Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – w roku 2018

Olesno, dnia 25.06.2018 r.

Nr III-IX.271.06.2018

 

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – w roku 2018

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

§ 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości, położonych na terenie Gminy Olesno, wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych, została określona przez Zamawiającego na około 220,00 m²
 • Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, do transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych, została określona przez Zamawiającego na około 80,00 m²

3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami: m.in.: ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799), ustawą z dnia 19 czerwca 1997r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017, poz. 2119), ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010, nr 162, poz. 1089).

UWAGA!

3.3. Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych, przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wniosek oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, wobec tego ich ilość może być większa lub mniejsza. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w Załączniku  nr 1.

3.4. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3.5. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.

3.6.Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania przez WFOŚIGW w Opolu przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno - w roku 2018".

3.7.Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

3.8.Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3.9.Po dokonanym demontażu (lub odebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:

3.9.1.kart(-y) przekazania odpadu zawierającego azbest, w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych (nie ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu przez właściciela nieruchomości Wykonawcy robót lub przez Wykonawcę firmie transportującej odpady). W przypadku więcej niż jednej karty przekazania odpadu należy ją opisać wykazując z których nieruchomości przywieziono odpady zawierające azbest.

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

 • dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest)
 • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres) z której były odebrane wyroby zawierające azbest
 • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości

3.9.2.kolorowych zdjęć nieruchomości, z których zdemontowano lub usunięto wyroby zawierające azbest, wykonanych na nieruchomości przed i po wykonaniu prac. Opisane zdjęcia (z adresem nieruchomości) należy przekazać drogą elektroniczną na adres email: asz@olesno.pl

3.9.3.protokołu (-ów) odbioru spisanego (-ych) przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Gminy, zawierającego (- ych) co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (wcześniej składowanych) i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest- załącznik nr 2

 • oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004r., poz. 649 i Dz.U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy - załącznik nr 3
 • wykazu nieruchomości na terenie których wykonano prace - załącznik nr 4
 • dokumentów, potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do: organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy, państwowego inspektora sanitarnego.

3.10.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

3.11.Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa – załącznik nr 6.

 

§ 4

Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia robót: od 12 lipca 2018 r.

b) data zakończenia robót: do 20 września 2018r.

c) przekazanie dokumentacji - do 25 września 2018 r.

 

§ 5

Sposób obliczenia ceny:

 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową stałą dla każdego obiektu przez cały okres realizacji zadania.
 2. Ceną ofertową będzie suma wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie z zakresem prac.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT) do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego (rezygnacja z realizacji zadania) bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 6

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

§ 7

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno - w roku 2018”, w terminie do 02.07.2018 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 o godz 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

§ 8

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:.

 1. Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznym i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – załącznik nr 6
 3. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od Wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG
 5. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji na transport odpadów niebezpiecznych lub potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

§ 9

Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Szyszka – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury:

Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 208, Tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730-1500

 

Załączniki:

DOCZałącznik Nr 4.doc (39,50KB)
DOCZałącznik Nr 3.doc (39,50KB)
DOCZałącznik Nr 2.doc (31,00KB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (14,05KB)
DOCXZalacznik nr 6.docx (24,16KB)
DOCXFormularz ofertowy - Załacznik nr 5.docx (18,58KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

                           Olesno, dn. 12.07.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

Przedmiot zamówienia: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2018 r.

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: ___(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __ 26.06.2018__

 

4

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2018 r.

 

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

 

3.456,00 zł

 

-

 

100 pkt

5.1

Informacje o ofertach odrzuconych:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Podstawa odrzucenia

Uzasadnienie faktyczne

1

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

 

ul. Adama Mickiewicza 29

 

40-085 Katowice

 §9 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Oferta została złożona po terminie składania ofert. Oferta została dostarczona w dniu 03.07.2018

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

 

ul. Marynarska 15

 

02-674 Warszawa

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

 

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

 

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki