Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Oleśnie


 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Oleśnie

 

 Adres jednostki.

Żłobek Miejski w Oleśnie

ul. Kościuszki 9

46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3.  Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

nieposzlakowana opinia,

wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,

rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia (obecnie lub w przeszłości),

wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd,

dyrektorem żłobka może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

4. Wymaganiadodatkowe:

znajomość przepisów ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,  o pracownikach samorządowych, prawa pracy,

doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

umiejętność kierowania zespołem pracowników,

znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

5. Główne obowiązki:

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobka i kierowanie jego działalnością,

ustalanie i zmiany struktury organizacyjnej Żłobka w drodze regulaminu,

reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

stały nadzór nad wypełnianiem obowiązków zatrudnionych pracowników,

opracowywanie planu finansowego oraz uchwał w sprawach dotyczących działalności Żłobka,

pełnienie funkcji Kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do podległych pracowników,

wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów,

współpraca z rodzicami w celu pełnej realizacji zadań statutowych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, częste kontakty z interesantami, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym.

Praca w siedzibie Żłobka Miejskiego w Oleśnie, w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

koncepcja organizacji pracy Żłobka Miejskiego w Oleśnie,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)”,

oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz braku zawieszenia lub braku ograniczenia władzy rodzicielskiej,

oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu lub zatwierdzonego przez sąd,

oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym,

oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko  Dyrektora Żłobka Miejskiego w Oleśnie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

30 maja 2018 r. do godz. 1530.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 BURMISTRZ  OLESNA

 Sylwester Lewicki