Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zorganizowanie przejazdu dla dzieci z oleskich przedszkoli: Zadanie częściowe nr 1: do teatru do Opola, Zadanie częściowe nr 2: do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

Olesno, dn. 19.04.2018 r.

Nr IX.IX.271.08.18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

 

„Zorganizowana przejazdu dla dzieci z oleskich przedszkoli:

Zadanie częściowe nr 1: do teatru do Opola,

Zadanie częściowe nr 2: do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.”

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci z opiekunami z przedszkoli oleskich do:   Zadanie częściowe nr 1: teatru do Opola,                                                            Zadanie częściowe nr 2: Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.
 2. Szczegółowy opis ilości dzieci i opiekunów z danych przedszkoli dla poszczególnych wyjazdów zawierają załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dzieci.
 3. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przewóz do miejsca docelowego wskazanego odpowiednio w zadaniu częściowym nr 1 i 2, oraz odwiezienie dzieci i opiekunów po wycieczce do odpowiednich miejscowości pod adresy dla danych przedszkoli.
 4. Przewóz uczniów będzie odbywał się w dni robocze. Zamawiający sprawował będzie opiekę nad przedszkolakami w trakcie ich przewozu do teatru i  parku oraz w drodze powrotnej.
 5. Przewóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.), kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
 6. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
 7. Wykonawca zapewni przewożonym osobom warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich przedszkolaków i opiekunów na poszczególnych trasach.
 8. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 9. Do obowiązków wykonawcy będzie należało uzgodnienie planowanych terminów wycieczek oraz godzin wyjazdu z dyrektorami poszczególnych przedszkoli. Dopuszcza się łączenie wyjazdu kilku przedszkoli.
 10. Ze względu na dużą ilość osób planowanych do wyjazdu (do teatru – 128 osób, do Krasiejowa – 424 osoby), Wykonawca musi uwzględnić podział poszczególnych wyjazdów na kilka dni.
 11. Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wykaz kontaktów do dyrektorów przedszkoli.
 12. Kody CPV:

63511000-4 – Organizacja wycieczek

60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego

60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

III. Terminy realizacji  zamówienia – dla zadania częściowego nr 1 – maj-czerwiec                                                                     dla zadania częściowego nr 2 - maj

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 27.04.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują osobami wykwalifikowanymi do wykonania niniejszego zamówienia.

3) Wykonawca dysponuje zarejestrowanymi autobusami w liczbie niezbędnej do realizacji usługi oraz liczbie miejsc siedzących w autobusie niezbędnych dla realizacji usługi. Pojazdy do przewozu dzieci muszą spełniać wymagania techniczne dla autobusów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały aktualny przegląd techniczny.

4)Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych, pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.  

X. Załączniki

PDFzapytanie ofertowe przejazd Krasiejów i teatr.pdf (2,68MB)

DOCXZałącznik nr 3 - Zadanie częściowe nr 2 - wyjazd do Parku Rozrywki do Krasiejowa.docx (12,06KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Zadanie częściowe nr 1- wyjazd do teatru do Opola.docx (11,73KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy..doc (251,50KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

 

Małgorzata Pach

 

 

Nr IX.IX.271.08.2018                                                                                             Olesno, 27 kwietnia 2018 r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego z dnia 19 kwietnia 2018 r. dotyczące „Zorganizowania przejazdu dla dzieci z oleskich przedszkoli: Zadanie częściowe nr 1: do teatru do Opola, Zadanie częściowe nr 2: do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie” realizowanego w ramach projektu „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż nie została złożona żadna oferta.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki