Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi na dzierżawę terenów przy Strefie Kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Olesna ogłasza

 

przetargi ustne nieograniczone

na stawkę czynszu dzierżawnego gruntów przy strefie kibica w Oleśnie

na czas trwania Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018

 

  1. Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej na urządzenie stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych o powierzchni około 350 m2 stanowiącej część działki o numerze geodezyjnym 3008/2 opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00009600/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Kościelnej (część Solnego Rynku – północna część płyty targowiska) – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 1. Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 2 240,00 zł netto.
  2. Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej na urządzenie stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych o powierzchni około 330 m2 stanowiącej części działek o numerach geodezyjnych: 3008/2 i 3013/2 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00009600/1, położonych w Oleśnie przy ulicy Kościelnej (część Solnego Rynku – środkowa część płyty targowiska) – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 1. Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 2 112,00 zł netto.
  3. Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości przeznaczonej na urządzenie stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych o powierzchni około 170 m2 stanowiącej część działki o numerze geodezyjnym 3002/2 opisanej w księdze wieczystej OP1L/00040148/3, położonej w Oleśnie przy ulicy Kościelnej (część Solnego Rynku – korona amfiteatru) – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik nr 1. Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 1 088,00 zł netto.

 

Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze przetargów nieograniczonych na czas trwania Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018, tj. od dnia 14.06.2018 roku do dnia 15.07.2018 roku. Nieruchomość opisana w pkt 2 podlega wyłączeniu z dzierżawy w dni targowe, tj. we wtorki i piątki do godziny 15:00. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, świadczeń cywilnoprawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia na konto Gminy Olesno wylicytowanego czynszu dzierżawnego do dnia 8 czerwca 2018 roku.

Dzierżawiony teren przeznaczony jest pod stoiska o zróżnicowanym asortymencie gastronomicznym, handlowym i rozrywkowym oraz sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 6 % alkoholu.

Dzierżawca wykorzystując dzierżawiony teren pod usytuowanie opisanych powyżej stoisk zobowiązany jest do pozyskania wszelkich zezwoleń i zabezpieczeń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to również przypadku, gdy dzierżawiony teren zostanie przez Dzierżawcę udostępniony innym podmiotom, na podstawie odrębnych umów najmu. Przychody uzyskane z zawieranych umów stanowią przychód Dzierżawcy.

Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie dzierżawionego terenu, w tym także zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezpośrednio uczestniczącym w realizacji umowy dzierżawy. Dzierżawca zobowiązuje się, aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji celu określonego w umowie dzierżawy posiadały odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a także posiadały stosowne dokumenty sanitarno-epidemiologiczne do obsługi urządzeń  wykorzystywanych przy obsłudze własnych lub podnajętych stoisk handlowych, gastronomicznych lub rekreacyjnych.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo klientów korzystających z punktów handlowych, gastronomicznych lub rekreacyjnych na dzierżawionym terenie.

Dzierżawca zobowiązuje się przez cały okres dzierżawy do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony sanitarno-epidemiologicznej i ochrony środowiska na dzierżawionym terenie.

Dzierżawca zobowiązany jest do ochrony użytego mienia oraz jego ubezpieczenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku do zwrotu kosztów zużytej przez wystawców poszczególnych stoisk energii elektrycznej w wysokości wykazanej na poszczególnych podlicznikach.

Dzierżawca zobowiązuje się do przywrócenie po zakończeniu dzierżawy dzierżawionego terenu do stanu, w jakim został on wydzierżawiony.

Dzierżawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Wydzierżawiającego za zawinione działania lub zaniechania w imieniu własnym oraz osób, z pomocą których Dzierżawca realizuje przyjęte obowiązki.

Dzierżawca zapłaci kary umowne na rzecz Wydzierżawiającego w wysokości 5% wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego za rażące niedopełnienie wynikających z umowy dzierżawy obowiązków za każdy dzień dzierżawy. Kary będą dotyczyć w szczególności dopuszczenia do realizacji umowy osób nieposiadających stosownych dokumentów sanitarno-epidemiologicznych, a także osób nieprzeszkolonych lub nieposiadających dokumentów niezbędnych przy obsłudze urządzeń wykorzystywanych na stoiskach własnych lub podnajętych.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w obecności Dzierżawcy w okresie trwania okresu dzierżawy prawidłowości funkcjonowania poszczególnych stanowisk handlowych, gastronomicznych i rekreacyjnych.

Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wpięcia poszczególnych stoisk handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych do istniejących szaf rozdzielczych niskiego napięcia, których usytuowanie i dostępna moc przyłączeniowa uwidocznione są na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt usuwać będzie na bieżąco wszelkie odpady i śmieci z wydzierżawionego terenu oraz uprzątnie go po zakończeniu trwania umowy.

Wydzierżawiający nie odpowiada za ewentualne niemożliwe do przewidzenia anomalie pogodowe lub inne działania sił przyrody, a także nie będzie odpowiadał za przypadki niecodziennego zachowania zbiorowości, takie jak bójki, zamieszki itp., a których skutki mogą mieć wpływ na realizacje umowy dzierżawy.

 

Przetargi odbędą się w dniu 4 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz.: ad 1) 1000, ad 2) 1030, ad 3) 1100.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.05.2018 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydrukowany nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia prezentowanej działalności,
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-85 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.olesno.pl w dziale Gospodarka oraz http://olesno.biuletyn.info.pl/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami. Przetargi na dzierżawę gruntów 2018.

 

Załączniki:

kompleks I - do przetargu wypelnione.jpeg

kompleks II - do przetargu wypełnione.jpeg

kompleks III - do przetargu wypełnione.jpeg

 

Olesno, dnia 15 maja 2018 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki