Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie nr 568246-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. 
 

Gmina Olesna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OLESNO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OLESNO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY 
Numer referencyjny: Nr IX.271.50.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Zakres ubezpieczenia Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych. 1.1. Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia): 1.1.1. pożar, uderzenie pioruna, eksplozję i implozję, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich 1.1.2. huragan rozumiany jak wiatr o prędkości min. 13,9 m/s, grad, w tym szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale zamocowanych na budynkach i budowlach, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; wiatr, deszcz, deszcz nawalny, grad, śnieg, lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek – bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia 1.1.3. powódź – zgodnie z podaną definicją 1.1.4. awarię instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych (w tym przesyłających media), łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem oraz kosztami poszukiwań miejsca powstania awarii 1.1.5. zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:  awarii tych instalacji lub urządzeń,  samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,  cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,  samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,  nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,  działania osób trzecich (w tym pracowników) 1.1.6. szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu 1.1.7. przepięcia zgodnie z podaną klauzulą 1.1.8. katastrofę budowlaną zgodnie z podaną definicją 1.1.9. kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież w transporcie, kradzież zwykłą 1.1.10. stłuczenie przedmiotów szklanych zgodnie z podaną klauzulą 2. Przedmiot ubezpieczenia 2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty): 2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): m.in. budynki i budowle; obiekty podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), szklarnie, bramy, ogrodzenia; 2.1.2. obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne); 2.1.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT); 2.1.4. przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne, mienie z konta 013; 2.1.5. sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne; 2.1.6. solary; instalacje i kolektory solarne; 2.1.7. sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne; 2.1.8. pomoce artystyczne, flagi, sztandary, proporce, instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji konferencji, imprez, targów, wystaw, ewentów itp.; 2.1.9. zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne; 2.1.10. zbiory i eksponaty muzealne; 2.1.11. środki obrotowe; 2.1.12. przedmioty szklane; 2.1.13. mienie osób trzecich; 2.1.14. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce); 2.1.15. gotówka i inne walory pieniężne; 2.1.16. wyposażenie jednostek OSP; 2.1.17. mienie pracownicze i członków OSP; 2.1.18. znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne; 2.1.19. budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.); 2.1.20. urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.). Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia. 2.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, którego właścicielem lub posiadaczem (w tym zarządcą lub administratorem) na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest ubezpieczający/ubezpieczony oraz mienie użytkowane na podstawie umów cywilno-prawnych (leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia, wypożyczenia itp.). 2.3. System ubezpieczenia: na sumy stałe oraz na pierwsze ryzyko. 2.3.1. Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych zawiera załącznik nr 1c do SIWZ, zakładka nr 1. 2.3.2. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami. Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości, trwale z nimi związane, a w szczególności: a) instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od ubezpieczanych budynków i budowli; b) urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej i trwale z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody, instalacja zimnej wody), c) trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników, d) dźwigi (windy) i podnośniki osobowe i towarowe oraz podobne funkcjonalnie urządzenia, e) okna i drzwi wraz z oszkleniem, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, zamknięcia i zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, f) wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie. 2.4. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka: 2.4.1. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych/adaptacyjnych. Suma ubezpieczenia: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.2. Ubezpieczenie środków obrotowych. Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia według kosztów zakupu lub wytworzenia. 2.4.3. Ubezpieczenie środków niskocennych i mienia z konta 013. Suma ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.4. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych (w tym archiwum zakładowe). Suma ubezpieczenia: 630 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.5. Ubezpieczenie mienia pracowniczego. Suma ubezpieczenia 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (z podlimitem 5 000 zł na osobę). Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.6. Ubezpieczenie mienia członków OSP w związku z udziałem w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach. Suma ubezpieczenia 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (z podlimitem 3 000 zł na osobę). Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.7. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych. Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości nominalnej. 2.4.8. Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.9. Ubezpieczenie znaków drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego. Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.10. Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.4.11. Ubezpieczenie wyposażenia jednostek OSP – w miejscu ubezpieczenia oraz w trakcie akcji i ćwiczeń, nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto. 2.4.12. Ubezpieczenie środków trwałych (za wyjątkiem budynków) nieujętych lub pominiętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 2.5. Limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1 Środki trwałe, w tym konto 013, maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie ruchome, sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, środki niskocenne i zbiory biblioteczne oraz księgozbiory i zasoby archiwalne, a także zbiory muzealne 300 000,00 zł 2 Środki obrotowe 10 000,00 zł 3 Gotówka i inne wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem 50 000,00 zł 4 Gotówka i inne wartości pieniężne od rabunku w lokalu (w tym opłaty i podatki zbierane przez sołtysów lub inkasentów) 50 000,00 zł 5 Gotówka i inne wartości pieniężne w transporcie (w tym opłaty i podatki zbierane przez sołtysów lub inkasentów) - teren RP 50 000,00 zł 6 Mienie pracownicze oraz członków OSP 20 000,00 zł 7 Mienie osób trzecich (rozumiane jako odrębne od mienia pracowniczego i członków OSP) 10 000,00 zł 2.5.1. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. 2.5.2. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: 1) utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, 2) zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem, 3) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie zabezpieczeń (limit 50 000,00 zł). 2.6. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia: limit odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (wartość odtworzeniowa nowa). 3. Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia 3.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): m.in. budynki i budowle; obiekty podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), szklarnie, bramy ogrodzenia – wartość odtworzeniowa nowa lub księgowa brutto; 3.2. obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne) – wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa; 3.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT) – wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa; 3.4. sprzęt i urządzenia elektroniczne i techniczne - wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa; 3.5. solary; instalacje i kolektory solarne - wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa; 3.6. sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne - wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa 3.7. środki niskocenne, przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne, mienie z konta 013 - wartość odtworzeniowa nowa 3.8. księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz zasoby archiwalne - wartość odtworzeniowa nowa 3.9. zbiory i eksponaty muzealne – wartość księgowa brutto lub zgodna z wyceną; 3.10. środki obrotowe – wartość wytworzenia lub zakupu 3.11. mienie osób trzecich – wartość odtworzeniowa nowa 3.12. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne - wartość odtworzeniowa nowa 3.13. gotówka i inne walory pieniężne – wartość nominalna 3.14. mienie pracownicze i członków OSP – wartość odtworzeniowa nowa 3.15. wyposażenie jednostek OSP – wartość księgowa brutto 3.16. budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych – wartość odtworzeniowa nowa 3.17. znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne – wartość odtworzeniowa nowa 3.18. urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych – wartość odtworzeniowa nowa 3.19. przedmioty szklane – wartość odtworzeniowa nowa Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości. 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia – zgodnie z postanowieniami ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, jednakże z uwzględnieniem wszystkich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które mają pierwszeństwo. 5. Warunki szczególne obligatoryjne: 5.1. Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 5.2. Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 5.3. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s 5.4. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej 5.5. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk) 5.6. Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek 5.7. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 5.8. Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 5.9. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 5.10. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 5.11. Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń 5.12. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 5.13. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 5.14. Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów 5.15. Przyjęcie podanej klauzuli szkód mechanicznych 5.16. Przyjęcie podanej klauzuli szkód elektrycznych 5.17. Przyjęcie podanej klauzuli rozmrożenia 5.18. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia przyczyn awarii 5.19. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie 5.20. Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych 5.21. Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 5.22. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 5.23. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 5.24. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 5.25. Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli 5.26. Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie 5.27. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych 5.28. Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia 5.29. Przyjęcie podanej klauzuli współwłasności mienia 5.30. Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób 5.31. Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji 5.32. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia przepięć 5.33. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych 5.34. Przyjęcie podanej klauzuli szkód w przedmiotach szklanych 5.35. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych 5.36. W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania. 5.37. Ubezpieczyciel akceptuje sumy ubezpieczenia mienia podane w wartości odtworzeniowej nowej 5.38. W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien. 5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5.40. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł 5.41. Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi). 5.42. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia), tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji. Dla szkód wynikających z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego ustalona zostaje franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł. 5.43. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego o charakterze przenośnym, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje poza miejscem ubezpieczenia – zgodnie z treścią klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. 5.44. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji. 5.45. Zakresem ubezpieczenia objęta jest wymiana zanieczyszczonej wody w basenach, z limitem odszkodowawczym w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 5.46. Dla księgozbiorów i zasobów archiwalnych oraz dokumentów wysokość szkody ustalana będzie w oparciu o koszty materiałów, z jakich były wykonane oraz koszty nakładów i robocizny, poniesione na odtworzenie zbiorów lub ich zabezpieczenie po szkodzie przed ich dalszą degradacją. Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych - koszty te pokrywane są w ramach odpowiednich limitów. 5.47. Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia księgozbiorów, zasobów archiwalnych i dokumentów ustala się limit na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i renowacją uszkodzonego mienia, w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 5.48. W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy). 5.49. W przypadku wystąpienia szkody w budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki Sekocenbud dla obiektów zabytkowych. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się̨ wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia. 5.50. W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia. 5.51. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich. 5.52. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych) do limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 5.53. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta. 5.54. Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin. 5.55. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 5.56. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie, które znajduje się na zewnątrz. 5.57. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,00 zł 5.58. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Dodatkowo w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku: 5.59. Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 5.60. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko wandalizmu 5.61. Ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka kradzieży oraz dewastacji i wandalizmu obejmuje również mienie, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz. Mienie to powinno być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000,00 zł 5.62. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. 5.63. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,00 zł (rozumiane jako odrębne od mienia pracowniczego i członków OSP) 5.64. W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników ubezpieczyciel nie będzie wymagał stosowania zasad transportu w odniesieniu do zabezpieczeń technicznych, jak i sposobu konwojowania poza określonymi w obowiązujących na dzień zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach. 5.65. W ubezpieczeniu środków pieniężnych w transporcie ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe w wyniku:  kradzieży z włamaniem i rabunku ze środka transportu,  śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę nad powierzonym mieniem,  ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę nad powierzonym mieniem spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,  zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w kolizji lub wypadku albo w wyniku jego pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna w środek transportu. 5.66. W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie – do 5 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. 5.67. Franszyzy i udziały własne: 5.67.1. Franszyza integralna: 200 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 100 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie franszyza integralna wynosi 50 zł 5.67.2. Franszyza redukcyjna i udział własny – brak 6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 6.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 6.2. Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sumy ubezpieczenia 6.3. Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia 6.4. Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu 6.5. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 6.6. Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 6.7. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 6.8. Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia 6.9. Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym 6.10. Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy 6.11. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 6.12. Zwiększenie do kwoty 10 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk) 6.13. Zniesienie franszyzy integralnej II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 1. Wymagany zakres ubezpieczenia: Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków obligatoryjnych i zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:  zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi, wilgoci;  zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;  działania człowieka; kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku), obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności. 2. Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP; sprzęt przenośny – Europa 3. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego w odniesieniu do sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, obejmującego m.in.: 3.1. komputery, laptopy, notebooki, netbooki, tablety, ultrabooki, notepady; 3.2. stacje robocze, serwery; 3.3. urządzenia i instalacje sieci komputerowej, urządzenia dostępowe; 3.4. monitory, procesory, dyski i inne nośniki danych, napędy, pamięci, wyświetlacze, mysz, klawiatura, podzespoły elektroniczne; 3.5. sprzęt kopiujący, w tym kserokopiarki; 3.6. plotery; 3.7. urządzenia drukujące; 3.8. tablice elektroniczne, tablice interaktywne; 3.9. telewizję przemysłową; 3.10. urządzenia i narzędzia laboratoryjne, kontrolne, badawcze, pomiarowe, optyczne itp.; 3.11. system i urządzenia klimatyzacyjne; 3.12. system i urządzenia monitoringu; 3.13. sprzęt służący do transmisji i zapisu głosu, obrazu lub innych informacji; 3.14. sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania i prezentowania lub przekazywania informacji; 3.15. telefaksy, faksy, telefony, centrale, terminale, aparaty fotograficzne, kamery wideo, skanery, zasilacze, modemy, rzutniki, projektory; 3.16. inne, niewymienione wyżej. Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia. 4. System ubezpieczenia 4.1. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny od szkód materialnych - systemem sum stałych; 4.1.1. wykaz sprzętu deklarowanego do ubezpieczenia systemem sum stałych zawiera załącznik 1c do SIWZ, zakładka nr 2 4.2. koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania – systemem pierwszego ryzyka; suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia 4.3. wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka; suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia 4.4. zwiększone koszty działalności - systemem pierwszego ryzyka; suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (w tym koszty nieproporcjonalne 30 000,00 zł i koszty proporcjonalne 20 000,00 zł) 4.4.1. koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie, obejmujące w szczególności koszty: a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych, b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych, c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych, d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych), e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych). Franszyza czasowa dla kosztów proporcjonalnych wynosi 2 dni robocze. 4.4.2. koszty nieproporcjonalne - obejmujące w szczególności koszty: a) jednorazowej procedury przeprogramowania, b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy. Uwaga: ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka odnosi się również do sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 5. Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia: suma ubezpieczenia podana została w wartości odtworzeniowej nowej lub księgowej brutto, z zastrzeżeniem: 5.1. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania następować będzie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej – w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. 5.2. W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia. 6. Warunki szczególne obligatoryjne: 6.1. Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 6.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji). 6.3. Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi). Postanowienia niniejszego rozszerzenia w żaden sposób nie mogą ograniczać zakresu ubezpieczenia sprzętu przenośnego. 6.4. Jeżeli treść ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wyklucza bądź ogranicza ubezpieczenie ryzyka powodzi w odniesieniu do sprzętu elektronicznego znajdującego się na terenie, gdzie występowała powódź lub na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią, w takiej sytuacji zapisy te nie mają zastosowania. 6.5. W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien. 6.6. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk. 6.7. Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania. 6.8. W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia obligujących ubezpieczającego lub ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby; przy czym obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa. 6.9. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach określonych w niniejszym ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje również sprzęt, który ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków, budowli lub obiektów budowlanych lub poza nimi. Na takich samych warunkach ochroną objęte są te elementy składowe sprzętu na zewnątrz, które znajdują się wewnątrz wskazanych wyżej budynków, budowli lub obiektów budowlanych (dotyczy m.in. konsoli i operatorek stanowiących część systemu monitoringu itd.). 6.10. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu, który ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta), spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny. 6.11. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji. 6.12. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt także podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania technicznego, itp. 6.13. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie podróży powietrznej lub wodnej. 6.14. Nie ma zastosowania zapis ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, który uzależnia ochronę ubezpieczeniową od używania sprzętu wyłącznie w celach służbowych. 6.15. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s 6.16. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej 6.17. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie 6.18. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia oraz maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk) 6.19. Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek 6.20. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 6.21. Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 6.22. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 6.23. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 6.24. Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń 6.25. Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zgodnie z określonym w niej limitem, wspólnym z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk 6.26. W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie – do 5 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód 6.27. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 6.28. Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 6.29. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 6.30. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych 6.31. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 6.32. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 6.33. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 6.34. Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 6.35. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 6.36. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. 6.37. Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin. 6.38. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 6.39. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych 6.40. Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych 6.41. Franszyza integralna – 200 zl, franszyza redukcyjna – brak 6.42. Udział własny – brak 7. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 7.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 7.2. Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód 7.3. Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia 7.4. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 7.5. Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 7.6. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 7.7. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 7.8. Zwiększenie do kwoty 10 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia oraz maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk) 7.9. Zniesienie franszyzy integralnej III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona w granicach obowiązującego prawa odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Zamawiającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty objęte ubezpieczeniem i wykonywaniem zadań Gminy oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć ubezpieczającego, którym jest zamawiający oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym osoby prawne objęte zamówieniem. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem, b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. 2. Definicje:  wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa lub postanie czystej straty finansowej  szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia  szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy  czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową  podlimit – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; podlimit odnosi się zawsze do rocznego okresu ubezpieczenia 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Australii. 4. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 1) odpowiedzialność cywilną za szkody związane z przeniesieniem ognia oraz szkody wyrządzone wskutek wybuchu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 2) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się cieczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 3) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, z podlimitem 150 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 4) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 5) odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 6) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 7) odpowiedzialność cywilną kontraktową i deliktową za szkody wyrządzone w związku z niedostarczeniem energii cieplnej lub dostarczeniem energii cieplnej o niewłaściwych parametrach, z podlimitem 150 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 8) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach oraz w instalacjach energetycznych, telefonicznych i gazowych należących do osób trzecich, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 9) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 10) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 11) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji itp. lub innych czynności, prac i usług, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 12) odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego, z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący w posiadaniu ubezpieczonego, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 13) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 150 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 20 000,00 zł na jeden lokal, 14) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, a w szczególności:  spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia,  wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg, jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, zaśmiecenie, namuły itp.),  spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym,  wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami,  powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,  wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, jazów, estakad, kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,  spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,  spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,  powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych, nieprawidłowym stanem technicznym urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, jeśli ubezpieczającemu można przypisać w zakresie tym odpowiedzialność, takich jak: brak lub uszkodzenia pokrywy studni i kratek ściekowych oraz włazów kanalizacji, a także niewłaściwie posadowione urządzenia techniczne, wodociągowe i kanalizacyjne pod ziemią,  wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego,  spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni,  spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,  powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,  powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,  powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,  uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg,  uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,  uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe Długość zarządzanych i administrowanych dróg: około 140 km Wyżej wymienione mienie obejmuje: drogi oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu zlokalizowane w pasie drogowym. Powyższe obejmuje m.in. jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skarpy, nasypy, rowy, oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, przepusty pod drogami, obiekty mostowe. Uwaga: zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu drogi. Drogi przejęte w zarząd w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową. 15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 16) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z organizacją obozów, kolonii, wyjazdów dla dzieci i młodzieży, imprez plenerowych itp., bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 17) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 18) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 19) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 20) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 21) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych (i przynależnych), na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 22) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w okresie zimowym, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 23) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, objętych jedną umową ubezpieczenia, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 24) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem 50 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 10 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy oraz z podlimitem 10 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 1 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy, 25) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 26) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem cmentarzami, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 27) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez drzewostan na terenach, których właścicielem (posiadaczem, zarządcą) jest ubezpieczony i za który ponosi odpowiedzialność, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 28) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz ubezpieczonych, osoby odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 29) odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność (z wyłączeniem ryzyka kradzieży), z podlimitem 150 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 30) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni i pokazem laserów itp.), z włączeniem do ochrony szkód spowodowanych przez uczestników, pracowników ubezpieczającego i członków ich rodzin, wykonawców, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, służby techniczne, administracyjne i ochrony (z zachowaniem prawa do regresu w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej) oraz szkód wyrządzonych tym wymienionym osobom i służbom, 31) odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 32) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podmioty objęte zamówieniem, w szczególności placówki oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów, szkoleń, konferencji itp., bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 33) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 34) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (głównie psy), za które ubezpieczonemu może być przypisana odpowiedzialność, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 35) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi i posiadanym mieniem, z podlimitem 150 000,00 zł, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 36) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Gminnej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 706 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Miejskiej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 37) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1773 z późn. zm.), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 5. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej. 6. 7. Warunki szczególne obligatoryjne: 1) Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ 2) Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty finansowe, przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 3) Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 4) Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 5) Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 6) Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 7) Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa 8) Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin 9) Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC 10) Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług 11) Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 12) Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do ubezpieczyciela na podstawie art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. 13) Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie. 14) Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 15) Franszyzy i udziały własne: a) w szkodach rzeczowych franszyza integralna – 200,00 zł; franszyza redukcyjna, udział własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak b) w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak c) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak d) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak 8. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 1) Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do sumy 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 2) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności 3) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 4) Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą 5) Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 6) Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 7) Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin 8) Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 9) Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 10) Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów 1. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. 1. Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków w czasie wykonywania czynności publicznych na rzecz Gminy oraz w drodze do i z miejsca wykonywania tych czynności. Świadczenia podstawowe. 2. Suma ubezpieczenia: 5 000 zł/ 1 os. w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu 3. Liczba Ubezpieczonych: 18 osób 4. Warunki szczególne obligatoryjne: • Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego • Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony • Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych • Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód • Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie • Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych • Franszyzy i udziały własne - brak 5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: • Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego • Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka • Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności • Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania korespondencji związanej z likwidacją szkód, kierowanej do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony), za pośrednictwem brokera Zamawiającego, Inter-Broker sp. z o.o. w Toruniu – zwanego dalej „brokerem”. 2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki dopuszcza się przekazywanie przez Wykonawcę korespondencji, o której mowa w pkt 1, bezpośrednio Zamawiającemu bądź innym osobom zainteresowanym (ubezpieczający, ubezpieczony), jednakże z równoległym powiadamianiem o niej brokera. 3. Korespondencja, o której mowa w pkt 1, może być prowadzona pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 4. Korespondencja, o której mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje: 1) przekazywanie informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, 2) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody) określanie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy i wartości szkody oraz wysokości odszkodowania, 3) zawiadomienia o niemożliwości zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, wraz z podaniem uzasadnienia, 4) określanie przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne, 5) pisemne informowanie Zamawiającego oraz brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 5. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia z zamawiającym/ ubezpieczonym/ poszkodowanym dogodnego dla obu stron terminu przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie. W razie niedokonania przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:  dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków trwałych),  protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,  dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody. 6. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, Wykonawca przeprowadza je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby. 7. Oględziny szkody mogą nastąpić w innym terminie, niż określony w pkt 5 i 6, w drodze indywidualnych ustaleń z Zamawiającym. 8. W przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego/ubezpieczonego z zakresu odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobligowany jest zasięgnąć opinii ubezpieczającego/ ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy. 9. Wykonawca może żądać wyłącznie dokumentów i informacji adekwatnych do rodzaju szkody, jej przyczyn i okoliczności i niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania. Żądanie dokumenty i informacje winny być określone wyczerpująco, czytelnie i w sposób niebudzący wątpliwości adresata. Wykonawca nie może powtórnie żądać dokumentów i informacji wcześniej przekazanych, a konsekwencje ich zagubienia lub utraty przez Wykonawcę w żadnym razie nie mogą obciążać Zamawiającego i wpływać na wydłużenie procesu likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania. 10. W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony). 11. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminach określonych w art. 817 § 1 i 2 k.c., o ile nie przyjął fakultatywnej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 30-dniowy termin na ostateczną wypłatę odszkodowania, o którym mowa w art. 817 § 1, nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które mają wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych. 12. Na żądanie Zamawiającego lub brokera Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania informacji, na jakim etapie jest likwidowana szkoda. 13. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. 14. Wykonawca oświadcza, iż do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem). Niniejsze postanowienie nie dotyczy szkód osobowych, w odniesieniu do których Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginałów dokumentów. 15. Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych dla Zamawiającego bądź innych osób uprawnionych (ubezpieczający, ubezpieczony) będą przyznawane w wartości brutto (z podatkiem VAT). Dotyczy to zarówno odszkodowań wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą. 16. Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego na każdy jego wniosek, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 18. Zamawiający (ubezpieczony) ma prawo do wglądu do dokumentacji złożonej przez poszkodowanego u Wykonawcy. 19. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego i ubezpieczających/ ubezpieczonych o każdej decyzji odszkodowawczej. 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515000-3
65516400-4
66516000-0
66512100-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-06-25   lub zakończenia: 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia, 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw wykluczenia. 7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia lub status członkowski określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ), Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 7.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 7.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia. 7.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta została oceniona najwyżej, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4, 7.6 i 7.7. 7.11. Oświadczenia wymienione w pkt 7.1, 7.3 i 7.8, składane są w oryginale. 7.12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.11, wymienione w pkt 7.4 – 7.8 i 7.19, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 7.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.17. W przypadku, gdy Zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7.18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 7.19. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-15, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

PDFSIWZ.pdf

XLSXZałacznik nr 1 b do SIWZ 04.06.2018.xlsx
 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki
 

Ogłoszenie nr 500133090-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568246-N-2018 
Data: 05-06-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5.50. W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia. 5.62. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 6.6. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk. 6.36. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 4. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 25) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 
W ogłoszeniu powinno być: I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5.50. W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 500 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia. 5.62. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 5 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 6.6. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk. 6.36. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, (bez chorób zakaźnych tj. BSE, TSE, vCJD) 25) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, (ochroną będą objęte pojazdy przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym, a kluczyki będą zabezpieczone w schowku przymocowanym do ściany lub podłogi); 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-15, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

                                                                                                          Olesno, dn. 12.06.2018 r.

Nr IX.271.50.18

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wykonawca nr 1:

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednocześnie przypomina, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) oraz klauzulach dodatkowych.

 

 1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki rozszerzające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do zapisów SIWZ, to nie mają zastosowania chyba, że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pierwszeństwo przed zapisami OWU mają zapisy SIWZ.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w  klauzulach dodatkowych i innych postanowieniach szczególnych fakultatywnych dotyczących rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie zastosowanie będzie miał limit: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wklauzulach dodatkowych i innych postanowieniach szczególnych fakultatywnych dotyczących rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie zastosowanie będzie miał limit: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że dla zakresu ubezpieczenia opisującego poszczególne obszary odpowiedzialności ,np. OC środowiskowe, OC pracodawcy – zapisy OWU zawierające standardowe doprecyzowania, definicje lub wyłączenia będą miały zastosowanie.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie maja ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

 

 1.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone w związku z pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi pkt 4,7, Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5% minimum 500 zł należnego odszkodowania w każdej szkodzie rzeczowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  za  powstałe w wyniku używania młotów pneumatycznych, kafarów, maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje 4.10, Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% minimum 1 000 zł należnego odszkodowania w każdej szkodzie rzeczowej

 

Odpowiedź: Nie dotyczy – tego rozszerzenia nie ma w zakresie SIWZ.

 

 1. Szkody w zawiązku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych  - wnosimy o wprowadzenie zapisu

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 1. Powstałe w związku z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 2. Które Ubezpieczony obowiązany jest naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo względy słuszności,
 3. Wyrządzone wskutek ujawnienia informacji poufnej,
 4. Powstałe w wyniku niewypłacalności,
 5. Wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za którą uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje przedmiotowego dookreślenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w postaci czystych strat finansowych, w tym w związku z wydaniem lub nie wydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych, przy czym zwraca uwagę, że wobec niezdefiniowania w SIWZ ryzyka czystych strat finansowych,w umowie będą miały zastosowanie ogólne bądź szczególne warunki wybranego wykonawcy, a zatem także oferowana przez niego klauzula dotycząca czystych strat finansowych.

 

 1. OC za szkody czyste finansowe wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% minimum 500 zł

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający informuje, że w tym ryzyku jest wprowadzona franszyza integralna w wysokości  1 000 zł.

 

 

 1. OC z tytułu administrowania drogami - wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Czy Zamawiający planuje otwarcie lub objęcie w zarząd wysypiska odpadów, sortowni odpadów czy jakiejkolwiek innej działalności związanej z gospodarką odpadami lub prowadzi taką działalność?

 

Odpowiedź: Gmina jest właścicielem wysypiska nieużytkowanego odpadów, które planuje się poddać rekultywacji i jest właścicielem PSZOKa. Odpowiedzialność cywilna nie obejmuje zakresem szkód z tytułu posiadania wysypiska i związanych z tym szkód środowiskowych.

 

 

 1. Czy od 1997r. włącznie na terenie ubezpieczonych lokalizacji wystąpiło ryzyko powodzi? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie roku, lokalizacji oraz wysokości szkód.

 

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o zmianę franszyzy integralnej
 2.  

franszyza integralna: 200 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i

rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 100 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie

franszyza integralna wynosi 50 zł

 •  

franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i

rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 500,00 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie

franszyza redukcyjna wynosi 100,00 zł

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o wskazanie konstrukcji budynków oraz skorygowanie załącznika nr 1B w zakresie  zabezpieczeń p.poż. i p.kr. (załącznik wykazuje błędy)

 

Odpowiedź: Budynki są murowane, kryte dachówką, papą lub blachą. Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami w budynkach użyteczności publicznej, są gaśnice i hydranty wewnętrzne. Cześć jednostek posiada monitoring i umowę z firmą ochroniarską. W budynkach zamontowane są zamki wielozastawkowe.

 

Wykonawca nr 2:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, czy  obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

Odpowiedź: Zamawiający nie potrafi tego stwierdzić z całkowitą pewnością, ale znaczna większość budynków posiada instalacje odgromową.

Pytanie 5:

W przypadku, gdy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym stanie technicznych lub awaryjnym, wnioskujemy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

lub:

-      przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej, niezależnie od stanu technicznego budynku,

-      wprowadzenie udziału własnego w wysokości 30% wartości szkody dla takich budynków,

-      wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki i w złym stanie technicznym.

 

Pytanie 6:

Czy na okres 2018 - 2019 planowane są w jednostkach objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

 

Odpowiedź:  Obecnie w trakcie termomodernizacji są budynki – biblioteki i Domu Harcerza. Planowana jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4. Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych są przeprowadzane drobniejsze remonty.

 

Pytanie 7:

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się budynki i budowle w konstrukcji palnej? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie z podaniem wartości.

 

Odpowiedź: Nie, w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia nie ma takich budynków.

 

Pytanie 8:

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

 

 

Odpowiedź: Na tą chwile Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale  nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń      i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 

Odpowiedź: Zamawiający planuje wybudować budynek dla repatriantów, w którym będzie 18 mieszkań, wartość szacunkowa około 3 000 000 zł.

Pytanie 10:

Czy w 1997 roku wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy               o podanie: miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód – w tych lokalizacjach, w których nie zostało to określone.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11:

Czy w okresie pomiędzy  rokiem 1997- 2010 oraz 2011- 2017 wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia, miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód – w tych lokalizacjach, w których nie zostało to określone.

 

Odpowiedź: Nie.

 

Pytanie 12:

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 13:

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie  limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 14:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych lub innego akceptowalnego Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 15:

Czy wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (instalacje solarne)? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Instalacje solarne znajdują się na budynkach Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie. Ich wartość ujęta jest w wartości budynków. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte sieci energetyczne (rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe  oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że  w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  nie są  zgłoszone drogi, mosty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze wskazaniem ich wartości.

 

Odpowiedź: Budynki wpisane do rejestry zabytków:

budynek muzeum poz. 29 – wartość 936 817,00 zł

budynek ratusza poz. 3 – wartość 60 732,00 zł

budynek przedszkola Wachów poz. 46  – wartość 99 640,00 zł.

 

Pytanie 19:

Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia mienia lub lokalizacji wyłączonych z eksploatacji z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych

lub  o zmianę treści klauzuli na następująca  :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

 1. teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
 2. wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
 3. gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć:  60 dni.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  100 000 zł

Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej nż 5000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie 20:

Klauzula przechowywania mienia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu  wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie 21:

Wnioskujemy o obniżenie limitu kradzieży zwykłej na 5.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, ze sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, nie jest starszy niż 5 lat

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny jest w różnym wieku.

 

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

 

Odpowiedź: Nie, takie zdarzenia nie wystąpiły.

 

Pytanie 23:

Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg.

Odpowiedź: Stan dróg jest bardzo dobry i dobry.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne.

 

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednocześnie przypomina, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) oraz klauzulach dodatkowych.

 

Pytanie 26:

Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane

Odpowiedź: Jedynie jednostki oświatowe wynajmują sale gimnastyczna na dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne.

 

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki rozpoczęcie takiej udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada/ zarządza/ administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak, to wykonawca prosi o podanie poniższych informacji:

a)   Gdzie się znajduję – adres

b)   Od kiedy funkcjonuje

c)   Na jak dużym obszarze

d)   Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e)   Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

f) Czy są składowane odpady niebezpieczne.

g)   W jaki sposób jest zabezpieczone składowisko, szczególnie pod względem zanieczyszczeń w środowisku.

 

Odpowiedź: Gmina jest właścicielem nieużytkowanego wysypiska odpadów, które planuje się poddać rekultywacji i jest właścicielem PSZOKa. Mienie to nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

 

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30:

Prosimy o podanie liczby nieruchomości najmowanych oraz jaka jest ich wartość, przeznaczenie najmowanych nieruchomości, rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych nieruchomościach

Odpowiedź: Gmina nie wynajmuje nieruchomości od osób trzecich.

Pytanie 31:

Prosimy o informację jak często są dokonywane przeglądy drzewostanu wzdłuż dróg i chodników.

Odpowiedź: Co najmniej raz na rok, a czasami dwa razy do roku.

 

Pytanie 32:

W odniesieniu do przedstawionej szkodowości uprzejmie prosimy o informację czy dotyczy ona ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku występowania różnić prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: W latach poprzednich zamawiający zawierał polisy w oparciu o OWU zakładów ubezpieczeń.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie czy w okresie ostatnich 3 lat miały miejsce szkody w mieniu, które nie było zgłoszone do ubezpieczenia albo szkody, co do których była odmowa wypłaty odszkodowania; jeśli tak, prosimy o wykaz takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nic nie wie o takich sytuacjach.

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

Odpowiedź: Co do zasady intencją Zamawiającego było ubezpieczenie wszystkich lokalizacji.

 

Pytanie 35:

Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie)

Odpowiedź: Zamawiający nic nie wie o takich sytuacjach.

 

Pytanie 36:

Prosimy o podanie szczegółowych danych  dotyczących szkodowości z podziałem na pojedyncze szkody/daty/ wypłaty/rezerwy oraz przyczynę szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

 

Wykonawca nr 3:

 

 1. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:
 1. wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
 2. podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
 3. wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie

Odpowiedź: Nie.

 

 1. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik nr 1d do SIWZ) o poniższe informacje dotyczące:
 1. roku budowy
 2. konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.

Odpowiedź: Budynki są murowane, kryte papą, blachą lub dachówką. Wiek budynków jest różny niemniej jednak są one poddawane wymaganym i potrzebnym remontom, ich stan jest dobry i bardzo dobry.

 

 1. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
 1. obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 2. tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
 3. szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

oraz w przypadku Odnośnie sieci wodociągowej:

 

proszę o podanie wieku sieci wodociągowej

 1. czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy je wykonującej
 2. proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci
 3. czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu
 4. proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni
 5. czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy

Odpowiedź: Nie, na tą chwilę Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:
 1. drogi,
 2. linie kolejowe
 3. przepusty
 4. mosty
 5. tunele
 6. budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
 7. maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
 8. napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
 9. wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Tak. Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

 

 1. W odniesieniu do  budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź: Remonty są przeprowadzane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych, obecnie w trakcie termomodernizacji są budynki – biblioteki i Domu Harcerza. Planowana jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4. Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych są przeprowadzane drobniejsze remonty.

 

 1. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Tak.

 

 1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Budynki wpisane do rejestry zabytków:

budynek muzeum poz. 29 – wartość 936 817,00 zł

budynek ratusza poz. 3 – wartość 60 732,00 zł

budynek przedszkola Wachów poz. 46  – wartość 99 640,00 zł.

 

 

 1. W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężnej

Odpowiedź: Gotówka w kasie jest tylko w ciągu dnia, na koniec dnia pracy gotówka jest codziennie transportowana do banku.

 

 1. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia z podziałem na budynki, budowle i wyposażenie.

Odpowiedź:

Budynki

26 576 186,35 zł

Budowle

772 636,73 zł

Wyposażenie i urządzenia

8 342 395,53 zł

 

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia

 1. Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i członków OSP na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia mienie osób trzecich, mienie pracownicze i członków OSP na wartość rzeczywistą. Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia

 1. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:
 1. następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,
 2. uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,
 3. osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka, - przypadku tego wyłączenia wariantowo wniosek o zamianę na limit 2.000.00,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)
 4. zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących wyłączeń:

 • uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń,
 • osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka,

Ponad to Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Warunki szczególne obligatoryjne

 1. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, rynien itp. do 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu.

 

 1. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników Ponadto jaka jest wartość maksymalna transportowanej gotówki na jednym środku transportu? Jaka jest średnia liczba transportów gotówki w ciągu jednego miesiąca?

Odpowiedź: Średnio jest to kwota około 20 000 zł, maksymalna wartość wynosi około 100 000 zł. Transporty do banku są codziennie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wysokości 50.000,00 zł w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez zwierzęta (pkt. 5.53)

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o wskazanie (wraz z podaniem wieku i SU) sprzętu wymienionego w punkcie 5.42.

Odpowiedź: Co do zasady Zamawiający cały posiadany sprzęt elektroniczny zgłasza do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zapis jest wprowadzony „na wszelki wypadek”.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że limit wskazany w punkcie 5.50 odnosi się do punktów 5.48 i 5.49

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 1. Prosimy o obniżenie limitu wymienionego w punkcie 5.50 do 500.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu.

 

Franszyzy i udziały własne

 1. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej wysokości 10% wart szkody minimum 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Przedmiot ubezpieczenia

 

 1. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 10 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Warunki szczególne obligatoryjne

 1. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:
 • w wysokości 300 zł  w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
 • w wysokości 300 zł  w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego
 • prosimy o  przeniesienie do zakresu fakultatywnego klauzuli automatycznego pokryci konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów

Odpowiedź: Gmina jest właścicielem nieużytkowanego wysypiska odpadów, które planuje się poddać rekultywacji i jest właścicielem PSZOKa. Działalność związana z posiadaniem wysypiska i związana ze szkodami środowiskowymi nie jest w zakresie tego postępowania.

 

 1. Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: jak wyżej.

 

 1. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Nie.

 

Wymagany zakres ubezpieczenia

 1. Prosimy o podanie jaka jest długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę.

Odpowiedź: Długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę wynosi około 140 km.

 

 1. Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie chorób zakaźnych takich, jak: BSE, TSE oraz vCJD.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie wyłączenia za szkody powstałe w związku z organizacją imprez w zakresie sportów wysokiego ryzyka rozumianych jako sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego wyłączenia.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że utrata objęta jest wyłącznie w ramach odpowiedzialności z tytułu powierzonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Warunki szczególne obligatoryjne

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższych franszyz redukcyjnych:

- w ubezpieczeniu czystych strat finansowych – 10% nie mniej niż 1 000 zł

- w szkodach wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach - 10% nie mniej niż 1 000 zł

- w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi – 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

Katastrofa budowlana

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;

ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;

c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;

d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;

e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;

f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;

g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;

h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;

i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;

j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;

k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmienne w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli

 1. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia

 1. Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 3 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Definicja deszczu nawalnego

 1. Prosimy o podwyższenia współczynnika wydajności do niemniej niż  4

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń

 1. Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:

 1. systemy te są sprawne,
 2. są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,
 3. stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu ) w trakcie trwania ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.”

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji

 1. Prosimy o wykreślenie:

„[…] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)", a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego. 

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Na czas wyłączenia z eksploatacji:

1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;

2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;

3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula robót budowlano – montażowych

 1. Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula szkód mechanicznych

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;

2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;

3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;

4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;

5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;

6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;

7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy zapis:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;

3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;

4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;

5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula szkód elektrycznych

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;

6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);

8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;

9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

 1. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

 1. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

 1. Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:

[…] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia […]”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie

 1. Prosimy o wprowadzenie po słowie „lądowego” zapisu: należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami,  w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;

2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahnięć temperatury;

3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;

4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;

5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;

6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;

7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;

8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,

9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.

10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, ze w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Klauzula strajków i zamieszek

 1. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia przepięć

 1. Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mnij niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żądnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:

 • w ubezpieczeniu OC – 60%
 • w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie  ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

 1. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 19.06.2018

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Wykonawca nr 4:

 1. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź: Wartość PML wynosi około 11 700 000 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnie.

 1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości strat oraz podanie lokalizacji, w których takie zdarzenia wystąpiły.

Odpowiedź: Nie.

 1. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości strat oraz podanie lokalizacji, w których takie szkody wystąpiły.

Odpowiedź: Nie.

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.

Odpowiedź: Mienie ruchome i jego wartość znajdują się w załączniku 1b do SIWZ.

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia solary, instalacje i kolektory solarne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.

Odpowiedź: Instalacje solarne znajdują się na budynkach Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 4 w Oleśnie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie. Ich wartość ujęta jest w wartości budynków. Zamawiający potwierdza, że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty małej architektury? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Tak, część z nich Zamawiający wykazał w załączniku 1b do SIWZ a dla części przyjął ubezpieczenie na pierwsze ryzyko.

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

 1. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Tak Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia eksponaty muzealne zlokalizowane w Muzeum o łącznej wartości 25 700 zł.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis

„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”

dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednocześnie przypomina, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ i obowiązujące przepisy prawa zastosowanie mają ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawców. Przy czym niedopuszczalne jest, aby na ich podstawie odmówiono Zamawiającemu ochrony jeśli o nią wnioskuje w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) oraz klauzulach dodatkowych.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1.  Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie.

 1. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

 1. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie.

 1. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Obecnie w trakcie termomodernizacji są budynki – biblioteki i Domu Harcerza. Planowana jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4. Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych są przeprowadzane drobniejsze remonty.

 1. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o: rok budowy, konstrukcję dachu i ścian.

Odpowiedź: Budynki są murowane kryte papą, blachą lub dachówką. Wiek budynków jest różny niemniej jednak są one poddawane wymaganym i potrzebnym remontom, ich stan jest dobry i bardzo dobry.

 1. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.”

 1. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (…)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „przeszkody niematerialnej” rozumie się wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczeniowe, np. czujniki ruchu itp. Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

 1. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 8 do SIWZ, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację, kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Remonty są przeprowadzane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych, obecnie w trakcie termomodernizacji są budynki – biblioteki i Domu Harcerza. Planowana jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4. Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych są przeprowadzane drobniejsze remonty.

 1. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Nie.

 1. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Obecnie w trakcie termomodernizacji są budynki – biblioteki i Domu Harcerza. Planowana jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4. Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych są przeprowadzane drobniejsze remonty. Zamawiający planuje wybudować budynek dla repatriantów, w którym będzie 18 mieszkań, wartość szacunkowa około 3 000 000 zł.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 1. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 2. budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
  Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odpowiedź: Nie.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (lub krótszym, jeśli wynika to z konieczności wyrównania okresów ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
  a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego

 

Odpowiedź:

A – w latach poprzednich zamawiający zawierał polisy w oparciu o OWU zakładów ubezpieczęń

B – Co do zasady taka była intencja Zamawiającego, jednak ze względu na zmiany kadrowe nie potrafi tego jednoznacznie stwierdzić.

C – patrz pkt. A

D – patrz pkt. A.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Tak.

 1. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych prosimy o podanie liczby administrowanych lokali oraz o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź: Zamawiający posiada 69 mieszkań w budynkach wspólnot. Ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. W związku z rozszerzeniem OC o szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, prosimy o dopisanie, iż ochrona będą objęte pojazdy przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym, a kluczyki będą zabezpieczone w schowku przymocowanym do ściany lub podłogi.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

 1. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 17 załącznika 1 do SIWZ: jest „…winą umyślną lub nie miało …”; na „…winą umyślną i nie miało…”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów…”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
 5. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

 1. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 2. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
 3. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
 5. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,

powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1.  Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane drogi publiczne

Odpowiedź: Zamawiający informuje że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza dróg publicznych.

 1. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia katastrofy budowlanej budynków wyłączonych z użytkowania w związku ze stanem technicznym oraz budynków w czasie przebudowy/ remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego wyłączenia.

 1. Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 1 000 000 PLN w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 1. Załącznik nr7 do SIWZ – prosimy o podanie przyczyn szkód, o których mowa w załączniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenie otrzymane od ubezpieczyciela nie zawierało takich informacji.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.271.50.2018                                                                                                           Olesno, dn. 12.06.2018 r.

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.50.2018 pt.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 ze późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SIWZ.

 

JEST:

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

14.2.1.2.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 5 punkty

-Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 200 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

- Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

-Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punktów

-Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

-Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty

-Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 4 punkty

 

WINNO BYĆ:

14.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

14.2.1.2.2.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

-Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 5 punkty

-Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 200 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

-Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

-Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punktów

-Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

-Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty

-Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 4 punkty.

 

 

 

JEST:

 

Załącznik nr 1a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno.

                         I.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

5.50.W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.

 

5.62. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł.

 

                II.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

6.6. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego
i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody,
w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.

 

6.36. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł.

 

III.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:

15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

 

25) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

 

 

 

 

 

 

WINNO BYĆ:

Załącznik nr 1a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno.

                         I.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

5.50.W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 500 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.

 

5.62. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 5 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł.

 

 

                II.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

6.6. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego
i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody,
w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.

 

6.36. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł.

 

III.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:

15) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, (bez chorób zakaźnych tj. BSE, TSE, vCJD);

 

25) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,(ochroną będą objęte pojazdy przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym, a kluczyki będą zabezpieczone w schowku przymocowanym do ściany lub podłogi);

 

 

JEST:

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 5 punkty

 

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 200 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punktów

 

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty

 

 

WINNO BYĆ:

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 5 punkty

 

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 200 000,00 zł  na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 punktów

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punktów

 

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty

 

 

 

JEST:

Załącznik nr 4 do SIWZ

Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące zamówienia.

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów - zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy.

Nie jest katastrofą budowlaną:

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami

c) awaria instalacji

Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji.

Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 1 000 000,00 zł.

(…)

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody.

(…)

Klauzula szkód mechanicznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych (i awarii) spowodowanych:

 1. działaniem człowieka,
 2. wadami produkcyjnymi,
 3. przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

 1. działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 2. wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
 3. przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne (np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała obcego itp.) oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

a) wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady - występująca
w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy;

b) działania wirusów komputerowych;

c) wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela i znanych ubezpieczonemu lub jego przedstawicielom, niezależnie od tego, czy o takich wadach lub defektach wiedział ubezpieczyciel;

d) przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów;

e) eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej maszyny.

Klauzula dotyczy grup 3,4,5,6 i 8 KŚT. Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.

Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

 • powstałych w:
 1. elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych,
 2. maszynach i aparatach, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
 3. elementach maszyn i urządzeń uszkodzonych mechanicznie, chyba że szkody mechaniczne powstały w następstwie uszkodzeń elektrycznych
 • za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności serwisant, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca),
 • objętych gwarancją lub rękojmią,
 • powstałych wskutek:
 1. naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub aparatów
  (w szczególności wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego),
 2. doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny/ danego aparatu warunkach,
 3. wad lub uszkodzeń istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający/ ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.

 

WINNO BYĆ:

Załącznik nr 4 do SIWZ

Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące zamówienia.

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów - zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy.

Nie jest katastrofą budowlaną:

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami

c) awaria instalacji

Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji i użytkowania w związku ze złym stanem technicznym oraz budynki w trakcie przebudowy/remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 1 000 000,00 zł.

(…)

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.

(…)

Klauzula szkód mechanicznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych (i awarii) spowodowanych:

a) działaniem człowieka,

b) wadami produkcyjnymi,

c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne (np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała obcego itp.) oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

a) wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady - występująca
w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy;

b) działania wirusów komputerowych;

c) wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela i znanych ubezpieczonemu lub jego przedstawicielom, niezależnie od tego, czy o takich wadach lub defektach wiedział ubezpieczyciel;

d) przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów;

e) eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej maszyny.

Klauzula dotyczy grup 3,4,5,6 i 8 KŚT. Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.

Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;

3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;

4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;

5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;.

Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

powstałych w:                               

 a) elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych,

b)maszynach i aparatach, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,

c) elementach maszyn i urządzeń uszkodzonych mechanicznie, chyba że szkody mechaniczne powstały w następstwie uszkodzeń elektrycznych

 • za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności serwisant, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca),
 • objętych gwarancją lub rękojmią,
 • powstałych wskutek: a)naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub aparatów (w szczególności wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego),b) doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny/ danego aparatu warunkach, c) wad lub uszkodzeń istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający/ ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);

 

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 18.06.2018 r. do godz. 9.30.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z naniesionymi zmianami oraz załącznik nr 1 b zostają załączone pod niniejszą modyfikację.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFSWIZ uwzględniający modyfikację z 12.06.2018 r.pdf

XLSXZałącznik 1b do SIWZ zmodyfikowany 12.06.2018.xlsx
 

    Olesno, dn. 18.06.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 18.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.:

 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 48.375,00 zł (brutto)

 

Złożono 6 ofert (nazwa wykonawcy, cena, punkty za akceptacje klauzul dodatkowych i innych postanowień fakultatywnych):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Punkty za akceptacje klauzul dodatkowych i innych postanowień fakultatywnych, dot. części I zamówienia

1

BALCIA INSURANCE SE

Spółka europejska Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

46.713,00 zł

63 pkt

2

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. akcyjna

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

47.788,00 zł

42 pkt

3

Biuro Regionalne TUW „TUW” w Opolu

ul. Reymonta 14

45-066 Opole

75.519,00 zł

18 pkt

4

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 45

50-077 Wrocław

79.137,00 zł

21 pkt

5

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

52.773,37 zł

17 pkt

6

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

66.423,00 zł

0 pkt

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 18.06.2018 r.

Nr IX.271.50.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olesno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Balcia Insurance SE, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

 

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów.

 

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

 

Punktacja:

 

Numer oferty

Wykonawca

Część I zamówienia

Cena oferty/ liczba punktów za cenę

Liczba punktów za warunki fakultatywne

Łączna liczba punktów

1

Balcia Insurance SE

Al. Jerozolimskie 136,

02-305 Warszawa

46 713,00 zł/

60,00 pkt

25,20 pkt

85,20 pkt

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawiciel w Warszawie

ul. Sulejkowska 56/58, 04-157 Warszawa

47 788,00 zł/

58,65 pkt

16,80 pkt

75,45 pkt

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Opolu,

ul. Reymonta 14, 45-066 Opole

75 519,00 zł/

37,11 pkt

7,20 pkt

44,31 pkt

4

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA Oddział we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego  45, 50-077 Wrocław

79 137,00 zł/

35,42 pkt

8,40 pkt

43,82 pkt

5

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Regionalne Centrum Ubezpieczeń we Wrocławiu

ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław

52 773,37 zł/

53,11

6,80 pkt

59,91 pkt

6

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział w Częstochowie

ul. Jagiellońska 1

42-216 Częstochowa

66 423,00 zł/

42,19 pkt

0,00 pkt

42,19 pkt

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki