Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w OleśnieOgłoszenie nr 602680-N-2018 z dnia 2018-08-09 r. 
 

Gmina Olesna: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie 
Numer referencyjny: Nr IX.271.67.18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1. Wykonanie audytu energetycznego budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie; 3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową, elektryczną, wod-kan, c.o. w obrębie kotłowni w oparciu o warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 28.12.2017 roku wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału; 3.1.3. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania poprzedzonej wykonaniem inwentaryzacji (jeżeli będzie konieczna), ze szczególnym uwzględnieniem robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, jak przebicia, zamurowania, uzupełnienia tynków, pomalowania punktowe, itp. Projekt powinien zawierać zarówno roboty branżowe dla prac na instalacji centralnego ogrzewania jak i instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego i innych sieci teletechnicznych, funkcjonujących w obiekcie, wymagających przebudowy w związku z modernizacją sieci centralnego ogrzewania – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału; 3.1.4. Wykonanie obliczeń sprawdzających dla nowych kotłów, bilansując potrzeby cieplne wynikające m.in. ze sporządzonego audytu energetycznego (aktualnie zainstalowany kocioł na eko-groszek posiada moc 300 kW); 3.1.5. Zaprojektowanie i określenie wytycznych dla włączenia w system centralnego ogrzewania budynku administracyjnego, odnawialnych źródeł energii w postaci paneli solarnych umieszczonych na południowej części połaci dachowych budynku administracyjnego przy ul. Pieloka 21; 3.1.6. Wykonanie odrębnych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót odpowiednio do powierzchni zajmowanej przez poszczególne instytucje, mające swoją siedzibę w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie, tj: - Urząd Miejski w Oleśnie, - Starostwo Powiatowe w Oleśnie, - Części wspólne, - Urząd Skarbowy (wyłącznie w zakresie dotyczącym przebudowy kotłowni węglowej na gazową). 3.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: 3.2.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), 3.2.2. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462), 3.2.3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 z późn. zm.). 3.2.4. Innymi powszechnie obowiązującymi 3.3. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 3.4. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu. 3.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.6. Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię. W przypadku nieuzasadnionych zbyt wysokich kosztów realizacji zadania wykazanych w koncepcji w stosunku do kosztów planowanych, Zamawiający może odstąpić od realizacji dalszego zakresu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji. 3.7. Dokumentacja powinna kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.13. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.16. Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
71220000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  5   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie głównego projektanta 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Określone w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-17, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

DOCX3.5. projekt umowy.docx
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOC3.1 formularz ofertowy.doc
PDFSIWZ.pdf
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500193427-N-2018 z dnia 13-08-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602680-N-2018 
Data: 09-08-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-08-17, godzina: 09:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-08-20, godzina: 09:30 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki 

 

 

Olesno, dn. 13.08.2018 r.

Nr IX.271.67.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że dołącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mapy do celów projektowych.

Mapy zostały zamieszczone w postaci załączników na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 20.08.2018 r. do godz. 09:30.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

PDFscan991.pdf
PDFscan990.pdf
PDFscan989.pdf
PDFscan988.pdf
PDFscan987.pdf
PDFscan986.pdf
PDFscan985.pdf
PDFscan984.pdf
PDFscan982.pdf
PDFscan981.pdf
PDFscan980.pdf
 

Olesno, dnia 20.08.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 20.08.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  

 

,,Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   51.660,00 złotych (brutto)                                                                                                          

Złożono 8 ofert (nazwa wykonawcy , cena i doświadczenie zawodowe projektanta)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Doświadczenie zawodowe projektanta

1.

Konsorcjum firm:

  1. Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE, Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów;
  2. 2907 Architekci Piotr Nowicki, ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin;

49.200,00 zł

5 zadań

2.

BIPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 26A/5

04-219 Warszawa

54.981,00 zł

5 zadań

3.

Biuro Projektowo-Usługowe „INPRO” Sp. z o.o.

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

44.280,00 zł

5 zadań

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX”

 sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27

44-105 Gliwice

39.360,00 zł

5 zadań

5.

Eko Audyt Sp. z o.o.

Ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

186.960,00 zł

5 zadań

6.

EPD Technika Solarna sp. z o.o.

Bukowina Sycowska 33/2

56-513 Międzybórz

34.440,00 zł

5 zadań

7.

ModernEko Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9

42-207 Częstochowa

95.940,00 zł

5 zadań

8.

ARCHITEKTOR Sp. z o.o.

Pawłowice 82

46-310 Gorzów Śląski

30.000,00 zł

6 zadań

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 27.08.2018 r.

Nr IX.271.67.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

 

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni wraz z częściową wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

ARCHITEKTOR Sp. z o.o., Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Doświadczenie zawodowe projektanta (40%),

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Doświadczenie zawodowe projektanta

Suma

1.

Konsorcjum firm:

  1. Bartosz Piotrowicz FHU GEO-STRUCTURE, Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów;
  2. 2907 Architekci Piotr Nowicki, ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin;

37 pkt

40 pkt

77 pkt

2.

BIPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 26A/5

04-219 Warszawa

33 pkt

40 pkt

73 pkt

3.

Biuro Projektowo-Usługowe „INPRO” Sp. z o.o.

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

41 pkt

40 pkt

81 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX”

 sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27

44-105 Gliwice

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

5.

Eko Audyt Sp. z o.o.

Ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

10 pkt

40 pkt

50 pkt

6.

EPD Technika Solarna sp. z o.o.

Bukowina Sycowska 33/2

56-513 Międzybórz

52 pkt

40 pkt

92 pkt

7.

ModernEko Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9

42-207 Częstochowa

19 pkt

40 pkt

59 pkt

8.

ARCHITEKTOR Sp. z o.o.

Pawłowice 82

46-310 Gorzów Śląski

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

Burmistrza Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500238853-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.

Gmina Olesna: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 602680-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500193427-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z częściową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IX.271.67.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1. Wykonanie audytu energetycznego budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie; 3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową, elektryczną, wod-kan, c.o. w obrębie kotłowni w oparciu o warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 28.12.2017 roku wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału; 3.1.3. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania poprzedzonej wykonaniem inwentaryzacji (jeżeli będzie konieczna), ze szczególnym uwzględnieniem robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, jak przebicia, zamurowania, uzupełnienia tynków, pomalowania punktowe, itp. Projekt powinien zawierać zarówno roboty branżowe dla prac na instalacji centralnego ogrzewania jak i instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego i innych sieci teletechnicznych, funkcjonujących w obiekcie, wymagających przebudowy w związku z modernizacją sieci centralnego ogrzewania – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału; 3.1.4. Wykonanie obliczeń sprawdzających dla nowych kotłów, bilansując potrzeby cieplne wynikające m.in. ze sporządzonego audytu energetycznego (aktualnie zainstalowany kocioł na eko-groszek posiada moc 300 kW); 3.1.5. Zaprojektowanie i określenie wytycznych dla włączenia w system centralnego ogrzewania budynku administracyjnego, odnawialnych źródeł energii w postaci paneli solarnych umieszczonych na południowej części połaci dachowych budynku administracyjnego przy ul. Pieloka 21; 3.1.6. Wykonanie odrębnych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót odpowiednio do powierzchni zajmowanej przez poszczególne instytucje, mające swoją siedzibę w budynku administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie, tj: - Urząd Miejski w Oleśnie, - Starostwo Powiatowe w Oleśnie, - Części wspólne, - Urząd Skarbowy (wyłącznie w zakresie dotyczącym przebudowy kotłowni węglowej na gazową). 3.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: 3.2.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), 3.2.2. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462), 3.2.3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 z późn. zm.). 3.2.4. Innymi powszechnie obowiązującymi 3.3. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 3.4. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu. 3.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.6. Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię. W przypadku nieuzasadnionych zbyt wysokich kosztów realizacji zadania wykazanych w koncepcji w stosunku do kosztów planowanych, Zamawiający może odstąpić od realizacji dalszego zakresu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji. 3.7. Dokumentacja powinna kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.13. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.16. Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42000 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: ARCHITEKTOR Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: pawlowice@op.pl 
Adres pocztowy: Pawłowice 82 46-310 Gorzów Śląski 
Kod pocztowy: 46-310 
Miejscowość: Pawłowice 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 186960 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki