Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpoznanie cenowe na dostawę i montaż mebli

OBP-IX.271.01.2018                                                                                                           Olesno, 8 marca 2018 r.

Rozpoznanie cenowe na dostawę i montaż mebli

Urząd Miejski w Oleśnie zaprasza do składania ofert w rozpoznaniu cenowym na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach Oleskiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania  „Termomodernizacja budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej wraz z remontem instalacji elektrycznej”.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

 1. Zamawiający:

Oleska Biblioteka Publiczna,

46-300 Olesno, ul. Ks. Brunona Aleksandra 5

Tel. (034) 358 20 30, tel. 517 703 900,

REGON: 001064522, NIP: 576-11-90-749

Poczta elektroniczna:

 

 1. 1. W imieniu której działa:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu graficznego – koncepcji aranżacji, uwzględniającej meble istniejące, które nie podlegają wymianie oraz wyposażenia w nowe, określone orientacyjnie w ilościach i rodzajach przez zamawiającego (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2),

- wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biblioteki (46-300 Olesno, ul. Ks. Brunona Aleksandra 5), wraz z kosztami związanymi z realizacją określonego wyżej przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami stawianymi przez zamawiającego

 1. 1.Zamawiający wymaga, aby sprzęt, materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadały wymagane przepisami stosowne atesty, świadectwa zgodności, świadectwa bezpieczeństwa stosowania zawarte w Polskich Normach. Artykuły dostarczane w ramach realizacji zadania muszą być bezwzględnie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, nie noszące znamion użytkowania.
 2. 2.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone meble na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia (dostawy mebli) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących gwarancji na dostarczone meble biurowe.
 3. 3.Całe wyposażenie musi być nowe i nie nosić śladów użytkowania.
 4. 4.Jeżeli gdziekolwiek w treści opracowania pojawiły się znaki towarowe, patenty, zdjęcia lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one charakter informacyjny, a Wykonawca ma możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych.
 5. 4.1.Za produkt równoważny przyjmuje się produkt kompatybilny, o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do opisanego. Zastosowanie rozwiązania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Oferowany produkt nie może powodować ograniczeń funkcji  i możliwości sprzętu oraz zaniżać wymaganej jakości, tj. w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, parametry techniczne, walory użytkowe oraz standard jakościowy mają być nie gorsze niż te, które zostały wskazane.
 6. 5.Podane wymiary są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dla mebli, dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów, nie większe niż +/-5% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk). Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu.
 7. 6.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w obiekcie, w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, potwierdzić ostatecznie kolorystykę, itp. z zamawiającym oraz uwzględnić ewentualne konieczne korekty wymiarów mebli, wynikłe po dokonanych pomiarach kontrolnych z natury.
 8. 7.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble i inne elementy wyposażenia muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację. Podczas montażu mebli i innych elementów wyposażenia Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.
 9. 8.Odbioru mebli i wyposażenia dokona przedstawiciel Zamawiającego, spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy. Dostarczone i zamontowane meble zostaną sprawdzone przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.
 10. 9.Szczegółową specyfikację mebli i regałów zawiera Załącznik nr 2.
 11. 10.Zamawiający nie przewiduje zleceń robót dodatkowych – cenę należy skalkulować ryczałtowo za całość przedmiotu zamówienia.
 12. 11.Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, przed złożeniem oferty, po uprzednim kontakcie z panią Haliną Szklanny, nr tel. 517 703 900.
 13. 12.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia”, współfinansowanego ze srodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
 14. 13.Kody CPV:

39130000-2 – Meble biurowe

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

 

3.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. Wszystkie meble muszą być dostarczone i zamontowane w całości na miejscu przez wykonawcę na jego koszt.

4. Termin realizacji zamówienia:

 

Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy.

 

5. Termin związania z ofertą  - 30 dni.

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  15.03.2018  w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w Sekretariacie (pokój nr 112) lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż mebli do Oleskiej Biblioteki Publicznej” lub przesłać e-mailem na adres

 

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informację o wyborze lub unieważnieniu postępowania wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę oraz umieści na swojej stronie internetowej.

 

8. Osoba do kontaktów:

 1. W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 350 91 72 w godz. 730 – 1500.
 2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Halina Szklanny – dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej – nr Tel. 517 703 900

 9. Załączniki: 

DOCZałącznik nr 2 - specyfikacja.doc (49,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 - formularz cenowy.docx (13,88KB)
 

 

PROTOKOŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

 

 

Przedmiot zamówienia:  Rozpoznanie cenowe na dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach
 

                                           Oleskiej Biblioteki Publicznej

 

2

 

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: __(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem

adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

 

-

2

 

-

-

3

 

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu  9 marca 2018 r.

 

4

 

Termin składania ofert upłynął:  15 marca 2018 r.

 

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

Z.P.H.U. STOL-GRIW  Iwona Jainta

 

Ul. Piastowska 39b

 

46-380 Dobrodzień

 

 

48 708,00 zł

 

 

-

 

 

95 pkt

2

Bener Michał Benka

 

Ul. Wileńska 59B/15

 

80-215 Gdańsk

 

 

46 042,59 zł

 

 

-

 

 

100 pkt

3

Elmar Anna Karnas

 

Ul. 3-ego Maja 1/3

 

36-030 Błażowa

 

 

67 567,00 zł

 

 

-

 

 

68 pkt

4

ALNAG Barbara Wróbel

 

Ul. Księcia Józefa 54a

 

30-206 Kraków

 

 

62 853,00 zł

 

 

-

 

 

73 pkt

5

Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

 

Ul. Lubomira 29A

 

62-090 Mrowino

 

 

 

49 200,00 zł

 

 

 

-

 

 

 

94 pkt

6

Fabryka Mebla

Marta Krawczyk-Jasińska

 

Jurczyce 1

 

32-052 Radziszów

 

 

 

55 185,18 zł

 

 

 

-

 

 

 

83 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

Bener Michał Benka

 

Ul. Wileńska 59B/15

 

80-215 Gdańsk

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Zatwierdził:

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki