Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

07/06/2018    S107    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2018/S 107-243097

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: 
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.11.18

II.1.2)Główny kod CPV

45111291

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję, PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.140.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy

2. wykonanie robót budowlanych określonych w wykonanej dokumentacji.

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno–użytkowym, stanowiącym integralną część SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45233200

45112700

71220000

71354000

77340000

77310000

45220000

45000000

45233293

45317000

45233161

45316100

45311000

45112711

45110000

45240000

45112710

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.140.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy (Uwaga! Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, zgodnie z cyt. wyżej decyzją Starosty Oleskiego, zostały już usunięte, zagospodarowano powstałą biomasę, pnie nie zostały sfrezowane). Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU, z tym że projekt wykonawczy zieleni, obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą poprzedzone inwentaryzacją, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje, rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, demontaż istniejących elementów małej architektury, wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń roślin, budowę oświetlenia parku, budowę nawierzchni parkowych, wykonanie i montaż elementów małej architektury (w tym fontanny posadzkowej), nasadzenia roślin, urządzanie trawników, budowę nowych kładek nad potokiem, budowę schodów terenowych i tarasów.

W ramach realizacji umowy Wykonawca usunie powstające odpady, zgodnie z zapisami PFU, z tym że wyznaczone przez Zamawiającego latarnie oraz elementy małej architektury przeznaczone zostaną do odzysku (wykonawca zobowiązany będzie zgromadzić elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.02.00-16-0040/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika do SIWZ.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Nie dotyczy.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:

a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania.

oraz

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Projektant o specjalności architektonicznej - min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej),

Projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”), min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”),

Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie w realizacji min. 2 zadań, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, o wartości zadania minimum 1 000 000,00 PLN, obejmującego kompleksowe roboty w zakresie zagospodarowania terenu (określone w ppkt a) na stanowisku: Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 17/07/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 17/07/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Wraz z ofertą wykonawca składa: — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (elektronicznie), —Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz, — Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), — Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; -oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/06/2018

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFSIWZ - rewitalizacja promenada.pdf (18,40MB)
PDFprzedmiar_etap-1_modernizacja_traktu_spacerowego_przy_ul_murka_w_olesnie.pdf (562,74KB)
PDFprzedmiar_etap_2_modernizacja_traktu_spacerowego_przy_ul_murka_w_olesnie.pdf (359,27KB)
PDFPFU_Olesno_trakt spacerowy.pdf (1,96MB)
PDFnotice-4.pdf (134,00KB)
PDFkonepcja_zieleni_modernizacja_traktu_spacerowego_przy_ul_murka_w_olesnie.pdf (9,78MB)
PDFkoncepcja_modernizacja_traktu_spacerowego_przy_ul_murka_w_olesnie.pdf (2,43MB)
PDFdecyzja-starosty.pdf (4,34MB)
DOC3.8 załącznik do umowy-kata gwarancyjna.doc (89,50KB)
DOCX3.8 projekt umowy.docx (94,58KB)
DOC3.7 zobowiązanie.doc (96,50KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (76,50KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (75,50KB)
DOCX3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx (62,10KB)
PDF3.3 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf (1,19MB)
PDF3.2 JEDZ (PDF).pdf (82,01KB)
XML3.2 JEDZ (.XML).xml (98,30KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (90,00KB)

 

Olesno, dn. 06.07.2018 r.

Nr IX.271.11.2018 (II)

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie.”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
  1. wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o  dane NBP z dnia wszczęcia postępowania oraz
  2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
 • Projektantem o specjalności architektonicznej - min.  1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako opracowanie co  najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej),
 • Projektantem o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”), min. 1 osoba posiadająca co najmniej  uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”),
 • Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie w realizacji min. 2 zadań, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, o wartości zadania minimum  1.000.000,00 PLN, obejmującego kompleksowe roboty w zakresie zagospodarowania terenu (określone w ppkt a) na stanowisku: Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane  na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65).

 

Powinno być:

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
  1. wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o  dane NBP z dnia wszczęcia postępowania.

 

Jest :

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
  1. wykaz robót budowlanych  (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  ich rodzaju,  wartości, daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,
  2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.
  3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

 

Powinno być:

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
  1. wykaz robót budowlanych  (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  ich rodzaju,  wartości, daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ,
  2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

 

Jest :

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 24.07.2018 r., do godz. 09:30.

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 24.07.2018 r.

 

 Powinno być:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 24.07.2018 r., do godz. 09:30.

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 24.07.2018 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

LANGUAGE: PL

CATEGORY: ORIG FORM: F14

VERSION: R2.0.9.S02

SENDER: ENOTICES CUSTOMER: GminaOlesno

NO_DOC_EXT: 2018-100360

SOFTWARE VERSION: 9.6.5

ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@olesno.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES NOTIFICATION PUBLICATION: YES

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy Gmina Olesno 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Olesno 46-300 Polska Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek Tel.: +48 343509172 E-mail: zamowienia@olesno.pl Faks: +48 343597283 Kod NUTS: PL524 Adresy internetowe: Główny adres: http://olesno.pl Sekcja

II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie Numer referencyjny: Nr IX.271.11.18

II.1.2) Główny kod CPV 45111291

II.1.3) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie–w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję, PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.140.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy 2. wykonanie robót budowlanych określonych w wykonanej dokumentacji. 3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym integralną część siwz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: GminaOlesno Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-083030 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 107-243097 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/06/2018

Sekcja VII:

Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji:

III.1.3 Zamiast: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania. oraz b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Projektant o specjalności architektonicznej - min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej), Projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”), min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. „elektryczna”), Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie w realizacji min. 2 zadań, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, o wartości zadania minimum 1 000 000,00 PLN, obejmującego kompleksowe roboty w zakresie zagospodarowania terenu (określone w ppkt a) na stanowisku: Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) wykaz robót budowlanych(Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowią (...) b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik do SIWZ.

Powinno być: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w szczególności prace związane z budową, przebudową remontem lub modernizacją ciągów pieszo jezdnych, zagospodarowaniem zieleni lub budową oświetlenia ulicznego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania. inimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast: Data: 17/07/2018

Powinno być: Data: 24/07/2018

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast: Data: 14/09/2018

Powinno być: Data: 21/09/2018

Numer sekcji: IV.2.7 Zamiast:

Data: 17/07/2018 Powinno być:

Data: 24/07/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

PDFnotice (sprostowanie).pdf (83,85KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 24.07.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 24.07.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.317.865,65 zł

 

Zestawienie  ofert:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

PALMETT sp. z o.o., sp. k.

00-788 Warszawa, ul. Wybieg 4

6.951.882,97

6

2.

Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz

42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32

4.300.000,00

6

 

 

Ww. Wykonawca zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn.  30.07.2018 r.

Nr IX.271.11.2018 (II)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz

42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

cena (60 % - maksymalnie 60 pkt)

gwarancja (40 % - maksymalnie 40 pkt)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

Suma

1.

PALMETT sp. z o.o., sp. k.

00-788 Warszawa, ul. Wybieg 4

37,11

40

77,11

2.

Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz

42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32

60

40

100

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

LANGUAGE:PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER:ENOTICESCUSTOMER: GminaOlesno
NO_DOC_EXT: 2018-167685
SOFTWARE VERSION: 9.9.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE:
E-mail: zamowienia@olesno.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Olesno

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Olesno46-300

Polska

Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek

Tel.: +48 343509172

E-mail: zamowienia@olesno.pl

Faks: +48 343597283Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie
Numer referencyjny: Nr IX.271.11.18
II.1.2)
Główny kod CPV 45111291
II.1.3)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie–w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję, PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.140.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy
2. wykonanie robót budowlanych określonych w wykonanej dokumentacji.
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym integralną część siwz.
II.1.6)
Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 3 510 459.87 PLN
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233200
45112700
71220000
71354000
77340000
77310000
45220000
45000000
45233293
45317000
45233161
45316100
45311000
45112711
45110000
45240000
45112710
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Olesno
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie – w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.140.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy (Uwaga! Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki,zgodnie z cyt. wyżej decyzją Starosty Oleskiego, zostały już usunięte, zagospodarowano powstałą biomasę,pnie nie zostały sfrezowane). Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU,z tym że projekt wykonawczy zieleni, obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą poprzedzone inwentaryzacją, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.).Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur,w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje, rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, demontaż istniejących elementów małej architektury, wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń roślin, budowę oświetlenia parku, budowę nawierzchni parkowych, wykonanie i montaż elementów małej architektury (w tym fontanny posadzkowej), nasadzenia roślin, urządzanie trawników, budowę nowych kładek nad potokiem, budowę schodów terenowych i tarasów.
W ramach realizacji umowy Wykonawca usunie powstające odpady, zgodnie z zapisami PFU, z tym że wyznaczone przez Zamawiającego latarnie oraz elementy małej architektury przeznaczone zostaną do odzysku(wykonawca zobowiązany będzie zgromadzić elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.02.00-16-0040/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 107-243097
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: IX.271.11.2018 (II)
Nazwa:
Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
10/10/2018
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz

42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32

Krzepice42-160

Polska

E-mail: maciej@dobosztrans.pl

Kod NUTS: PL224

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 510 459.87 PLN
Najtańsza oferta: 4 300 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 6 951 882.97 PLN brana pod uwagę
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25000 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.
Wraz z ofertą wykonawca składa: —Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (elektronicznie), —Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz, —Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), —Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego,na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu: -informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; -oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej,składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje sięgo dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Warszawa

02-676Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Warszawa

02-676 Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2018

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki