Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg na sprzedaż dzialek objętych KSSE w Oleśnie w dniu 03.09.2018 roku

Strona archiwalna

 

http://www.ksse.com.pl/przetargi-rokowania/zaproszenie-na-przetarg,413

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

 

wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5868 ha stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 211/8 o powierzchni 0,8734 ha (8.734m2) oraz 211/9 o powierzchni 0,7134 ha, położonej w Oleśnie przy ul. Leśnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Oleśnie, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00055445/3. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Olesno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVII/196/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic:, Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 6P/U z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 741.670,32 zł brutto (słownie: Siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 32/100). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” do dnia 30 sierpnia 2018 r.  do godziny 16:00 w siedzibie organizatora przetargu,

2/ wpłacenie wadium w  kwocie 111.250,55 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 55/100 groszy) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001), w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

Przetarg odbędzie się  w  dniu 03.09.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A . w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

 

Dodatkowe warunki przetargu, jakie powinien spełnić oferent, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy + 23% VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr  09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu:

 

wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5868 ha stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 211/8 o powierzchni 0,8734 ha (8.734m2) oraz 211/9 o powierzchni 0,7134 ha, położonej w Oleśnie przy ul. Leśnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Oleśnie, prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00055445/3. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Olesno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXVII/196/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic:, Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 6P/U z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 741.670,32 zł brutto (słownie: Siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 32/100). Cena zawiera podatek VAT wg stawki 23%. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” do dnia 30 sierpnia 2018 r.  do godziny 16:00 w siedzibie organizatora przetargu,

2/ wpłacenie wadium w  kwocie 111.250,55 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 55/100 groszy) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001), w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

Przetarg odbędzie się  w  dniu 03.09.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A . w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

 

Dodatkowe warunki przetargu, jakie powinien spełnić oferent, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy + 23% VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr  09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.