Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na kiosk spożywczy

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu lokalu użytkowego o pow. 16,20 m2 położonego w suterenie budynku administracyjnego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1612 o powierzchni 0,3982 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00011155/3.  

Lokal przeznaczony jest na kiosk spożywczy. Najemcy przysługuje prawo ustawienia stolików i krzeseł przed lokalem na powierzchni 14,70 m2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi 194,40 zł netto, tj. 239,11 zł brutto.

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie, z prawem do użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku.

Lokal przeznaczony jest do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych, takich jak: centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, ochrona budynku, energia elektryczna, system antywłamaniowy i wizyjny. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.

 Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu brutto według ceny wywoławczej w wysokości 717,34 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 12.04.2018 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

         Przedmiotowy lokal można oglądać codziennie w godzinach od  900 do  1400.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 23 marca 2018 roku

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki