Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adaptacja pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny

Olesno, dnia 23.05.2018 r.

 

Nr VIII.271.01.2018

Adaptacja pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

1.            Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  adaptacji pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny.

2.            Zakres robót obejmuje w szczególności: Roboty rozbiórkowe, roboty związane z:  ściankami działowymi i kanałami wentylacji grawitacyjnej, podkładami i posadzkami, tynkami i okładzinami wewnętrznymi, stolarką drzwiową, Roboty malarskie, Zewnętrzne elementy zagospodarowania terenu, Roboty elektryczne, Roboty sanitarne.

3.            Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

4.            Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

5.            Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 1332).

6.            Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.

7.            W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.

8.            Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.

9.            Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od momentu podpisania umowy.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)posiadają potencjał techniczny,

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) wraz z kosztorysem ofertowym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.            Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

2.            Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.            Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 10.00 dnia 30.05.2018 r.

2.            Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej (na adres zamawiającego określony w § 1)

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.            Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)

2.            Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

3.            Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.             Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.             Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

Załączniki:

ZIP1.2 dokumentacja projektowa.zip (1,20MB)
DOCX1.1 formularz.docx (17,48KB)
 

 

 

Kierownik Wydziału Edukacji

Janusz Wojczyszyn