Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej

                             Olesno, dn. 08.05.2018 r.

Nr IX-IV.271.03.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej”

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej.
 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji, kosztorysie i przedmiarze robót, stanowiących integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.
 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 1332 z późn. zm.).
 6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 8. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
 9. Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: termin zakończenia – wrzesień 2018 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 14.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postepowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) posiadają potencjał techniczny,

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego).

3. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:           

cena (100 % - maksymalnie 100 pkt)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100  ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Leszek Skorupa – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, (34) 350-91-85 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

PDFDokumentacja CO Wysoka.pdf
PDFBudynek WCKiP Wysoka - kotłownia przedmiar.pdf
DOC3.4 projekt umowy.doc
 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

Olesno, dn. 18.05.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

Przedmiot zamówienia:  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: __(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem

adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __ 8 maja 2018 r.__

 

4

 

Termin składania ofert upłynął: 14 maja 2018 r.

 

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

Firma Handlowo-Usługowa

Tomasz Kokot

 

Lachowskie 22

46-320 Praszka

 

 

119.000,00 zł

 

 

-

 

 

100 pkt

2

Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazu Roboty Ogólnobudowlane

Piotr Skorupa

 

ul. Strażacka 50, Łomnica

46-300 Olesno

 

 

 

133.608,60 zł

 

 

 

-

 

 

 

89 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

Firma Handlowo-Usługowa

Tomasz Kokot

 

Lachowskie 22

46-320 Praszka

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki