Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim

07/06/2018    S107    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty budowlane związane ze stadionami

2018/S 107-243098

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: 
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.31.18

II.1.2)Główny kod CPV

45212224

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest „Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim” – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

2.Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

— Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję i PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy,

— wykonanie robót budowlanych określonych w wykonanej dokumentacji.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45212200

45111291

45233200

45112700

77310000

45220000

45000000

45110000

45112710

71220000

71354000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję i PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy (Uwaga! Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, zgodnie z cyt. wyżej decyzją Starosty Oleskiego, zostały już usunięte, zagospodarowano powstałą biomasę, pnie nie zostały sfrezowane). Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU, z tym że projekt wykonawczy zieleni, obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą poprzedzone inwentaryzacją, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje. Uwaga: Zadania określone w PFU, dotyczące rozbiórki budynku jednokondygnacyjnego oraz budowy budynku z trybunami na dachu i częściowym zadaszeniem trybun – stanowi przedmiot odrębnego zamówienia (zamówienie nr IX.271.23.2018, http://olesno.biuletyn.info.pl/7536/10814/budowa-zaplecza-dla-boiska-pilkarskiego-wraz-z-trybunami-i-zadaszeniem-na-dz-nr-54115-przy-ul-wachowskiej-w-olesnie.html). Przedmiar robót (załącznik do PFU) nie obejmuje pozycji objętych odrębnym zamówieniem.

2. Demontaż trybun (pozostałych po budowie zaplecza dla boiska piłkarskiego).

3. Demontaż istniejących elementów małej architektury, bramek piłkarskich, piłkochwytów i wiat dla zawodników rezerwowych.

4. Demontaż betonowych murów i ogrodzeń.

5. Demontaż schodów terenowych i nawierzchni.

6. Niwelację terenu, wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń.

7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury (wyposażenie stadionowe), w tym montaż elementów urządzeń sprawnościowych.

8. Nasadzenia roślin zgodnie z koncepcją zieleni, PFU oraz decyzją OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie wycinki i nasadzeń.

9. Wykonania trawników.

10. Wykonanie nawierzchni.

11. Wykonanie urządzeń stadionu lekkoatletycznego.

12. Wykonanie boisk do gier zespołowych.

13. Wykonanie i montaż ogrodzeń i piłkochwytów.

14. Wykonanie sektora dla kibiców drużyny gości i sektora przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji umowy Wykonawca usunie powstające odpady, zgodnie z zapisami PFU, z tym że wyznaczone przez Zamawiającego latarnie oraz elementy małej architektury przeznaczone zostaną do odzysku (wykonawca zobowiązany będzie zgromadzić elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z art.29 ust 3a ustawy Pzp.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.02.00-16-0040/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika do SIWZ.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji wypoczynkowych lub sportowych obiektów budowlanych o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 17/07/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 17/07/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (elektronicznie),

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/06/2018

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFSIWZ - Rewitalizacja Stadion.pdf (17,78MB)
PDFnotice-6.pdf (131,15KB)
XMLJEDZ (espd-request) XML.xml (98,03KB)
PDFJEDZ (espd-request) PDF.pdf (82,11KB)
DOCX3.7 projekt umowy.docx (103,96KB)
DOC3.6 zobowiązanie.doc (96,50KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (77,50KB)
DOCX3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx (61,50KB)
PDF3.3 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf (1,19MB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (91,00KB)
PDFprzedmiar-rewitalizacja-stadionu-dokumentacja.pdf (35,23KB)
PDFpfu_olesno_stadion-miejski.pdf (1,89MB)
PDFolesno_boiska_koncepcja-zieleni.pdf (15,45MB)
PDFolesno_boiska_koncepcja-zagospodarowania.pdf (3,15MB)
PDFdecyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.pdf (10,80MB)
PDFdecyzja-nr-osr-613-1-142-2017.pdf (3,45MB)

 

Olesno, dn. 05.07.2018 r.

 

Nr IX.271.31.2018 (II)

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

            Dotyczy postępowania pn.: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim.

 

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

 

Treść  pytania  dotyczącego SIWZ:

Pyt. nr 1. Proszę o dołączenie do dokumentacji ofertowej aktualnej geologii

 

Odpowiedź

Dokumentacja z badań podłoża została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PDFDokumentacja z badań podłoża - Olesno Stadion.pdf (2,02MB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 05.07.2018 r.

Nr IX.271.31.2018 (II)

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim.”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 17.07.2018 r., do godz. 09:30.

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 17.07.2018 r.

 

 Powinno być:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 23.07.2018 r., do godz. 09:30.

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 23.07.2018 r.

 

Jest :

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 3. Instrukcja wypełnienia dokumentu JEDZ
 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 5. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy
 6. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 7. Projekt umowy
 8. Program funkcjonalno – użytkowy, koncepcja
 9. Decyzja OŚR.613.1.140.2017

 

 

Powinno być:

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 3. Instrukcja wypełnienia dokumentu JEDZ
 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 5. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy
 6. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
 7. Projekt umowy
 8. Program funkcjonalno – użytkowy, koncepcja
 9. Decyzja OŚR.613.1.140.2017
 10. Dokumentacja z badań podłoża

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: GminaOlesno NO_DOC_EXT: 2018-099452 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@olesno.pl NOTIFICATION TECHNICAL: YES NOTIFICATION PUBLICATION: YES 

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy Gmina Olesno 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Olesno 46-300 Polska Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek Tel.: +48 343509172 E-mail: zamowienia@olesno.pl Faks: +48 343597283 Kod NUTS: PL524 Adresy internetowe: Główny adres: http://olesno.pl Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim Numer referencyjny: Nr IX.271.31.18

II.1.2) Główny kod CPV 45212224

II.1.3) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim” – w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2.Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: -Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję i PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy, - wykonanie robót budowlanych określonych w wykonanej dokumentacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: GminaOlesno Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-083034 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 107-243098 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/06/2018 Sekcja

VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2 Zamiast: Data: 17/07/2018 Powinno być: Data: 23/07/2018

Numer sekcji: IV.2.6 Zamiast: Data: 14/09/2018 Powinno być: Data: 20/09/2018

Numer sekcji: IV.2.7 Zamiast: Data: 17/07/2018 Powinno być: Data: 23/07/2018 VII.2) Inne dodatkowe informacje:

 

PDFnotice (sprostowanie).pdf (71,71KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 23.07.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 23.07.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  3.404.425,38 złotych

 

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy i cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

Gardenia Sport sp. z o.o.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

5.337.074,44

6

 

Ww. Wykonawca zaakceptował wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.16.08.2018 r.

Nr IX.271.31.18(II)

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim”.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

W  przedmiotowym  postępowaniu  cena  ofert przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 3.404.425,38 złotych.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji. Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki