Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowania

Olesno, dn. 04.04.2018 r.

Nr IX.IX.271.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zadanie: Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowania (z wymaganymi załącznikami) dla zadania polegającego na ,,Rozwoju terenów zielonych w Oleśnie i jego obszarze funkcjonalnym”, planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego).

 

 

Rozdział I.

Nazwa i adres zamawiającego.

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia.

 

1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Rodzaj zamówienia – usługi.

 

Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: ,,Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowania (z wymaganymi załącznikami) dla zadania polegającego na ,,Rozwoju terenów zielonych w Oleśnie i jego obszarze funkcjonalnym”, planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego)”.

2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

71410000-5- Usługi planowania przestrzennego

79421200-3- Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na ,,Rozwoju terenów zielonych w Oleśnie i jego obszarze funkcjonalnym”. W ww. wykonawca wskaże obszary, które zostaną objęte projektem, biorąc pod uwagę że proponowane rozwiązania:

- zapewnią zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Oleśnie i jego obszarze funkcjonalnym,

- promować będą miejskie systemy regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymać fragmentację przestrzeni Olesna i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnić będą istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne),

-będą przyczyniać się do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawią możliwości przewietrzania Olesna i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej,

 - przyczynią się do zwiększania wartości usług ekosystemów.

W ww. dokumentacji zaplanowane zostanie m.in.:

- tworzenie i odnowienia parków i skwerów w Oleśnie,

-tworzenie i odnowienia klinów zieleni, ciągnących się z obrzeży do centrum Olesna;

-tworzenie i odnowienia pokrytych niską zielenią stref przewietrzania Olesna, umiejscowione w uprzywilejowanych strefach wiatru.

Zamawiający przewiduje, że obszar objęty projektem nie przekroczy powierzchni 3 ha.

b) kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi załącznikami, odpowiednio do wymagań Regulaminu konkursu w ramach Osi priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Rozdział IV.

Termin wykonania zamówienia – do 21 maja 2018 r.

 

 

Rozdział V.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

  1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
  2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Pach, Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy– tel. 34 / 350 91 75.

 

Rozdział VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
  1. Wykonawcy którzy wykonali co najmniej jedną, kompletna dokumentację, która uzyskała dofinansowanie ze środków programu POIiŚ oraz co najmniej jedną Koncepcję Programowo-Przestrzenną lub Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania polegającego na rozwoju terenów zielonych w miastach.
  2.  
  3. dysponują lub będą dysponować osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która wykonała co najmniej jedną, kompletna dokumentację, która uzyskała dofinansowanie ze środków programu POIiŚ oraz osobą która wykonała co najmniej jedną Koncepcję Programowo-Przestrzenną lub Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania polegającego na rozwoju terenów zielonych w miastach

 

 

Rozdział VII.

Podstawy wykluczenia z postępowania.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI niniejszego zapytania ofertowego,

 

Rozdział VIII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI niniejszego zapytania ofertowego, zamawiający żąda dołączenia do oferty:

a) wykazu usług wykonanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego),

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego).

 

Rozdział IX.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

 

1. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

c) wypełniony wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

d) wypełniony wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie przy opracowaniu oferty formularzy załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

4. Ofertę składa się w formie pisemnej.

5. Formularz oferty i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych.

6. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

7. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

 

Rozdział X.

Opis sposobu i termin złożenia oferty.

 

Kompletną ofertę należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: olesno.opo@gminy.pl

Tytuł wiadomości e-mail: Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowania (z wymaganymi załącznikami) dla zadania polegającego na ,,Rozwoju terenów zielonych w Oleśnie i jego obszarze funkcjonalnym”, planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego).

 

w terminie do dnia 9.04.2018 r. do godz. 12:00

 

Rozdział XI.

Opis sposobu obliczenia ceny.

 

1. Cena wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem odpowiadającego jej zakresu przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym podatki, cła i inne należności.

2. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być doliczone do ceny złożonej oferty. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty – załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Rozdział XII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1. Cena – 100%.

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców.

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.

4. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

wartość punktowa oferty = 

 

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

__________________________________________ x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty 

 

 

 

Rozdział XIII.

Badanie i ocena ofert.

 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:

a) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,

b) zostanie złożona po terminie składania ofert,

c) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

4. Przed zawarciem umowy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności, jeśli cena oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Rozdział XIV.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Rozdział XV.

 Informacja o planowanym udzieleniu zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Rozdział XVI.

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany istotnych warunków umowy.

 

Załączniki do zapytania ofertowego.

DOCZałącznik nr 3 - wykaz-osob.doc (36,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - wykaz usług.doc (33,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 - formularz cenowy.docx (16,17KB)

DOCXWzór umowy.docx (28,37KB)

 

Olesno, dn. 10.04.2018 r.

Nr IX.IX.271.04.18 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowania (z wymaganymi załącznikami) dla zadania polegającego na ,,Rozwoju terenów zielonych w Oleśnie i jego obszarze funkcjonalnym”, planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego). 

 

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki