Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Negocjacje bez ogłoszenia: Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii nieskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

                                               Olesno, dn. 05.06.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 05.06.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn:

 

„Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.259.730,00 zł (brutto)

 

Zestawienie  ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

Doświadczenie kierownika budowy

1.

Konsorcjum firm:

1) REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.

ul. Wielkie Przedmieście 26

46-300 Olesno

2) GRAMAR Sp. z o.o.

ul. Chłopska 15

42-600 Lubliniec

2.058.000,00 zł

6 lat

8 zadań

2.

AD-BAU Artur Świtała

 

Wojciechów, ul. Piaskowa 7

 

46-300 Olesno

1.820.214,27 zł

3 lata

1 zadanie

 

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

                                     Olesno, dn. 03.07.2018 r.

Nr IX.271.41.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,


Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Negocjacje bez ogłoszenia

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Konsorcjum firm: 1) REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Sp. j., ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno,

2) GRAMAR Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-600 Lubliniec


Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60% - maksymalnie 60 pkt),

- gwarancja (20% - maksymalnie 20 pkt),

- doświadczenie kierownika budowy (20% - maksymalnie 20 pkt).

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

Doświadczenie kierownika budowy

Suma

1.

Konsorcjum firm:

1) REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.

ul. Wielkie Przedmieście 26

46-300 Olesno

2) GRAMAR Sp. z o.o.

ul. Chłopska 15

42-600 Lubliniec

53 pkt

20 pkt

20 pkt

93 pkt

2.

AD-BAU Artur Świtała

 

Wojciechów, ul. Piaskowa 7

 

46-300 Olesno

60 pkt

5 pkt

0 pkt

65 pkt

 

Burmistrza Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wyniki postępowania

 

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

                 

Nazwa i adresy

 

Gmina Olesno46-300 Olesno, ul. Pieloka 21Olesno46-300PolskaOsoba do kontaktów: Kamil BrzęczekTel.: +48 343509172E-mail: zamowienia@olesno.pl Faks: +48 343597283Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

 

Informacja o zamówieniu wspólnym

                 

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

                 

Wielkość lub zakres zamówienia

 

Nazwa:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Płn Woj. Opolskiego

Numer referencyjny: 271.41.18

 

Główny kod CPV

45213310

                 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Krótki opis:

 

1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie wsystemie „zaprojektuj i wybuduj”

2 Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) Wykonanie robót budowlanych,

3) Wykonanie prac małej architektury.

4) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

                 

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 024 171.00 PLN

 

Opis

Nazwa:

                 

Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71222000

71354000

77211400

44212321

45110000

45223320

45223300

45233120

45233280

45233161

45233223

45233270

45311200

45314000

45316100

77310000

 

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno

 

Opis zamówienia:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

3.2 Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 3 egzemplarzach), w tym:

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę,

Branżowe projekty wykonawcze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Przedmiary robót,

Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów,

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną akceptację zamawiającego dla sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi wykonawca.

2) Wykonanie robót budowlanych, w tym.:

Wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,

Parkingu oraz zatoki autobusowej z nawierzchni asfaltowej,

Chodników, placów oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej,

Żwirowej ścieżki parkowej,

Betonowych schodów na skarpie,

Rampy dla niepełnosprawnych,

Wykonania przekopów kontrolnych, w tym wykonania przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

Odwodnienia terenu budowy,

Odtworzenia wszelkich budowli, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,

Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót.

Opracowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu.

3) Uzgodnienia ewentualnej zmiany organizacji ruchu pociągów na trasie nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów, jeżeli będzie ona wymagana na czas prowadzenia prac.

4) Wykonanie prac małej architektury, w tym: Info kiosk, tablica multimedialna, bezobsługowa wypożyczalnia rowerów, ławki miejskie, kosze na śmieci, latarnie parkowe, latarnie uliczne wiata przystankowa oraz wiata rowerowa.

5) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

6) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

Zagospodarowania i wywozu gruntu z wykopów we własnym zakresie,

Właściwego postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności zamawiającego (ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo ochrony środowiska).

Wykonania pełnej obsługi geologicznej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Cena - Waga: 60

 

Informacje o opcjach

Opcje: nie

                 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

 

„Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

                 

Informacje dodatkowe

 

Sekcja IV: Procedura

 

Opis

                 

Rodzaj procedury

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

                 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

Informacje na temat aukcji elektronicznej

                 

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

                 

Informacje administracyjne

                 

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-097546

                 

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

 

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

 

Zamówienie nr: IX.271.41.18

 

Nazwa:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze GminyOlesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Płn Woj. Opolskiego

 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

 

Udzielenie zamówienia

 

Data zawarcia umowy:

16/07/2018

 

Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

 

 

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

                 

Nazwa i adres wykonawcy

 

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. jul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 OlesnoOlesno46-300PolskaTel.: +48 343583242E-mail: remost.olesno@gmail.com Faks: +48 343583244Kod NUTS: PL524

Wykonawcą jest MŚP: tak

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

GRAMAR sp. z o.o.42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15Lubliniec42-700PolskaKod NUTS: PL22

Wykonawcą jest MŚP: tak

 

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 058 000.00 PLN

 

Informacje na temat podwykonawstwa

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

Informacje dodatkowe:

                 

Procedury odwoławcze

 

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 WarszawaWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 WarszawaWarszawa02-676

 

Polska Tel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

 

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7 Odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 WarszawaWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

                 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/10/2019

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki