Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpoznanie cenowe na dostawę i montaż sprzętu komputerowego

OBP-IX.271.02.2018                                                                                                                      Olesno, 12 marca 2018 r.

Rozpoznanie cenowe na dostawę i montaż sprzętu komputerowego

Urząd Miejski w Oleśnie zaprasza do składania ofert w rozpoznaniu cenowym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego do Oleskiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania  „Termomodernizacja budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej wraz z remontem instalacji elektrycznej”.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

 1. Zamawiający:

Oleska Biblioteka Publiczna,

46-300 Olesno, ul. Ks. Brunona Aleksandra 5

Tel. (034) 358 20 30, tel. 517 703 900,

REGON: 001064522, NIP: 576-11-90-749

Poczta elektroniczna:

 

 1. W imieniu której działa:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.

2.2. Rodzaj asortymentu:

- Laptop biurowy – 1 szt.;

- projektor – 1 szt.;

- zestaw komputerowy – 4 szt.;

- Pakiet oprogramowania Windows Eyes Professional – szt. 1;

- Zasilacz UPS – 4 szt.; 

- ekran projekcyjny – 1 szt.;

- elektroniczny licznik odwiedzin – 2 szt. Lub 1 szt. = 2 przejścia;

- cyfrowa kamera ręczna – 1 szt.

2.3. Warunki gwarancji: minimalny okres udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być krótszy niż określony w poszczególnych pozycjach danego asortymentu w  załączniku nr 2.                                                                                         

2.4. Cały sprzęt musi być fabrycznie nowy i nie nosić śladów użytkowania. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu sprzętu.   

2.6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do Oleskiej Biblioteki Publicznej, ul. ks. B. Aleksandra 5, 46-300 Olesno przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

2.7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy. Cały sprzęt musi być wniesiony do pomieszczeń w dniu dostawy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.

2.8. Odbioru sprzętu dokona przedstawiciel Zamawiającego, spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy. Dostarczony sprzęt zostanie sprawdzony przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

2.9.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

2.10. Kody CPV: 30236000-2 – Sprzęt komputerowy

                            31710000-6 – Sprzęt elektroniczny

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. Cały sprzęt musi być dostarczony i zamontowany w całości na miejscu przez wykonawcę na jego koszt.

 1. Termin realizacji zamówienia:

 

Termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy.

 

 1. Termin związania z ofertą  - 30 dni.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  19.03.2018  w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w Sekretariacie (pokój nr 112) lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż sprzętu komputerowego do Oleskiej Biblioteki Publicznej” lub przesłać e-mailem na adres

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informację o wyborze lub unieważnieniu postępowania wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę oraz umieści na swojej stronie internetowej.

 

 1. Osoba do kontaktów:
 1. W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 350 91 72 w godz. 730 – 1500.
 2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Halina Szklanny – dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej – nr Tel. 517 703 900

 

 1. Załączniki:

-DOCXZałącznik nr 2 - specyfikacja.docx (24,17KB)

-DOCXZałącznik nr 1 - formularz cenowy.docx (16,74KB)
 

Nr OBP-IX.271.02.2018                                                                            Olesno, 26 marca 2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego  z dnia 12 marca 2018 r. dotyczące dostawy i montażu sprzętu komputerowego i elektronicznego do Oleskiej Biblioteki Publicznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej wraz z remontem instalacji elektrycznej”.

UZASADANIENIE

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż nie została złożona żadna oferta.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki