Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie

Olesno, dn. 10.08.2018 r.

Nr IX-IV.271.05.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie”

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest renowacja pomnika Powstańców Śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie.
 2. Przedmiotowy zakres robót:
  1. 1. Rozbiórka istniejącego nagrobka (płyta pozioma, wieńce żelbetowe) wraz z wywozem gruzu;
  2. 2. Zdjęcie spod nagrobka ziemi urodzajnej wraz z wywozem;
  3. 3. Oczyszczenie myjką ciśnieniową cokołu płyty głównej i płyty pionowej z napisem wraz z cokołem;
  4. 4. Czyszczenie szczotkami i środkami chemicznymi pozostałości farb fasadowych na cokole płyty głównej i płycie pionowej z napisem wraz z cokołem;
  5. 5. Demontaż i ponowny montaż księgi granitowej i znicza stalowego;
  6. 6. Piaskowanie, cynkowanie, odtłuszczenie, malowanie farbami epoksydowymi elementów znicza;
  7. 7. Wymiana skorodowanej rury stalowej doprowadzającej gaz od butli w skrzynce do znicza wraz z niezbędnymi badaniami szczelności;
  8. 8. Wykonanie żelbetowych wieńców: okapowego i górnego;
  9. 9. Wykonanie podkładu z piachu gr. 20 cm pod nową płytę pomnika;
  10. 10. Wykonanie podkładu z betonu chudego gr. 10 cm pod nową płytę pomnika;
  11. 11. Wykonanie nowej żelbetowej płyty pomnika;
  12. 12. Naprawa ubytków w istniejącej powierzchni płyty z napisami i podstawy płyty (strona tylna
   elementów);
  13. 13. Wykonanie izolacji przeciwwodnej całości pomnika przeznaczonej pod okładzinę z płyt granitowych;
  14. 14. Wklejenie taśmy uszczelniającej w narożach i stykach płyt pod okładzinę z płyt granitowych;
  15. 15. Montaż okładziny pomnika z płyt granitowych gr. 3 cm, szlifowanych, w kolorze szarym;
  16. 16. Wykonanie napisu „CZEŚĆ I CHWAŁA POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM” poprzez wyżłobienie pionowej płycie granitowej;
  17. 17. Umycie i impregnacja okładzin z płyt granitowych.
 3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 7. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
 8. Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.
 9. Kody CPV:

45453100-8 Roboty renowacyjne

45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: termin zakończenia – do 28 września 2018 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w języku polskim, z dopiskiem: „Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie”, w terminie do 16.08.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odesłane wykonawcom.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:          

cena (100 % - maksymalnie 100 pkt)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy z Wykonawcą.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega, aby treść niniejszego zapytania ofertowego znalazła się w umowie.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Leszek Skorupa – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, (34) 350-91-85 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 

IX. Załączniki

PDFzapytanie ofertowe.pdf (391,94KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (40,00KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (55,44KB)
 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

 

 

 

 

Olesno, dn. 17.08.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

Przedmiot zamówienia:  Renowacja Pomnika Powstańców Śląskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie

 

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: __(nie dotyczy)_______  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem

adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu __10 sierpnia 2018 r.__

 

4

 

Termin składania ofert upłynął: 16 sierpnia 2018 r.

 

5

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

Kamieniarstwo POLOK Sp. cywilna Paweł Polok, Łukasz Polok,

42-700 Sadów, ul. Powstańców Śl. 112

 

98.000,00 zł

 

-

 

71,42 pkt

2

Progress Magdalena Paczek

ul. Szybowcowa 2,

96-321 Żabia Wola

 

70.000,00 zł

 

-

 

100 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

 

Progress Magdalena Paczek

ul. Szybowcowa 2,

96-321 Żabia Wola

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

 

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki