Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup 7 sztuk gablot ogłoszeniowych

Olesno, dn. 24.05.2018 r.

Nr IX-III.271.03.18

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup 7 sztuk gablot ogłoszeniowych”

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 aluminiowych gablot ogłoszeniowych.
  1. Specyfikacja techniczna tablic: Gablota ogłoszeniowa, aluminiowa, o powierzchni ogłoszeniowej magnetycznej, zewnętrzna, jednoskrzydłowa, otwierana do góry z zamontowanymi siłownikami gazowymi, o wymiarach 120cm x 100cm x 6cm, słupki do mocowania w ziemi o wym. 4 cm x 6 cm o długości co najmniej 250 cm, zamykana na zamek, szyba przednia bezpieczna hartowana 4mm, wraz z transportem do Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
 2. Gwarancja na tablice minimum 2 lata.
 3. Kody CPV:

 39130000-2 – Różne meble i wyposażenie

III. Terminy realizacji  zamówienia – do  30.06.2018 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 30.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1430

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCZał. 1. formularz ofertowy.doc (28,00KB)
PDFzakup 7 sztuk gablot ogłoszeniowych.pdf (1,33MB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, dn. 06.06.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

 

1

 

Przedmiot zamówienia: Zakup 7 gablot ogłoszeniowych

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: ___(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __ 24.05.2018__

 

4

 

Termin składania ofert upłynął: 30.05.2018 r.

 

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

VITTORIA Jacek Krawczyk

Ul. Zakamarek 23

02-998 Warszawa

6.879,39 zł

-

90 pkt

2

F.P.H.U. „Arte-Bis” Wiesław Mońka

Zajączki Drugie, ul. Główna 160

42-160 Krzepice

6.199,20 zł

-

100 pkt

3

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna OAZA Romuald Dębkowski

Ul. Czereśniowa 36

62-081 Przeźmierowo

 

8.500,00 zł

 

-

 

72 pkt

4

Eldor Sp. z o.o.

Ul.  1 Maja 21

43-300 Bielsko-Biała

9.643,20 zł

-

64 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

F.P.H.U. „Arte-Bis” Wiesław Mońka

Zajączki Drugie, ul. Główna 160

42-160 Krzepice

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

 

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

 

zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki