Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Wojciechowie

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Wojciechowie w okolicy ulicy Bocznej oznaczona numerem geodezyjnym działki 40/1 o pow. 0,0134 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00039973/5, znajdująca się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w strefie zabudowy mieszkaniowej.

         Cena wywoławcza: 5 685,00 złotych netto. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania: 3 lata.

               

                Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ przedmiotowa działka nie może stanowić odrębnej nieruchomości. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu ograniczonym obowiązane są zgłosić w terminie do dnia 12 lipca 2018 roku pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielem działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzędu Miejskiego w Oleśnie najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 roku.

          

         Przetarg odbędzie się 17 lipca 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 12.07.2018 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 7 czerwca 2018 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki