Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. projektu pn: "Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie" w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Nr  IX.IX.271.02.2018                                                                                     Olesno, dn. 08.03.2018 r.

 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

                                                       

  1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2.1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dwóch jednostronnych tablic zewnętrznych informacyjnych dotyczących projektu pn: „Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

2.2. Tablice należy wykonać zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocjistanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania.

2.3. Wykonawca, po uwzględnieniu wszystkich warunków przedstawi projekt tablicy Zamawiającemu. Ostateczny projekt graficzny tablicy wymaga odrębnej akceptacji Zamawiającego.

2.4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersj tablicy przygotowanej do druku, przed jej drukiem w celu wniesienia ewentualnych poprawek.

2.5. Wszelkie wymagane logotypy można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (http://rpo.opolskie.pl/?p=26980), natomiast całkowity opis właściwego wykonania tablic znajduje się w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, którą można znaleźć w wersji .pdf pod wyżej wskazanym linkiem, z tym że powierzchnia każdej z tablic będzie nie mniejsza niż 6 m2.

2.6. Kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

                                    30192170-3 Tablice  ogłoszeń
 

 

 

III. Składanie ofert:

 

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 15.03.2018 r., . do godz. 10.00 lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu “Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie”.

 

  1. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe
  2. Termin realizacji zamówienia: do 15 kwietnia 2018 r.
  3. Miejsce realizacji: Tablice muszą być zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (w granicach miasta Olesno).
  4. Kryteria wyboru ofert: 100% - cena

 IX. Opis sposobu obliczania ceny:

5.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  tj. koszt projektu tablicy, jej wykonania, transportu, montażu i inne.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

  1. Rozstrzygnięcie postępowania: Zamawiający niezwłocznie poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę.

Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania

 

XII. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część rozpoznania cenowego są:

 

DOCZałącznik nr 2 - Formularz ofertyy.doc (1,91MB)
PDFZałącznik nr 1 - Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf (3,85MB)
JPEGlogotyp RPO+PL+OPO+EFRR.jpeg (1,78MB)
 

PDFRozpoznanie cenowe.pdf (1,54MB)
 

 

 

Nr  IX.IX.271.02.2018                                                                                                Olesno, dn. 29.03.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego  z dnia   8 marca 2018 r. dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dwóch jednostronnych tablic zewnętrznych informacyjnych dotyczących projektu pn.: „Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie uwzględnił konieczności uzyskania pozwolenia na budowę niezbędnego w przypadku posadowienia tablicy w gruncie      .

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki