Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na rozbudowie Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym "HORN"

    Olesno, 6 czerwca 2018 r.

Z.III.6220.8.2018                                                                           

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. o wszczęciu w dniu 25 maja 2018 r., na wniosek Pana Dawida Jonka, prowadzącego działalność pn. FHU DAW STAR Olesno Dawid Jonek, działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Harasimiuka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opolskie”, obejmującego dz. ewid. nr: 20/4, 20/5, 20/6, 26, 27 k.m. 41, nr 82 k.m. 2, nr 96, 72/1, 77, 174/1 k.m. 1 obręb Stare Olesno;
  2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

                                                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                              Zastępca Burmistrza Olesna
                                                                                                                                 mgr inż. Jerzy Chęciński