Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD STOSIKA HANDLOWE, GASTRONOMICZNE I ROZRYWKOWE PODCZAS DNI OLESNA 2018

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Olesna ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony

na stawkę czynszu dzierżawnego gruntów w Oleśnie

przy ulicach: Lompy, Kościelnej oraz Wielkie Przedmieście

pod lokalizację pawilonów gastronomicznych i handlowych

na okres trwania „Dni Olesna 2018”.

 

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonych na urządzenie stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych:

 1. o powierzchni około 217 m2 stanowiącej część działki o numerze geodezyjnym 3002/2 opisanej w księdze wieczystej OP1L/00040184/3, położonej w Oleśnie przy ulicy Kościelnej (część Solnego Rynku – korona amfiteatru),
 2. o powierzchni około 1387 m2 stanowiącej część działek o numerach geodezyjnych: 3008/2 i 3013/2 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00009600/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Lompy (część Solnego Rynku – płyta targowiska)
 3. o powierzchni około 710 m2 stanowiącej część działek o numerach geodezyjnych: 3125 i 3140/1 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00050422/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście.

  – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 1.

  Części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3140/1 i 3125 przy ul. Wielkie Przedmieście przeznaczone są wyłącznie na ustawienie stoisk gastronomicznych.

   

  Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 15 000,00 zł netto.

   

  Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni Olesna 2018” w dniach  27 – 28 – 29  lipca 2018 roku. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo wykorzystania nieruchomości bez dodatkowych opłat w dniach od 24 lipca po godz. 1500, celem rozstawienia urządzeń oraz do godz. 700 dnia 31 lipca 2018 roku, celem złożenia urządzeń i uporządkowania terenu. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

  Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia na konto Gminy Olesno wylicytowanego czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:

  - I rata w kwocie wynoszącej 50% najpóźniej do dnia 20.07.2018 roku,

  - II rata w kwocie wynoszącej 50% najpóźniej do dnia 02.08.2018 roku.

   

  Wydzierżawiający wymaga, aby na wydzierżawionym terenie zlokalizowane zostały stoiska o zróżnicowanym asortymencie gastronomicznym i handlowym oraz zapewniony był dostęp do napojów alkoholowych o zawartości do 6 % alkoholu.

  Wydzierżawiający wyraża zgodę na udostepnienie przez Dzierżawcę wydzierżawionego terenu innym podmiotom z przeznaczeniem pod ustawienie stoisk handlowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

  Dzierżawca wykorzystując dzierżawiony teren pod usytuowanie opisanych powyżej stoisk zobowiązany jest do pozyskania wszelkich zezwoleń i zabezpieczeń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to również przypadku, gdy dzierżawiony teren zostanie przez Dzierżawcę udostępniony innym podmiotom, na podstawie odrębnych umów najmu. Przychody uzyskane z zawieranych umów stanowią przychód Dzierżawcy.

  Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie dzierżawionego terenu podczas trwania imprezy „Dni Olesna 2018”, w tym także zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezpośrednio uczestniczącym w realizacji umowy dzierżawy. Dzierżawca zobowiązuje się, aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji celu określonego w umowie dzierżawy posiadały odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a także posiadały stosowne dokumenty sanitarno-epidemiologiczne do obsługi urządzeń  wykorzystywanych przy obsłudze własnych lub podnajętych stoisk handlowych, gastronomicznych lub rekreacyjnych.

  Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo klientów korzystających z punktów handlowych, gastronomicznych lub rekreacyjnych na dzierżawionym terenie oraz za bieżącą merytoryczna, organizacyjną i techniczna kontrolę rozlokowanych stoisk i ich ewentualną relokację w przypadku niezgodnego z przepisami ograniczania szerokości wcześniej ustalonych ciągów komunikacyjnych.

  Do obowiązków Dzierżawcy należy zaplanowanie właściwego rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych, stoisk gastronomicznych, handlowych i rozrywkowych w ilości zapewniającej właściwy przebieg Dni Olesna 2018, a także skoordynowanie ustawiania tych stoisk podczas Dni Olesna 2018. Dzierżawca zobowiązany jest do dnia 23.07.2018 roku opracować i przedstawić Wydzierżawiającemu wszystkie wymagane prawem pozwolenia, opinie i licencje oraz udostępnić Wydzierżawiającemu kopie wszystkich zawartych umów podnajmu z poszczególnymi wystawcami. W dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia dzierżawy Wydzierżawiający dokona wizji lokalnej terenu w zakresie jego przygotowania do realizacji umowy.

  Dzierżawca zobowiązuje się przez cały okres dzierżawy do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony sanitarno-epidemiologicznej i ochrony środowiska na dzierżawionym terenie.

  Dzierżawca zobowiązany jest do ochrony użytego mienia oraz jego ubezpieczenia.

  Dzierżawca zobowiązany będzie w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku do zwrotu kosztów zużytej przez wystawców poszczególnych stoisk energii elektrycznej w wysokości wykazanej na poszczególnych podlicznikach.

  Dzierżawca zobowiązuje się do przywrócenie po zakończeniu Dni Olesna dzierżawionego terenu do stanu, w jakim został on wydzierżawiony.

  Dzierżawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Wydzierżawiającego za zawinione działania lub zaniechania w imieniu własnym oraz osób, z pomocą których Dzierżawca realizuje przyjęte obowiązki.

  Dzierżawca zapłaci kary umowne na rzecz Wydzierżawiającego w wysokości 20% wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego za rażące niedopełnienie wynikających z umowy dzierżawy obowiązków za każdy dzień dzierżawy. Kary będą dotyczyć w szczególności dopuszczenia do realizacji umowy osób nieposiadających stosownych dokumentów sanitarno-epidemiologicznych, a także osób nieprzeszkolonych lub nieposiadających dokumentów niezbędnych przy obsłudze urządzeń wykorzystywanych na stoiskach własnych lub podnajętych.

  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w obecności Dzierżawcy w okresie trwania okresu dzierżawy prawidłowości funkcjonowania poszczególnych stanowisk handlowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wpięcia poszczególnych stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych do istniejących szaf rozdzielczych niskiego napięcia, których usytuowanie i dostępna moc przyłączeniowa uwidocznione są na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia, a ponadto do całodobowego pogotowia energetycznego w okresie trwania dzierżawy, które będzie na bieżąco usuwać ewentualne awarie w punktach dystrybucyjnych energii elektrycznej. Nieodpłatne usuwanie awarii nie dotyczy jednak instalacji wewnętrznych i urządzeń stanowiących własność właścicieli poszczególnych stoisk.

Wydzierżawiający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt usuwanie na bieżąco wszelkich odpadów i śmieci z wydzierżawionego terenu oraz uprzątnięcie go po zakończeniu trwania umowy.

Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy wyłączności pod lokalizację poszczególnych stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych wyłącznie na wydzierżawionym terenie.

Wydzierżawiający nie odpowiada za ewentualne niemożliwe do przewidzenia anomalie pogodowe lub inne działania sił przyrody, a także nie będzie odpowiadał za przypadki niecodziennego zachowania zbiorowości, takie jak bójki, zamieszki itp., a których skutki mogą mieć wpływ na realizacje umowy dzierżawy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 1100.

 

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.04.2018 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 1. w przypadku osób fizycznych – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydrukowany nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia prezentowanej działalności,
 2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo,
 3. polisę ubezpieczeniową o.c.  w zakresie prowadzonej działalności.

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-64 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.olesno.pl w dziale Gospodarka oraz http://olesno.biuletyn.info.pl/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami. Przetargi na dzierżawę gruntów 2018.

   

   

  Olesno, dnia 23 marca 2018 roku

   

JPEGDni Olesna PRĄD schemat 2.jpeg
JPEGDni Olesna PRĄD schemat 1.jpeg
JPEGMAPA do ogłoszenia.jpeg