Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie nr 605697-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. 
 

Gmina Olesna: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
„E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczneO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego 
Numer referencyjny: Nr IX.271.63.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 3.2 Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego i wstępnie skonfigurować. 3.3 Sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 3.4 Ze względu na konieczność zachowania kompatybilności sprzęt musi pochodzić od jednego producenta (dotyczy zadania częściowego nr 1 i 2) lub jego kompatybilność musi być potwierdzona na oficjalnych stronach producentów dostarczanego rozwiązania. 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis zadań został określony w załączniku do siwz. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.10 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.11 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.12 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
48610000-7
30232110-8
72263000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 60 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-28, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie częściowe nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 2. Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego i wstępnie skonfigurować. 3. Sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 4. Wykaz sprzętu w ramach zadania częściowego nr 1: Macierz dyskowa 1 szt.; Serwer 1 szt 5. Szczegółowy opis zadań został określony w załączniku do siwz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48610000-7, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie częściowe nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 2. Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego i wstępnie skonfigurować. 3. Sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 4. Wykaz sprzętu w ramach zadania częściowego nr 2: System centralnego sterowania siecią bezprzewodową 1 szt; Bezprzewodowy punkt dostępu 12 szt.; Przełącznik dostępowy typu I 1 szt. 5. Szczegółowy opis zadań został określony w załączniku do siwz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48610000-7, 72263000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie częściowe nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 2. Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego i wstępnie skonfigurować. 3. Sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 4. Wykaz sprzętu w ramach zadania częściowego nr 3: Drukarka kodów kreskowych - 1 szt.; Czytnik kodów kreskowych - 1 szt. 5. Szczegółowy opis zadań został określony w załączniku do siwz. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 30232110-8, 48310000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

PDFsiwz.pdf
DOC3.5 projekt umowy.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOC3.1 formularz ofertowy.doc
DOCX3.6 opz.docx
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 22.08.2018 r.

 

Nr IX.271.63.2018

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego.

 

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

 

Treść  pytania: Czy dopuszczacie Państwo możliwość zaoferowania (zadanie nr 3 - Skaner drukarka) urządzenia, w którym czas nagrzewania wynosi ok. 20 sekund natomiast czas wydruku pierwszej kopii mono 6,8 sek. i w kolorze 8,4 sek.?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania (zadanie nr 3 - Skaner drukarka) urządzenia, w którym czas nagrzewania wynosi ok. 20 sekund natomiast czas wydruku pierwszej kopii mono 6,8 sek. i w kolorze 8,4 sek.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 24.08.2018 r.

 

Nr IX.271.63.2018

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

            Dotyczy postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego.

 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017  r., poz. 1579 ze zm.).

 

Treść  pytań:

 1. W wymaganiach dotyczących macierzy dyskowej, Zamawiający wskazał: "Macierz musi być wyposażona w 4 porty SAS 12Gb/s na pojedynczy kontroler", i w dalszej części: "Komplet kabli SAS umożliwiających połączenie macierzy z oferowanym serwerem". Komunikacja SAS będzie limitowała możliwość podłączenia większej ilości serwerów w przyszłości. Proszę zatem o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązanie macierzowe, które będzie się łączyć bezpośrednio (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z serwerem poprzez interfejsy 10Gb/s Ethernet? Zaproponowane rozwiązanie będzie bardziej elastyczne pod kątem rozbudowy infrastruktury w przyszłości, gdyż umożliwi podłączenie większej liczby serwerów dzięki zastosowaniu prostych przełączników 10Gb/s Ethernet.
 2. W wymaganiach dotyczących macierzy dyskowej, Zamawiający wskazał: "możliwość zastosowania RAID 10 DM". Wskazana technologia RAID jest charakterystyczna wyłącznie dla jednego producenta rozwiązań macierzowych. Jest to sprzeczne z Prawem Zamówień Publicznych. Proszę zatem o wyjaśnienie – czy Zamawiający dopuści macierz, która nie posiada wsparcia dla RAID 10 DM, natomiast posiada wsparcie dla następujących poziomów RAID: 0, 1, 10, 3, 5, 50, 6
 3. W wymaganiach dotyczących macierzy dyskowej, Zamawiający wskazał: "Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-onwrite).

Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write)". Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązanie macierzowe, w którym kopie migawkowe wykonywane są metodą COW, ale w którym przestrzeń pod kopie migawkowe jest prealokowana w momencie tworzenia wolumenu LUN, bez prealokacji w momencie tworzenia kopii migawkowej? Zaproponowane rozwiązanie będzie równie wydajne jak macierz, w której kopie migawkowe wykonywane są metodą ROW, gdyż spadek wydajności związany z prealokacją przestrzeni dla kopii nie odbywa się każdorazowo w momencie wykonywania tej kopii.

 1. W wymaganiach dotyczących macierzy dyskowej, Zamawiający wskazał: "Pięć lat gwarancji producenta", natomiast w dalszej części: "Oświadczenie producenta macierzy, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty". Proszę o dopuszczenie oświadczenia wydanego przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego sprzętu.
 2. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5"". Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązanie serwerowe umożliwiające montaż minimum 12 dysków 3.5"?
 3. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Minimum Cztery sloty PCIe Gen 3". Zamawiający wymaga dostarczenia serwera dwuprocesorowego, wyposażonego wyłącznie w jeden procesor. Takie rozwiązanie będzie posiadało ograniczenia w kontekście ilości funkcjonujących slotów PCI Express, co wynika ze specyfikacji samego procesora. Proszę zatem o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści serwer, który będzie posiadać trzy sloty PCIe Gen 3, i który jednocześnie zostanie wyposażony we wszystkie wymagane interfejsy sieciowe? Zaproponowane rozwiązanie serwerowe, po instalacji drugiego procesora, umożliwi rozbudowę do maksymalnie 8 slotów PCIe Gen 3.
 4. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Wbudowany napęd DVD-RW". Zgodnie z ogólnie panującym na rynku IT trendem, napędy DVD są coraz rzadziej stosowane w serwerach w celu zapewnienia przestrzeni dla bardziej krytycznych komponentów, takich jak np. wnęki na napędy dyskowe. Dodatkowo należy podkreślić, że obecną praktyką stało się instalowanie zdalnych napędów DVD, obrazów ISO i innych standardów (co zapewnia analogiczną funkcjonalność) przy użyciu systemu do zarządzania serwerem. Proszę zatem o wyjaśnienie
 5. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 1 nośniki typu flash o pojemności minimum 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera". Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści serwer, który zostanie wyposażony w dwa nośniki M.2 typu flash o pojemności 32GB każdy, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS kontrolera? Bezzasadne jest bowiem wymaganie zabezpieczenia RAID 1 w przypadku instalacji jednego nośnika typu flash.
 6. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Wbudowane porty - min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232". Proszę o wyjaśnienie - czy wymagane 2 porty RJ45 to te same, co wymagane w następującym zapisie: "Interfejsy sieciowe - Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T"?
 7. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Zasilacze - Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 495W". Ze względu na różne konstrukcje stosowane przez producentów serwerów, moc zasilaczy niezbędna do zasilenia wszystkich podzespołów serwera (również przy maksymalnej konfiguracji CPU, RAM, dysków, kart rozszerzeń, itp.) może się różnić. Wynika to m.in. z technologii zarządzania energią, jakie producenci stosują w swoich rozwiązaniach. Proszę zatem o wyjaśnienie - czy wobec tego Zamawiający dopuści rozwiązanie serwerowe wyposażone w dwa redundantne zasilacze, każdy o mocy 550W? Zaproponowane moce zasilaczy będą wystarczające do zasilenia zarówno serwera w konfiguracji wymaganej w danym postępowaniu, jak również rozbudowanego w przyszłości o komponenty typu dyski, karty rozszerzeń i/lub procesor.
 8. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą". Wskazane wymaganie spełnione jest wyłącznie przez jednego producenta rozwiązań serwerowych (DellEMC). Takie działanie świadczy o faworyzowaniu konkretnego rozwiązania, co jest sprzeczne z Prawem Zamówień Publicznych. Proszę zatem o wyjaśnienie – czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z wymogu dostarczenia serwera z wbudowanym czujnikiem otwarcia obudowy?
 9. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej". Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego zapisu, dostawę rozwiązania serwerowego, które można rozbudować o dodatkowe oprogramowanie producenta serwera, posiadające funkcjonalność automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)?
 10. W wymaganiach dotyczących serwera, Zamawiający wskazał: "Pięć lat gwarancji producenta", natomiast w dalszej części: "Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty". Proszę o dopuszczenie oświadczenia wydanego przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego sprzętu.
 11. W wymaganiach dotyczących przełącznika sieciowego, Zamawiający wskazał: “Urządzenie musi pochodzić od tego samego producenta co oferowany przełącznik rdzeniowy w celu zapewnienia jak najlepszej kompatybilności”. Proszę o informację czy nie jest to błąd w OPZ i nie chodzi tutaj o kontroler sieci bezprzewodowej?

 

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający nie przewiduje rozbudowy o dodatkowe serwery, a interfejs SAS zapewnia wyższą przepustowość. Zamawiający podtrzymuje zapis.
 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zapewniające ten sam poziom bezpieczeństwa co RAID10 DM.
 3. Zamawiający podtrzymuje zapis.
 4. Zamawiający wymaga gwarancji producenta, a nie dystrybutora, dlatego podtrzymany zostaje zapis dot. oświadczenia wystawionego przez producenta.
 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie serwerowe umożliwiające montaż minimum 12 dysków 3.5” pod warunkiem, że spełnione będą pozostałe wymagane parametry.
 6. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że procesor nie ogranicza ilości gniazd PCIe do 3. Zamawiający podtrzymuje zapis.
 7. Zamawiający podtrzymuje zapis - wymagany jest napęd DVD-RW.
 8. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o 2 nośniki M.2 typu flash o pojemności 32GB każdy, pod warunkiem, że spełnione będą pozostałe wymagane parametry.
 9. Tak
 10. Zamawiający dopuszcza zasilacze o mocy 550W, jednak przy maksymalnej konfiguracji sprzętowej serwera nie mogą wykorzystywać więcej niż 495W.
 11. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że czujnik otwarcia obudowy jest rozwiązaniem stosowanym powszechnie. Zamawiający podtrzymuje zapis.
 12. Zamawiający wymaga rozwiązania sprzętowego, działającego poza kontrolą systemu operacyjnego. Zamawiający podtrzymuje zapis.
 13. Zamawiający wymaga gwarancji producenta, a nie dystrybutora, dlatego podtrzymany zostaje zapis dot. oświadczenia wystawionego przez producenta.
 14. .Zamawiającemu chodzi by sprzęt dostarczony w ramach zadania nr 1 był jednego producenta, a sprzęt dostarczony w ramach zadania nr 2 również jednego producenta. Wymóg jednego producenta wymagany jest tylko w ramach zadania.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 28.08.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 28.08.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Dostawa sprzętu komputerowego”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie częściowe nr 1            100 085,20 zł (brutto)

Zadanie częściowe nr 2            96 938,65 zł (brutto)

Zadanie częściowe nr 3            14 583,00 zł (brutto)

 

Zestawienie ofert:

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(miesiące)

1.

KNS Przemysław Wielgo, 25-619 Kielce, ul. Młoda 53

75.000,00

24

2.

CoCon Systemy komputerowe Grzegorz Korzeniewski

46-300 Olesno, ul. Rynek 25

96.001,50

24

 

 

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(miesiące)

1.

KNS Przemysław Wielgo, 25-619 Kielce, ul. Młoda 53

54.000,00

24

2.

TRITECH NETWORKS sp. z o.o.

40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

64.944,00

24

 

 

Zadanie częściowe nr 3

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(miesiące)

1.

KNS Przemysław Wielgo, 25-619 Kielce, ul. Młoda 53

13.293,60

24

2.

FAXON SERVICE sp. j. P. Piaseczny, J. Tatys

45-309 Opole, ul. Ozimska 153

11.754,00

24

3.

Zakład Elektroniki ELTROPOL

45-706 Opole, Pl. Piłsudskiego 15-17c

10.1022,47

24

 

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.  24.09.2018 r.

Nr IX.271.63.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Dostawa sprzętu komputerowego

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Zakład Elektroniki ELTROPOL

45-706 Opole, Pl. Piłsudskiego 15-17c

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Suma

1.

KNS Przemysław Wielgo,

25-619 Kielce, ul. Młoda 53

45,59

40

85,59

2.

FAXON SERVICE sp. j. P. Piaseczny, J. Tatys

45-309 Opole, ul. Ozimska 153

51,56

40

91,56

3.

Zakład Elektroniki ELTROPOL

45-706 Opole, Pl. Piłsudskiego 15-17c

60

40

100

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, 09.10.2018 r.

Nr IX.271.63.2018

Wg rozdzielnika

 

Dziękując za udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr IX.271.63.18 pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego” informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania częściowego nr 1.

 

Zestawienie ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

KNS Przemysław Wielgo, 25-619 Kielce, ul. Młoda 53

75.000,00

24

2.

CoCon Systemy komputerowe Grzegorz Korzeniewski

46-300 Olesno, ul. Rynek 25

96.001,50

24

 

 

Punktacja została przyznana w oparciu o następujące kryteria:

cena (60 % - maksymalnie 60 pkt)

gwarancja (40 % - maksymalnie 40 pkt)

 

Punkty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Suma

1.

Oferta odrzucona

 

 

 

2.

CoCon Systemy komputerowe

Grzegorz Korzeniewski

46-300 Olesno, ul. Rynek 25

60

40

100

 

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a Ich oferty były zgodne z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę nr 2, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

 

Po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W celu uzgodnienia terminu podpisania umowy Wykonawca ten zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.26.10.2018 r.

Nr IX.271.63.2018

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego – zadanie częściowe nr 2”.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 7  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne

W związku nieprecyzyjnym opisem zamówienia, nieuwzględniającym wymogów dotyczących konfiguracji sprzętu, co miało wpływ na prawidłowe sporządzenie i oszacowanie wartości ofert Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe zadanie częściowe w postępowaniu. Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 500262197-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Gmina Olesna: Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
„E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 605697-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.63.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w ramach projektu „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3: E-usługi publiczne. 3.2 Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego i wstępnie skonfigurować. 3.3 Sprzęt musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. 3.4 Ze względu na konieczność zachowania kompatybilności sprzęt musi pochodzić od jednego producenta (dotyczy zadania częściowego nr 1 i 2) lub jego kompatybilność musi być potwierdzona na oficjalnych stronach producentów dostarczanego rozwiązania. 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis zadań został określony w załączniku do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 48610000-7, 30232110-8, 72263000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 1

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 72725.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: CoCon Systemy komputerowe Grzegorz Korzeniewski 
Email wykonawcy: kontakt@premiumserwer.pl 
Adres pocztowy: 46-300 Olesno, ul. Rynek 25 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Olesno 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96001.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96001.50 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 7 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne W związku nieprecyzyjnym opisem zamówienia, nieuwzględniającym wymogów dotyczących konfiguracji sprzętu, co miało wpływ na prawidłowe sporządzenie i oszacowanie wartości ofert Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe zadanie częściowe w postępowaniu.
 

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 3

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11856.09 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Elektroniki ELTROPOL 
Email wykonawcy: eltropol@eltropol.pl 
Adres pocztowy: 45-706 Opole, Pl. Piłsudskiego 15-17c 
Kod pocztowy: 45-706 
Miejscowość: Opole 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10102.47 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13293.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10102.47 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki