Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

12/09/2018    S175    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2018/S 175-396934

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail:
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.74.2018

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

3.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90512000

90513100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL524

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z PSZOK oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) Odebrać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszane odpady komunalne, b) odpady zebrane selektywnie: odpady z tworzyw sztucznych i metali (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), odpady z papieru (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), odpady ze szkła (kolorowe i bezbarwne odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła)c) odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady i odpady zielone)d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, e) odpady wielkogabarytowe (meble, sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, drzwi, okna, zabawki dużych rozmiarów, rowery, choinki, opony samochodowe itp.)

2) Wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki oraz odebrać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych z PSZOK:a) odpady z papieru i tektury, b) metal, c) odpady z tworzyw sztucznych (typu butelki plastikowe, butelki po kosmetykach i środkach czystości) i opakowania wielomateriałowe, d) odpady ze szkła, e) odpady zielone, f) przeterminowane leki, g) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), h) zużyte baterie i akumulatory, i) świetlówki, j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, k) odpady wielkogabarytowe, l) odpady budowlano-remontowe w ilości do 400 kg od osoby w gospodarstwie domowym, ł) gruz,m) zużyte opony.

3) Zapewnić właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w odpowiednie rodzaje i ilości pojemników lub worków, służących zbieraniu odpadów spełniających wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno”, na zasadach uzgodnionych między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową oraz zasadami określonymi w:

Uchwałach Nr XL/305/17 oraz Uchwale Nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9.10.2017 r.

4) Wykaz nieruchomości i punktów gromadzenia odpadów (altan śmietnikowych), objętych przedmiotem zamówienia, które powinny zostać wyposażone w pojemniki/kontenery lub worki, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

5) Zamawiający w okresie trwania umowy z częstotliwością jeden raz w tygodniu zobowiązuje się informować Wykonawcę o zmianach danych objętych wykazem, o którym mowa w pkt 4.

6) W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 4, skutkujących jego rozszerzeniem o kolejne nieruchomości lub punkty gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe) nie ujęte w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki,

b) odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym umieszczono w wykazie informację o złożeniu deklaracji.

7) W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 5, skutkujących zmniejszeniem listy nieruchomości lub punktów gromadzenia odpadów ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) odebrania pojemnika / pojemników z tych nieruchomości,

b) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wykreśleniu z wykazu.

8) Umyć i zdezynfekować pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, należące do Wykonawcy, dostarczone do nieruchomości na terenie Gminy Olesno w ramach zamówienia głównego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

W postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada:

1a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Olesna,

2a) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach,

3a) posiadają aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej,

4a) posiadają aktualne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

2.1 Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15 000 osób z terenu jednej gminy

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

Zamawiający dopuszcza zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane.

2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:

— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,

— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,

— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego.

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114, POLSKA.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Czwarty kwartał 2019 roku.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w SIWZ.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (elektronicznie),

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/09/2018

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

DOCXzał nr 2 do uchwały szczegółowy sposob i zakres - Regulamin PSZOK 9 10 2017 r .docx
DOCXzał nr 1 do uchwały szczegółowy sposób i zakres 9 10 2017 r .docx
DOCUCHWAŁA szczegołowy zakres i zakres uslug 9 10 2017.doc
PDFsiwz.pdf
XMLespd-request.xml
PDFespd-request.pdf
DOCX3.8 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.docx
DOC3.7 projekt-umowy.doc
DOC3.6 oświadczenie dotyczące wykazu sprzętu.doc
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
PDF3.3 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
DOCX3.2 formularz cenowy.docx
DOC3.1 opis przedmiotu zamówienia.doc

 

Olesno, dn. 04.10.2018 r.

Nr IX.271.74.2018

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki”

 

Pyt. nr 1.

- Zgodnie z art. 35 Pzp Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powinien oszacować (kosztorys inwestorski), własną wartość zamówienia. W strukturze kosztów usługi odbierania i zagospodarowania odpadów jedną z największych pozycji, są koszty zagospodarowania odpadów. Zgodnie z informacjami udzielanymi pisemnie przez zarządcę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie — Spółkę EKO-REGION, ceny odpadów komunalnych; w tym m.in. odpadów komunalnych zmieszanych (kod odpadu 20 03 01) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kod odpadu 20 02 01), które to odpady muszą obligatoryjnie być dostarczone do wskazanej instalacji, wzrosną z dniem 01.01.2019r. w sposób drastyczny:

-              odpady komunalne zmieszane — wzrost ceny z 265,00 zł na 300,00 zł/ Mg (o ponad 13%);

-              odpady ulegające biodegradacji — wzrost ceny z 200 zł na 250,00 zł/ Mg (o ponad 13%);

-              odpady wielkogabarytowe — wzrost ceny z 240,00 zł na 350,00 zł/ Mg (o ponad 45%).

 

Uwzględniając przy powyższym stałą tendencję wzrostową w zakresie ilości odbieranych od mieszkańców odpadów (głównie zmieszanych, biodegradowalnych i wielkogabarytowych) — z dniem 01.01.2019r. nastąpi drastyczny wzrost kosztów realizacji całej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Olesno.

Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy przygotowując własny szacunek wartości zamówienia Zamawiający uzyskał od EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie jakiekolwiek informacje dot. skali wzrostu cen za odpady. Przekazane dane pozwolą wszystkim Wykonawcom przygotować konkurencyjną ofertę uwzględniającą przewidywany wzrost cen za zagospodarowanie odpadów.

 

Odpowiedź: Zamawiający przygotowując szacunek wartości zamówienia wziął pod uwagę ceny za przyjęcie i zagospodarowanie 1 tony poszczególnych rodzajów odpadów przewidywane przez RIPOK
w Gotartowie  w 2019 r.

 

Pyt. nr 2 W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w §13. Zamawiający opisuje kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty. W kryterium „Aspekt środowiskowy — emisja spalin” Zamawiający określa, iż najwyżej ocenione zostaną oferty, których Wykonawcy zadeklarują wykonanie usług z zastosowaniem samochodów do odbioru odpadów spełniających poziom emisji spalin na poziomie standardu co najmniej EURO-5. Wskazaną normę spełniają nawet 7-letnie pojazdy (w czasie wykonania usługi już 8-letnie!). Zdaniem Wykonawcy określona jako drugie kryterium norma emisji spalin na poziomie Euro 5, w aktualnej rzeczywistości, w której w lutym br. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) i zgodnie z jej wymaganiami należało będzie wkrótce wprowadzać pojazdy o napędzie elektrycznym lub gazowym, a dla pojazdów spalinowych od 3-ech lat obowiązuje już norma Euro 6, nie zapewnia postępu w kierunku ograniczania emisji spalin i nie jest żadnym elementem wyróżniającym dla Wykonawców chcących złożyć najkorzystniejszą pod każdym względem ofertę. Kolejne normy zmniejszają w sposób znaczący poziom różnorodnych,  szkodliwych składników tj. tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory i cząstki stałe (PM) w spalinach.

 

Wnosimy o rozważenie, czy zdaniem Zamawiającego nie należałoby w zakresie kryterium ograniczenia emisji spalin wymagać wykazania zastosowania do realizacji usług przynajmniej jednego lub dwóch pojazdów spełniających normę emisji spalin na poziomie Euro 6? Takie kryterium będzie realnie spełniało warunki tzw. Szeroko pojętej polityki antysmogowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium „emisja spalin”.

 

Pyt. nr 3 W SIWZ, w §18 - kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, jako kolejne kryterium Zamawiający wskazuje dostosowanie pojemników ustawianych przez Wykonawcę do nieruchomości nowopowstałych do wymogów rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. Z 2017 poz.19), oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy. W żadnym jednak miejscu SIWZ Zamawiający nie określa, ile i jakiego rodzaju pojemników należało będzie zapewnić w ramach tego kryterium, przez co kryterium wydaje się być nieprecyzyjne.

 

Wnosimy o określenie szacowanej maksymalnej ilości i rodzaju (pojemności, przeznaczenie na jaki rodzaj odpadów) pojemników, które Wykonawca będzie musiał zapewnić w ramach wskazanego kryterium.

 

Odpowiedź: Zamawiający szacuje, iż nowopowstałych nieruchomości w 2019 r. będzie około 100. Biorąc pod uwagę fakt iż nieruchomość musi być zaopatrzona w pojemniki na określone rodzaje odpadów tj.: zmieszane odpady komunalne pojemnik czarny, metal i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty, szkło – pojemnik zielony,  odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy Zamawiający szacuje, iż Wykonawca będzie musiał zapewnić około 100 pojemników czarnych, około 100 pojemników żółtych, około 100 pojemników zielonych oraz około 100 pojemników brązowych. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na jaką wielkość pojemników będzie zapotrzebowanie, gdyż uzależnione to jest od deklaracji składanych przez mieszkańców.

 

Pyt. nr 4

Zamawiający we wzorze umowy, w §7 nakłada na Wykonawcę obowiązek w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów, tj.: „l. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 40% w 2019 r.

b) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wysokości co najmniej 60% w 2019r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. - 40% w 2019 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15

grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).*

Jednocześnie w § 12 wzoru umowy określone zostają kary za każdą brakująca tonę do osiągnięcia wyżej określonych wymogów zagospodarowania odpadów. Zapis ten przerzuca całą odpowiedzialność za efektywność gromadzenia i możliwości zagospodarowania odpadów na Wykonawcę realizującego usługę wyłącznie odbioru, a także zagospodarowania odpadów przy ograniczonym wpływie zarówno na zaangażowanie wytwórców w selektywne gromadzenie odpadów jak również w efektywność zagospodarowania odpadów na instalacjach wskazanych obligatoryjnie dla szeregu odpadów przez obowiązujące   przepisy. Wykonawca,  uwzględniając doświadczenia z obecnie funkcjonującego systemu odbioru odpadów, stopnia zaangażowania mieszkańców w selektywne gromadzenie odpadów, jak również możliwości techniczne instalacji do przetwarzania odpadów stwierdza, że uzyskanie obowiązujących w 2019 r. wymaganych poziomów odzysku i recyklingu będzie trudne do osiągnięcia. Wszelkiego rodzaju działania edukacyjno- informacyjne prowadzone przez Gminę przyczyniają się w niewielkim stopniu do poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów. Wprowadzone systemy zbiórki poprzez wydzielenie kilku frakcji do pojemników wpłynęły na wzrost ogólnej masy odpadów  opakowaniowych - niestety, wraz z przyrostem       odpadów opakowaniowych nastąpiło proporcjonalne zwiększenie ilości zanieczyszczeń w odebranych odpadach.

Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu musi być, zdaniem Wykonawcy, poprzedzone stosowaniem sankcyjnej stawki za niewłaściwą selektywną zbiórkę.

Wykonawca uprzejmie prosi o informację czy Zamawiający zamierza stosować w 2019 r. podwyższone stawki za odpady niewłaściwie segregowane. Wnosimy jednocześnie o zmniejszenie odpowiedzialności administracyjnej po stronie Wykonawcy niniejszego zamówienia, jako posiadający tylko niewielki wpływ na osiągane poziomy zagospodarowania odpadów do np. 30% wskazanej w §12 kary.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza stosować podwyższone stawki za niewłaściwe segregowanie odpadów. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w § 12.

 

 

Pytania z dnia 27.09.2018 r.

Pytanie 1. W § 5. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 2) zdolność techniczna i zawodowa, Zamawiający określa wymagania wobec Wykonawcy, dotyczące potencjału technicznego jakim powinien dysponować Wykonawca, wskazując jakie zdaniem Wykonawcy w wymaganiach tych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia         11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122), Wykonawca powinien również wykazać dysponowanie bazą magazynowo –transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbierać będzie odpady komunalne, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, spełniającą ściśle określone w rozporządzeniu warunki.

 

Czy dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie uznaje za zasadne wprowadzenie    opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wymogiem określenia przez Wykonawcę w składanej ofercie dokładnego adresu bazy magazynowo — transportowej i tytułu prawnego na podstawie którego Wykonawca dysponuje wskazaną bazą?

 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje §5 SIWZ ust. 5.1 pkt 2 poprzez dodanie ppkt 2.3 o treści: Wykonawca udowodni, że dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą warunki ściśle określone  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122)”

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 04.10.2018 r.

Nr IX.271.74.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15.000 osób z terenu jednej gminy

 

 Powinno być:

 

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15.000 osób

 

Jest :

 

§ 11. (…)

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 18.10.2018 r., do godz. 09:30

 

  1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 18.10.2018 r.(…)

 

Powinno być:

§ 11. (…)

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 22.10.2018 r., do godz. 09:30

 

  1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 22.10.2018 r.(…)

 

Ponadto modyfikacji ulega załącznik nr 6 do siwz. Zmodyfikowana wersja załącznika stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (poniżej)

DOCzmodyfikowany załacznik nr 6.doc
 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

LANGUAGE:
PL
CATEGORY:
ORIG
FORM:F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES CUSTOMER:
Gmina Olesno
NO_DOC_EXT: 2018-148728
SOFTWARE VERSION: 9.9.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY:EU
PHONE:
/
E-mail: zamowienia@olesno.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:
/
NOTIFICATION PUBLICATION:
/
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Olesno 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Olesno 46-300 Polska

Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek

Tel.: +48 343509172E-mail: zamowienia@olesno.pl Faks: +48 343597283

Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno
Numer referencyjny: Nr IX.271.74.2018
II.1.2)
Główny kod CPV 90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.
3.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do siwz.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GminaOlesno
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-134111
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-396934
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/09/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 2.1
Zamiast:
2.1 Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15 000 osób z terenu jednej gminy
Powinno być:
2.1 Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15 000 osób
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:
— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.
Powinno być:
2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:
— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1 100 litrów – co najmniej 2 szt.,
— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.
2.3 Wykonawca udowodni, że dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą warunki ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122)
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowiący załącznik do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/10/2018
Powinno być:
Data: 22/10/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/12/2018
Powinno być:
Data: 22/12/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/10/2018
Powinno być:
Data: 22/10/2018
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 22.10.2018 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986)  Zamawiający informuje, że w dniu 22.10.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.487.672,00 zł (brutto)

 

Złożono 3 oferty: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Wykonawca

Cena

Ofertowa

Aspekt środowiskowy

Emisja spalin

Dostosowanie pojemników do wymogów rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

1.

PHU Komunalnik Sp. z o.o.

50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a

Adres korespondencyjny:

48-303 Nysa, ul. Morcinka 66e

3.300.000,00

tak

tak

2.

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków

Wiesław Strach

42-202 Częstochowa, ul. Bór 169

3.131.902,08

tak

tak

3.

Remondis Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole

Al. Przyjaźni 9

2.404.728,00

tak

tak

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 19.11.2018 r.

Nr IX.271.74.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Remondis Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Aspekt środowiskowy (40%),

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Wykonawca

Cena

 

Aspekt środowiskowy

Suma

 

 

Emisja spalin

Dostosowanie pojemników

1.

PHU Komunalnik Sp. z o.o.

50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a

Adres korespondencyjny:

48-303 Nysa, ul. Morcinka 66e

43,72

20

20

83,72

2.

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

42-202 Częstochowa, ul. Bór 169

46,06

20

20

86,06

3.

Remondis Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

60,00

20

20

100

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki