Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów

30/05/2018    S101    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2018/S 101-231009

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.38.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze zbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym, w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze zbelowanym odpadów).

Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12).

Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze.

Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

Ważenie odpadów ma odbywać się dwukrotnie: kontrolnie na wadze Zamawiającego znajdującej się na składowisku odpadów w Świerczu i docelowo na legalizowanej wadze oraz będzie dokumentowane kwitem wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko utraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania oraz za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO], obejmującej odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania instalacji, do której trafią odpady (należy podać nazwę i adres instalacji).

Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg.

Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach:

W postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym.

W postaci sprasowanej w rękawie foliowym.

Opis odpadów.

Odpady zmagazynowane są na terenie nieczynnego/zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Świerczu gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmagazynowane odpady kolidują z planowaną rozbudową PSZOK.

Usunięcie w/w odpadów polegać ma na wywiezieniu ich z w/w terenu składowania oraz ich zagospodarowanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in.:

Ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz U. z 2018 r. poz. 21).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.4.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).

Szczegółową analizę zmagazynowanych odpadów określa opracowanie tj. „Opinia dotycząca zagospodarowania odpadów zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu”, stanowiąca załącznik do specyfikacji.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika do SIWZ.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że posiada,

a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12);

b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12).

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

—Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
 
Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki
 
 

Olesno, dn. 03.07.2018 r.

 

Nr IX.271.38.2018

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

            Dotyczy postępowania pn.: Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów.

 

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

 

Treść  pytań  z  dotyczących SIWZ:

 

Pyt. nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza klasyfikację kodu odpadów objętych postępowaniem jedynie do kodu 19 12 12 lub możliwości wyboru kwalifikacji odpadów na odpad o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10, co za tym idzie zmianę zapisów SIWZ w § 3 pkt.3.2.?

Proponujemy zapis:

„Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (odpad o kodzie 19 12 12)”

lub

„Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (odpad o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10)”

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści SIWZ w § 3 pkt.3.2. na: Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (odpad o kodzie 19 12 12)

 

Pyt. nr 2. Czy Zamawiający w przypadku zmiany klasyfikacji odpadów zmieni zapisy SIWZ § 5 pkt.5.1. ppkt.1) ust. a usuwając zapis o kodzie 19 12 10 lub ustanowi prawo wyboru rodzaju odpadu na 19 12 12 lub 19 12 10?

Proponujemy zapis:

„Aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 12 12)”

lub

„Aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10)”

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w § 5 pkt.5.1. ppkt.1) ust. a na zapis o następującej treści: „Aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 12 12)”

 

Pyt nr 3. Czy Zamawiający w przypadku zmiany klasyfikacji odpadów zmieni zapisy SIWZ § 5 pkt.5.1. ppkt.1) ust. b usuwając zapis o kodzie 19 12 10 lub ustanowi prawo wyboru rodzaju odpadu na 19 12 12 lub 19 12 10?

Proponujemy zapis:

„Aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 12 12)” 

lub

„Aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10)”

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w § 5 pkt.5.1. ppkt.1) ust. b na zapis o następującej treści: „Aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
(z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 12 12)”

 

Pyt. nr 4 Czy Zamawiający w przypadku zmiany klasyfikacji odpadów zmieni zapisy Projektu umowy § 4 ust. 2 usuwając zapis o kodzie 19 12 10 lub ustanowi prawo wyboru rodzaju odpadu na 19 12 12 lub 19 12 10?

Proponujemy zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, wydane przez właściwe organy lub przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie takiego zezwolenia przez instalację do której odpady będą dostarczone. W przypadku zmiany decyzji w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, 19 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do wglądu kopii zmienionych decyzji w terminie 7 dni od dnia ich wydania przez cały okres trwania niniejszej umowy”

lub

„Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na zagospodarowanie odpadów (w tym o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10) wydane przez właściwe organy lub przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie takiego zezwolenia przez instalację do której odpady będą dostarczone. W przypadku zmiany decyzji w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 lub 19 12 10 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do wglądu kopii zmienionych decyzji w terminie 7 dni od dnia ich wydania przez cały okres trwania niniejszej umowy”

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści projektu umowy w § 4 ust. 2 na zapis o następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na zagospodarowanie odpadów (w tym o kodzie 19 12 12) wydane przez właściwe organy lub przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie takiego zezwolenia przez instalację do której odpady będą dostarczone. W przypadku zmiany decyzji w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do wglądu kopii zmienionych decyzji w terminie 7 dni od dnia ich wydania przez cały okres trwania niniejszej umowy”

 

Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki
 

 

Olesno, dn. 03.07.2018 r.

Nr IX.271.38.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 1. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12).

 

 Powinno być:

 1. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (odpady o kodzie 19 12 12).

 

Jest :

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany okres realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

 Powinno być:

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany okres realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

Jest :

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że posiada,

a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12);

 b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12).

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

 

 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

 Powinno być:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że posiada,

a) aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 12);

b) aktualne zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 12).

 

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej;:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

Jest :

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
 • wykaz robót budowlanych(Doświadczenie Wykonawcy) wykonanychnie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju,wartości, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

 

 Powinno być:

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
 • koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

 

Jest :

 

§ 11. (…)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 06.07.2018 r., do godz. 09:30

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 06.07.2018 r.(…)

 

Powinno być:

§ 11. (…)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 20.07.2018 r., do godz. 09:30

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 20.07.2018 r.(…)

 

Jest :

 

§ 13. (…)

Aspekt środowiskowy

Emisja spalin

 

Kryterium „emisja spalin” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy określającego ilość samochodów przewidzianych do odbioru odpadów z określonym standardem emisji spalin: EURO 5.

 

– aspekt środowiskowy – mniejsza emisja spalin samochodów przewidzianych do odbioru odpadów na terenie Gminy Olesno na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: EURO 5”,  zostaną przyznane punkty proporcjonalnie wg wzoru: 

 

− Wykazanie min. 2 samochodów przewidzianych do odbioru odpadów spełniających poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 – 40 pkt.;

− Wykazanie min. 1 samochodu przewidzianego do odbioru odpadów spełniających poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 – 20 pkt.;

− Nie wykazanie samochodów przewidzianych do odbioru odpadów spełniających poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 – 0 pkt.;

 

 Powinno być:

§ 13. (…)

 

Aspekt środowiskowy

Emisja spalin

 

Kryterium „emisja spalin” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy określającego ilość samochodów przewidzianych do odbioru odpadów komunalnych z określonych standardem emisji spalin: EURO 5.

 

– aspekt środowiskowy – mniejsza emisja spalin samochodów przewidzianych do odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Olesno na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin: EURO 5”, zostaną przyznane punkty proporcjonalnie wg wzoru: 

 

− Wykazanie samochodów przewidzianych do odbioru odpadów spełniających poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 – 40 pkt.;

− Nie wykazanie samochodów przewidzianych do odbioru odpadów spełniających poziom emisji spalin na poziomie standardu EURO 5 – 0 pkt.;

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowa wersja siwz została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PDFsiwz 03.07.2018.pdf (892,67KB)
 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Zmodyfikowany załączniki do siwz zawierające konsekwencje modyfikacji zapisów siwz zostały zamieszczone na stronie internetowej Zmawiającego. 

DOCX37-projekt-umowy-zmiana.docx (27,08KB)
DOC31-formularz-ofertowy -zmiana.doc (50,50KB)

Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki
 
LANGUAGE:
PL
CATEGORY:
ORIG
FORM:
F14
VERSION:
R2.0.9.S02
SENDER:
ENOTICES
CUSTOMER:
GminaOlesno
NO_DOC_EXT:
2018-098469
SOFTWARE VERSION:
9.6.5
ORGANISATION:
ENOTICES
COUNTRY:
EU
PHONE:
/
E-mail:
zamowienia@olesno.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:
YES
NOTIFICATION PUBLICATION:
YES
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Olesno46-300 Olesno, ul. Pieloka 21Olesno46-300PolskaOsoba do kontaktów: Kamil BrzęczekTel.: +48 343509172E-mail: zamowienia@olesno.pl Faks: +48 343597283Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudowąPSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów
Numer referencyjny: Nr IX.271.38.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcieprzedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterzezbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych posortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (wtym o kodzie 19 12 10, 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadówkomunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46 – 300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza dozagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postacisprasowanej wiązanej drutem stalowym , w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GminaOlesno
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-077650
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 101-231009
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/05/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcieprzedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterzezbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych posortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (wtym o kodzie 19 12 10, 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadówkomunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza dozagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postacisprasowanej wiązanej drutem stalowym, w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcieprzedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterzezbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonychpo sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie(odpady o kodzie 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadówkomunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza dozagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postacisprasowanej wiązanej drutem stalowym, w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcieprzedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterzezbelowanym odpadów).
Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadówkomunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10,19 12 12).
Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna,46–300 Świercze.
Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
Ważenie odpadów ma odbywać się dwukrotnie: kontrolnie na wadze Zamawiającego znajdującej się naskładowisku odpadów w Świerczu i docelowo na legalizowanej wadze oraz będzie dokumentowane kwitemwagowym potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będziekartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawędo określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzykoutraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania oraz za należyte postępowanie z nimi i zaskutki z tego wynikające.
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO],obejmującej odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania instalacji, do której trafią odpady (należy podać nazwę i adresinstalacji).
Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg.
Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach:
W postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym.
W postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Opis odpadów.
Odpady zmagazynowane są na terenie nieczynnego/zamkniętego składowiska odpadów komunalnych wŚwierczu gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmagazynowane odpady kolidują z planowaną rozbudową PSZOK.
Usunięcie w/w odpadów polegać ma na wywiezieniu ich z w/w terenu składowania oraz ich zagospodarowaniez zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in.:
Ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz U. z 2018 r. poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.4.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz.523).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania naskładowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
Szczegółową analizę zmagazynowanych odpadów określa opracowanie tj. „Opinia dotyczącazagospodarowania odpadów zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne w Świerczu”, stanowiąca załącznik do specyfikacji.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcęi Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynnościwchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcieprzedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterzezbelowanym odpadów).
Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadówkomunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (odpady o kodzie 19 1212).
Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna,46–300 Świercze.
Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
Ważenie odpadów ma odbywać się dwukrotnie: kontrolnie na wadze Zamawiającego znajdującej się naskładowisku odpadów w Świerczu i docelowo na legalizowanej wadze oraz będzie dokumentowane kwitemwagowym potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będziekartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawędo określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzykoutraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania oraz za należyte postępowanie z nimi i zaskutki z tego wynikające.
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO],obejmującej odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania instalacji, do której trafią odpady (należy podać nazwę i adresinstalacji).
Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg.
Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach:
W postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym.
W postaci sprasowanej w rękawie foliowym.
Opis odpadów.
Odpady zmagazynowane są na terenie nieczynnego/zamkniętego składowiska odpadów komunalnych wŚwierczu gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmagazynowaneodpady kolidują z planowaną rozbudową PSZOK.
Usunięcie w/w odpadów polegać ma na wywiezieniu ich z w/w terenu składowania oraz ich zagospodarowaniez zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in.:
Ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz U. z 2018 r. poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.4.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz.523).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania naskładowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
Szczegółową analizę zmagazynowanych odpadów określa opracowanie tj. „Opinia dotyczącazagospodarowania odpadów zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne w Świerczu”, stanowiąca załącznik do specyfikacji.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcęi Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynnościwchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Numer sekcji: II.2.13
Zamiast:
nie
Powinno być:
Tak, Projekt pn: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczuw Gminie Olesno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata2014-2020, w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0002/17-00
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca udowodni, że posiada,
a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu19 12 10, 19 12 12);
b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadówkomunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12).
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany waruneksamodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy(Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tąfirmą (Podwykonawcą).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca udowodni, że posiada,
a) aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kododpadu19 12 12);
b) aktualne zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadówkomunalnych, kod odpadu 19 12 12).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona wpostępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp:
- koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego zrejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorzei zagospodarowaniu odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych, oraz dokumentypotwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych,Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęciapostępowania.
Powinno być:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2
Powinno być:
Okres w miesiącach: 3
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/07/2018
Powinno być:
Data: 20/07/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/09/2018
Powinno być:
Data: 17/09/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/07/2018
Powinno być:
Data: 20/07/2018
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
 
Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki
 
 

 

Olesno, dn. 20.07.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

„Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów”

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

321 491,25 zł (brutto)

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy, cena, kryterium: aspekt środowiskowy)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Aspekt środowiskowy – samochody z normą emisji spalin EURO 5

1.

Remondis Opole Sp. Z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

329 562,00

TAK

2.

Eko – Sam Bis Sp. z o.o.

05-306 Jakubów, ul. Dobra 12

486 200,00

TAK

 

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 07.08.2018 r.

Nr IX.271.38.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Remondis Opole Sp. Z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- aspekt środowiskowy (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Aspekt środowiskowy

Suma

1.

Remondis Opole Sp. Z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

60

40

100

2.

Eko – Sam Bis Sp. z o.o.

05-306 Jakubów, ul. Dobra 12

40,67

40

80,47

 
Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki