Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych

Olesno, dn. 24.07.2018 r.

Nr IX-III.271.07.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych”

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie obejmującym odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu miasta Olesna dla 15 wylotów administrowanych przez Gminę Olesno.
 2. Opracowanie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania powinno być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz z zasadami współczesnej wiedzy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy odrębne.
 3. . Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

- sporządzenie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodno-prawnego, a w szczególności map sytuacyjno-wysokościowych (w skali 1:500, 1:1000, jedynie w przypadku braku map w powyższych skalach dopuszcza się wykorzystanie map w skali 1:2000), będących w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Oleśnie, obejmujących swym zasięgiem obszar zlewni poszczególnych wylotów i umożliwiających dokonanie analizy przebiegu sieci kanalizacyjnej deszczowej, pomiarów powierzchni poszczególnych zlewni, z podziałem na powierzchnię jezdni, chodników, placów i parkingów, dachów itp.;

- wykonanie obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z każdej ze zlewni w oparciu o wykonaną aktualizację powierzchni poszczególnych zlewni wraz ewentualnymi obliczeniami wpływu ich odprowadzania na odbiornik;

- wykonanie analizy jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w zakresie zawartości zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych dla każdego z wylotów;

- dokonanie w ramach opracowania na podstawie wyników analiz jakości wód opadowych dla każdego z wylotów oceny w zakresie konieczności zabudowy dodatkowych urządzeń podczyszczających, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przeprowadzenie ich wstępnego doboru i propozycji lokalizacji;

- inwentaryzacja wylotów w zakresie wymiarów i rzędnych oraz współrzędnych w układzie 2000;

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków od administratorów odbiorników dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami;

- pozyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania;

- opracowanie 4 egz. operatu w części opisowej i graficznej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) wraz z wersją elektroniczną (całość w formacie pdf, oraz dodatkowo część opisowa w formacie. doc, a rysunkowa w dwg)

- przygotowanie w imieniu Gminy Olesno wniosku do właściwego organu administracyjnego o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego;

 1. W posiadaniu Zamawiającego jest operat wodnoprawny, który stanowił podstawę udzielenia decyzji Starosty Oleskiego nr OŚR.6225-2/8/2008 z dnia 9 września 2008r. (termin obowiązywania decyzji upływa z dniem 30 września 2018r.).
 2. Kody CPV:

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

III. Terminy realizacji  zamówienia – do  30.09.2018 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 27.07.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100 pkt

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1430

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCZał. 1. formularz ofertowy.doc (29,00KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

Olesno, dn. 06.08.2018 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

Przedmiot zamówienia: Opracowanie operatu wodno prawnego na korzystanie z usług wodnych 2

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: ___(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __ 24.07.2018__

 

4

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2018 r.

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

Biuro Projektowe ECO-UNIT

ul. Cygana 4/213,

45-131 Opole

 

39.975,00 zł

 

-

 

100 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT

ul. Cygana 4/213,

45-131 Opole

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki