poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę.

Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.

 1.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część rozpoznania cenowego są:

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc (1,91MB)
PDFZałącznik nr 1 - Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf (3,85MB)
JPEGlogotyp RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg (1,78MB)
 

PDFRozpoznanie cenowe PSZOK.pdf (1,50MB)
 

 

    Olesno, dn. 27.03.2018 r.

 

PROTOKOŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

 

 

Przedmiot zamówienia:  Zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednej tablicy zewnętrznej informacyjnej dotyczącej pn: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami

 

2

 

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: __(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem

adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

 

-

2

-

 

-

3

-

 

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __ 8 marca 2018 r.__

 

4

 

Termin składania ofert upłynął: 15 marca 2018 r.

 

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

MODERAN Bartosz Antoszak

 

Ul. Pszczelarska 2A,

 

46-053 Suchy Bór

 

 

688,80 zł

 

 

-

 

 

44 pkt

2

KMK Group Monika Jurczyńska

 

Ul. Kuków 123

 

12-160 Krzepice

 

 

306,27 zł

 

 

-

 

 

100 pkt

3

PHU Alva 1 Dariusz Ostrowski

 

Ul. 1-ego Maja 276

 

41-710 Ruda Śląska

 

 

1574,40 zł

 

 

-

 

 

19 pkt

4

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa

 

Ul. Wilcza 8

 

56-120 Brzeg Dolny

 

 

344,40 zł

 

 

-

 

 

89 pkt

5

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

 

Ul. Wojska Polskiego 45

 

98-300 Wieluń

 

 

 

897,90 zł

 

 

 

-

 

 

 

34 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

KMK Group Monika Jurczyńska

 

Ul. Kuków 123

 

12-160 Krzepice

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz OLesna

Sylwester Lewicki