Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawę dwóch drukarek do Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Olesno, dn. 17.04.2018 r.

Nr BGI-IX.271.01.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawę dwóch drukarek do Urzędu Miejskiego w Oleśnie”

Zapytanie ofertowe jest realizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późniejszymi zmianami).

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zakup i dostawa dwóch drukarek o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej, która stanowi        załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowany sprzęt musi posiadać gwarancję.
 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem normy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech).
 5. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być nowe nieużywane.
 6. Dostawca musi zapewnić w okresie gwarancji pomoc techniczną w rozwiązywaniu pojawiających się trakcie użytkowania problemów oraz o ile jest to wymagane przez producenta obowiązkowy przegląd gwarancyjny.
 7. Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancja do wymiany wadliwego urządzenia na urządzenie wolne od wad (tego samego producenta i  o parametrach zgodnych lub lepszych) po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy.
 9. Kody CPV:

30232110-8 – Drukarki laserowe

 

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 24.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postepowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:
 1. cena realizacji zamówienia - (60% - maksymalnie 60 pkt)
 2. wydłużenie okresu gwarancji (40% - maksymalnie 40 pkt)
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru:  Suma punktów = Cena + Wydłużenie okresu gwarancji

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100       ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

Wydłużenie okresu gwarancji

Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wydłużenie okresu gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Liczba punktów możliwych do uzyskania – 40 pkt.

Znaczenia kryterium – 40 %.

---- Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

 1. W przypadku zadeklarowania gwarancja na drukarki  - 24 miesiące – 0 pkt,
 2. W przypadku zadeklarowania gwarancja na drukarki – 30 miesięcy – 10 pkt,
 3. W przypadku zadeklarowania gwarancja na drukarki – 36 miesięcy -  20 pkt
 4. W przypadku zadeklarowania gwarancja na drukarki – 42 miesięcy – 30 pkt
 5. W przypadku zadeklarowania gwarancja na drukarki – 48 miesięcy – 40 pkt

 

Minimalny okres gwarancji dla wszystkich urządzeń wynosi 24 miesiące. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia gwarancji dla każdego z elementów osobno. Wymaga się podania jednej wartości dla wszystkich elementów objętych niniejszym kryterium.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże przedłużonego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny 24 miesięczny okres.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Hubert Piątek – główny specjalista ds. administrowania siecią komputerową, Tel. 34 350 91 76 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCZałącznik nr 3 - specyfikacja techniczna.doc (49,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 - projekt umowy.docx (30,01KB)
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (20,34KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

                                                                                                                                                        Olesno, dnia 24.04.2018 r.

 

Nr BGI-IX.271.01.18

 

Protokół postępowania

 

 1. Główny specjalista ds. administrowania siecią komputerową ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Zakup i dostawa dwóch drukarek do Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 3 252,03 złotych (netto)
 3. Słownik CPV: 30232110-8 – Drukarki laserowe.

 

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 24.04.2018 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęły  2 oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

Gwarancja

1

PRYZMAT Opole sp. z o.o.

 

ul. Kołłątaja 21

 

45-064 Opole

 

 

3 410,10 zł

 

 

24 miesiące

2

ARCUS S.A.

 

ul. Kolejowa 5/7

 

01-217 Warszawa

 

 

4 034,40 zł

 

 

36 miesięcy

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

 1. Na podstawie opisanych kryteriów - cena (60 %)  i gwarancja (40%) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia:

ARCUS S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Streszczenie oceny ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma punktów

1

PRYZMAT

Opole sp. z o.o.

 

ul. Kołłątaja 21

 

45-064 Opole

 

 

60 pkt

 

 

0 pkt

 

 

60 pkt

2

ARCUS S.A.

 

ul. Kolejowa 5/7

 

01-217 Warszawa

 

51 pkt

 

 

20 pkt

 

 

71 pkt

 

 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

Sylwester Lewicki