Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym "HORN"

Olesno, dnia 3 lipca 2018 roku

NR III.6220.8.2018                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z wnioskiem FHU DAW STAR Olesno Dawid Jonek w imieniu której występuje Pan Stanisława Harasimiuka, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opolskie” zlokalizowanego na działkach ewid nr: 20/4, 20/5, 20/6, 26, 27 k.m. 41, nr 82 k.m. 2, nr: 96, 72/1, 77, 174/1 k.m. 1 obręb Stare Olesno

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.13.2018.DŚ z dnia 13 czerwca 2018 r. stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;
  2. o postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZZO.3.435.97.1.2018.MO z dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzającego konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko;
  3. o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.130.2018.IM z dnia 25 czerwca 2018 r. stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  4. o postanowieniu Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie;
  5. o postanowieniu Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Działając zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

                                                                                                                                      Burmistrz Olesna
                                                                                                                                 mgr inż. Sylwester Lewicki