Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych

Olesno, dn. 05.06.2018 r.

Nr IX-III.271.04.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych”

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie obejmującym odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu miasta Olesna dla 15 wylotów administrowanych przez Gminę Olesno.
 2. Opracowanie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania powinno być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz z zasadami współczesnej wiedzy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy odrębne.
 3. . Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

- pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodno-prawnego, a w szczególności map sytuacyjno-wysokościowych (w skali 1:500, 1:1000, jedynie w przypadku braku map w powyższych skalach dopuszcza się wykorzystanie map w skali 1:2000), będących w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Oleśnie, obejmujących swym zasięgiem obszar zlewni poszczególnych wylotów i umożliwiających dokonanie analizy przebiegu sieci kanalizacyjnej deszczowej, pomiarów powierzchni poszczególnych zlewni, z podziałem na powierzchnię jezdni, chodników, placów i parkingów, dachów itp.;

- wykonanie obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z każdej ze zlewni w oparciu o wykonaną aktualizację powierzchni poszczególnych zlewni wraz ewentualnymi obliczeniami wpływu ich odprowadzania na odbiornik;

- wykonanie analizy jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w zakresie zawartości zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych dla każdego z wylotów;

- dokonanie w ramach opracowania na podstawie wyników analiz jakości wód opadowych dla każdego z wylotów oceny w zakresie konieczności zabudowy dodatkowych urządzeń podczyszczających, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przeprowadzenie ich wstępnego doboru i propozycji lokalizacji;

- inwentaryzacja wylotów w zakresie wymiarów i rzędnych oraz współrzędnych w układzie 2000;

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków od administratorów odbiorników dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami;

- pozyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania;

- opracowanie 4 egz. operatu w części opisowej i graficznej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) wraz z wersją elektroniczną (całość w formacie pdf, oraz dodatkowo część opisowa w formacie. doc, a rysunkowa w dwg)

- przygotowanie w imieniu Gminy Olesno wniosku do właściwego organu administracyjnego o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego;

 1. W posiadaniu Zamawiającego jest operat wodnoprawny, który stanowił podstawę udzielenia decyzji Starosty Oleskiego nr OŚR.6225-2/8/2008 z dnia 9 września 2008r. (termin obowiązywania decyzji upływa z dniem 30 września 2018r.).
 2. Kody CPV:

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

III. Terminy realizacji  zamówienia – do  30.09.2018 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 13.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100  ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1430

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCZał. 1. formularz ofertowy.doc (29,00KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,75MB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

                                                                                                                                  Olesno, dn. 12.06.2018 r.

Nr IX-III.271.04.18

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie operatu wodno-prawnego na korzystanie z usług wodnych

Treść pytań z dnia 07.06.2018 r. dotyczących zapytania ofertowego:

 1. Z uwagi na krótki termin na przygotowanie oferty, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty poprzez emaila?

 

        Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty poprzez emaila.

 

 1. W jaki sposób mają być dokładnie wykonanie analizy jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w zakresie zawartości zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych dla każdego z wylotów? Powinny być wykonywane w okresie deszczowym?

 

        Odpowiedź: Wykonanie analizy jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w zakresie zawartości zawiesin ogólnych i   węglowodorów ropopochodnych dla każdego z wylotów powinno być wykonane w trakcie trwania opadów.

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnił przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemie, raz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) nie należy wykonywać badań analitycznych ścieków opadowych chyba. Że pochodzą one z oczyszczalni ścieków deszczowych o przepustowości nominalnej powyżej 300 I/s. W związku z powyższym oraz nieprzewidywalnością występowania opadów deszczowych, a nawet możliwym ich brakiem w terminie określonym na wykonywanie prac, czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania analizy ścieków?

 

          Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania analizy ścieków.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zapis o określeniu i doborze urządzeń podczyszczających jedynie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (patrz?

Odpowiedź: Nie.

 

Treść pytań z dnia 08.06.2018 r. dotyczących zapytania ofertowego:

 1. Prosimy o udostępnienie listy wylotów z podaniem
 1. Lokalizacji wylotu,
 2. Powierzchni zlewni ciążącej do każdego z wylotów,
 3. Odbiorników wód opadowych,

ww. dane są niezbędne do określenia ceny ofertowej za usługę.

Odpowiedź: Pod niniejszymi odpowiedziami zostały załączone: skan mapy z wylotami oraz powierzchnie zlewni ciążącej.

 1. Czy Zamawiający prowadził analizy fizykochemiczne odprowadzanych wód opadowych (dane archiwalne wynikające z zapisów decyzji pozwolenie wodno prawne)?

 

       Odpowiedź: Zamawiający nie prowadził analiz fizykochemicznych.

 

 1. Czy Zamawiający dysponuje i udostępni przebiegi sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do wylotów objętych zamówieniem?

 

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan mapy.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

JPEGtabela z powierzchniami.jpeg (208,05KB)
JPEGmapa z wylotami.jpeg (333,83KB)
 

 

 

Olesno, dn. 13.06.2018 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Dnia 13.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego  pn:

Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 31.500,00 zł (brutto)

 

Złożono 13 ofert: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

1

PIK DESIGN s.c.

P.K. Kwiatkowscy spółka cywilna

ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

 

23.370,00 zł

2

SKAR CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Panoramiczna 5/19,

25-503 Kielce

 

21.463,50 zł

3

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze

WROTECH Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław

 

13.530,00 zł

4

Zakład Analiz Środowiskowych

„Eko-Precyzja” Paweł Czupryn

ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń

 

38.991,00 zł

5

ROT Recycling Odpady Technologie s.c.

K. Tyrała, E.Hulek

ul. Brzozowa 22/1, 44-100 Gliwice

 

15.553,35 zł

6

Biuro Projektowe ECO-UNIT

ul. Cygana 4/213,

45-131 Opole

 

40.467,00 zł

7

Heko Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41,

60-301 Poznań

 

19.458,60 zł

8

Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS

Szymańczyk i Węclewski sp. j.

ul. Dekoracyjna 3,

65-155 Zielona Góra

 

18.942,00 zł

9

Geos Karolina Neczyńska

ul. Leśna 23,

64-140 Boszkowo Letnisko

 

23.985,00 zł

10

Engepro Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31,

00-511 Warszawa

 

29.520,00 zł

11

WCI Technologie Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 80,

42-595 Siemonia

 

28.659,00 zł

12

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR

Henryk Lemieszek

ul. Wolności 10,

41-800 Zabrze

 

8.610,00 zł

13

Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j.

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5

65-047 Zielona Góra

 

12.792,00 zł

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

                                                    Olesno, dn. 22.06.2018 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1

Przedmiot zamówienia: Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: ___(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __ 05.06.2018__

 

4

Termin składania ofert upłynął: 13.06.2018 r.

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

PIK DESIGN s.c.

P.K. Kwiatkowscy spółka cywilna

ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

 

23.370,00 zł

 

-

 

36,8 pkt

2

SKAR CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Panoramiczna 5/19,

25-503 Kielce

 

21.463,50 zł

 

-

 

40,1 pkt

3

Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze

WROTECH Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław

 

13.530,00 zł

 

-

 

63,6 pkt

4

Zakład Analiz Środowiskowych

„Eko-Precyzja” Paweł Czupryn

ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń

 

38.991,00 zł

 

-

 

22,1 pkt

5

ROT Recycling Odpady Technologie s.c.

K. Tyrała, E.Hulek

ul. Brzozowa 22/1, 44-100 Gliwice

 

15.553,35 zł

 

-

 

55,3 pkt

6

Biuro Projektowe ECO-UNIT

ul. Cygana 4/213,

45-131 Opole

 

40.467,00 zł

 

-

 

21,3 pkt

7

Heko Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 41,

60-301 Poznań

 

19.458,60 zł

 

-

 

44,2 pkt

8

Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS

Szymańczyk i Węclewski sp. j.

ul. Dekoracyjna 3,

65-155 Zielona Góra

 

18.942,00 zł

 

-

 

45,4 pkt

9

Geos Karolina Neczyńska

ul. Leśna 23,

64-140 Boszkowo Letnisko

 

23.985,00 zł

 

-

 

35,9 pkt

10

Engepro Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31,

00-511 Warszawa

 

29.520,00 zł

 

-

 

29,1 pkt

11

WCI Technologie Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 80,

42-595 Siemonia

 

28.659,00 zł

 

-

 

30 pkt

12

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR

Henryk Lemieszek

ul. Wolności 10,

41-800 Zabrze

 

8.610,00 zł

 

-

 

100 pkt

13

Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j.

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5

65-047 Zielona Góra

 

12.792,00 zł

 

-

 

67,3 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR

Henryk Lemieszek

ul. Wolności 10,

41-800 Zabrze

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

 

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

 

zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.
               

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki