Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych

Ogłoszenie nr 616918-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. 
 

Gmina Olesna: Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych 
Numer referencyjny: Nr IX.271.77.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup, dostawa i montaż sprzętu elektronicznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 3.2 Zakres robót obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu elektronicznego w trzech szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Olesno. 3.3 Wymagania minimalne: 3.3.1. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie: • Tablica interaktywna: Technologia – pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy – 105" Przekątna powierzchni roboczej – 100" Rodzaj powierzchni – magnetyczna, matowa, porcelanowa, suchościeralna (uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy) Sposób obsługi – palec lub dowolny wskaźnik (min. 10 punktów dotyku) Format obrazu – 16:10 Rozdzielczość – 32768 x 32768 Dokładność odczytu – 0,05mm Prędkość kursora – 120"/sekundę Czas reakcji – Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms Komunikacja i zasilanie – USB Paski skrótów – po obu stronach tablicy Akcesoria: inteligentna półka na pisaki, Kabel USB (min. 6m), Pisaki (3 szt), Uchwyty do montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy Wymazywacz w formie pisaka Oprogramowanie zwiększające możliwość korzystania z tablicy interaktywnej, pozwalające na dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej, w którym łatwo dostępne są wszystkie narzędzia oraz tryb interaktywny, w którym dostępne są tylko podstawowe narzędzia natomiast maksymalizowany jest obszar dotykowy. Gwarancja – 3 lata na tablicę, dożywotnia na powierzchnię. Możliwość rozszerzenia do 5 lat. • Projektor ultrakrótkoogniskowy: Technologia – DLP Jasność źródła światła – 3300 ANSI lm Rozdzielczość – 1.280 x 800 (WXGA) Żywotność źródła światła – 5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb ECO) Typ projektora – Krótkoogniskowy Kontrast – 10000:1 Współczynnik odległości – 0.35:1 Poziom szumu – 33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb Eco) Obiektyw – F=2.5, f=5.1mm Przesunięcie obiektywu – Pionowy: ± 1.7% Przekątna – min 100" Szerokość obrazu – 1.72 - 2.15 m Odległość od ekranu – 0.283 - 0.446 m Wejścia wideo – 2 x HDMI, S-Video, Composite, VGA (2x), Display Port Wyjścia video – VGA (D-Sub15) Wejścia audio – Mikofon (mini jack 3.5 mm), RCA (L/R) Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne – RJ-45, RS232, USB (A) zasilające, USB serwisowe Wbudowany głośnik – 2 x 10W Wyposażenie –Kabel VGA (D-Sub 15), Kabel zasilający, Osłona obiektywu, Pilot, dedykowany uchwyt Funkcje projektora – Szybkie włączanie i wyłączanie, 3D Ready, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN, Menu ekranowe w j. polskim, Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Bezfiltrowy układ chłodzenia, BrilliantColor, Auto-Setup (automatyczne ustawienia), Tryb tablicy kolorowej Kensington Lock, Łatwa wymiana lampy, Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego Gwarancja – na projektor 3 lata / na lampę 1 rok lub 1.000 godzin z możliwością przedłużenia gwarancji na 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. • Głośniki: Moc całkowita: 36W RMS Wejście audio: RCA (L/R), minijack 3,5 mm, Optical Moduł Bluetooth 3.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie audio z komputera, telefonu oraz innych urządzeń wspierających ten standard. Montaż ścienny w pobliżu tablicy Wyposażenie: uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m 3.3.2. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sowczycach: • Monitor interaktywny 65” Format ekranu monitora – panoramiczny Przekątna ekranu – 65 cali Typ panela LCD – TFT IPS Technologia podświetlenia – LED Zalecana rozdzielczość obrazu – 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy – 8 ms Jasność – 350 cd/m2 Kontrast – 1400:1 Kąt widzenia poziomy – 178 stopni Kąt widzenia pionowy – 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów – 1,07 mld Sposób obsługi – palec lub dowolny wskaźnik - 10-punktowy dotyk z technologią pozycjonowania w podczerwieni Czas reakcji dotyku – < 15 ms Rozdzielczość dotyku – 32767 x 32767 punktów Certyfikaty: CE, ISO 14001, ISO 9001, RoHS Regulacja cyfrowa (OSD) Głośniki – 2 szt. Moc głośnika – 10 Wat Złącza wejściowe – 2 x HDMI, 15-stykowe D-Sub, wejście audio (2x mini-jack), 4 x USB 2.0, Pozostałe złącza – wyjście audio (stereo mini-jack), slot OPS Montaż na ścianie (VESA) – 600 x 400 mm Dodatkowe informacje: Android OS, Możliwość notowania na dowolnym obrazie bez podłączania komputera, Żywotność panelu do 30 000 godzin, Powierzchnia: 4 mm szkło hartowane antyodblaskowe, TouchOSD, USB Media Player, Karta sieciowa (LAN) Akcesoria w zestawie: 3 pisaki, pilot z bateriami, • kabel zasilający (3m), VGA (5m), USB (5m), Audio (5m) Gwarancja – 3 lata, 2 lata na panel 3.3.3. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie: Monitor interaktywny z komputerem OPS: • Monitor interaktywny: Format ekranu monitora – panoramiczny Przekątna ekranu – 65 cali Typ panela LCD – TFT IPS Technologia podświetlenia – LED Zalecana rozdzielczość obrazu – 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy – 8 ms Jasność – 350 cd/m2 Kontrast – 1400:1 Kąt widzenia poziomy – 178 stopni Kąt widzenia pionowy – 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów – 1,07 mld Sposób obsługi – palec lub dowolny wskaźnik - 10-punktowy dotyk z technologią pozycjonowania w podczerwieni Czas reakcji dotyku – < 15 ms Rozdzielczość dotyku – 32767 x 32767 punktów Certyfikaty: CE, ISO 14001, ISO 9001, RoHS Regulacja cyfrowa (OSD) Głośniki – 2 szt. Moc głośnika – 10 Wat Złącza wejściowe – 2 x HDMI, 15-stykowe D-Sub, wejście audio (2x mini-jack), 4 x USB 2.0, Pozostałe złącza – wyjście audio (stereo mini-jack), slot OPS Montaż na ścianie (VESA) – 600 x 400 mm Dodatkowe informacje: Android OS, Możliwość notowania na dowolnym obrazie bez podłączania komputera, Żywotność panelu do 30 000 godzin, Powierzchnia: 4 mm szkło hartowane antyodblaskowe, TouchOSD, USB Media Player, Karta sieciowa (LAN) Akcesoria w zestawie: 3 pisaki, pilot z bateriami, • kabel zasilający (3m), VGA (5m), USB (5m), Audio (5m) Gwarancja – 3 lata, 2 lata na panel • Komputer OPS: Procesor – Intel® i5 Pamięć RAM – DDR4 4 GB Dysk – SSD 128 GB Łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 802.11 AC Złącza – 4K DisplayPort, HDMI, VGA, 6szt. USB 3.0 i Gigabit LAN RJ45 System operacyjny: Windows 10 pro 3.4. Ilość zamawianego sprzętu: 3.4.1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sowczycach: - interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali – 2 szt., 3.4.2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie: - interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali z komputerem OPS – 2 szt., 3.4.3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie: - tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego – 2 szt., - projektor ultrakrótkoogniskowy – 2 szt., - głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 2 szt. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu sprzętu w godzinach pracy szkół, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy i montażu z dyrektorami placówek. 3.6. Jako, że zamówienie jest realizowane w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt: 3.6.1. posiadał deklarację CE; 3.6.2. posiadał certyfikat ISO 9001 dla producenta; 3.6.3. w przypadku danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta; 3.6.4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy; 3.6.5. był fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 3.6.6. posiadał dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim; 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego użytkowania sprzętu, po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie z każdym z dyrektorów każdej z placówek. 3.8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.14. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.17. Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
38652100-1
32342412-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 21 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-21, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

DOC3.5 projekt umowy.doc (59,50KB)
DOCX3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx (22,17KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,95KB)
PDF3.0 specyfikacja.pdf (418,99KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (51,00KB)
 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

 

                                                                                                                                            Olesno, dn. 18.09.2018 r.

Nr IX.271.77.18

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych

Treść pytań z dn. 14.09.2018 r. dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Zamawiający wymaga tablic interaktywnych opisanych w specyfikacji sprzętu posiadających przekątną tablicy 105” oraz przekątną powierzchni roboczej100”. Pragnę zaznaczyć, iż tablice o takich rozmiarach mocno negatywnie wpłyną na ergonomię pracy. Zważając na zasięg ramion uczniów oraz nauczycieli nie zaleca się użytkowania tablic o tak dużych rozmiarach, zwłaszcza w szkole podstawowej, gdyż dłuższa praca na tak dużym obszarze może negatywnie odbić się na zdrowiu użytkownika. Światło, które projektor rzuca na tablice odbija się od ogromnej powierzchni tablicy, co negatywnie wpływa na wzrok, dzięki czemu mogę pojawić się efekty uboczne w postaci złego samopoczucia lub bólów głowy (wyobraźmy sobie że jesteśmy w kinie przed dużym ekranem przez 45 minut). Wobec czego wnoszę o zastosowanie optymalnego dla edukacji rozwiązania jakim jest tablica interaktywna średniej wielkości. Czy zamawiający dopuści tablice interaktywną o przekątnej całkowitej 84” i przekątnej powierzchni roboczej 79” z formatem obrazu 4:3? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie tablicy, która w żaden sposób nie odbije się negatywnie na zdrowiu użytkownika, a lekcję będą mogły byś prowadzone bez żadnych problemów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów: zmniejszenie przekątnej obrazu oraz zmiany proporcji obrazu. Wysokość tablicy o przekątnej 100” i proporcjach obrazu 16:10 jest mniejsza lub równa wysokości proponowanej tablicy 79” i proporcjach 4:3. Ponad to proporcje obrazu 16:10 pozwalają na wygodniejszą pracę wielu uczniom przy jednej tablicy interaktywnej.

 

  1. Zamawiający wymaga monitora interaktywnego opisanego w specyfikacji posiadającego kontrast o poziomie 1400:1, pragnę zaznaczyć, iż pojęcie kontrastu w monitorze to parametr niemierzalny, producenci prześcigają się w podawaniu coraz to wyższych wartości, gdzie ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć różnicy między kontrastem na poziomie 1000:1 a 5000:1. Zauważalną różnicą jest kontrast RZECZYWISTY, gdzie w przypadku monitorów dotykowych, produkty każdego producenta mają kontrast na podobnym poziomie. Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści monitor interaktywny o kontraście 1200:1? Nie wpłynie to w rażący sposób na funkcjonowanie monitora, a pozwoli na zaoferowanie większej ilości sprzętu spełniającego minimalnego wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów: zmniejszenie kontrastu do poziomu 1200:1. Wartość 1400:1 podana w opisie przedmiotu zamówienia jest wartością realną do uzyskania przez producenta w odróżnieniu do wartości 5000:1 w interesującym nas segmencie cenowym. Wyższa wartość kontrastu podnosi komfort pracy szczególnie w jasnych pomieszczeniach z bocznym naświetleniem, a także sugeruje lepszą jakość ekranu.

 

  1. Zamawiający wymaga Komputera OPS do monitora opisanego w specyfikacji posiadający procesor i5. Pragnę zauważyć że może to doprowadzić do zaoferowania procesora i5 pierwszej generacji, który posiada niewystarczającą moc obliczeniową do współpracy z monitorem interaktywnym. Wobec czego wnoszę o zmianę tego parametru na wynik z testu PassMark, ze strony www.cpubenchmark.net , która jest bardzo często wykorzystywany do przedstawienia wymaganej mocy procesora w postępowaniach, dla przykładu (Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz posiada 2,486pkt PassMark). Czy zamawiający dopuści procesor komputera OPS posiadający min 3,240 pkt PassMark na dzień nie wcześniej niż 14.09.2018? Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie słabego oraz niewydajnego procesora w komputerze OPS.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów: klasy procesora. Parametr „pamięć RAM: DDR4” sugeruje procesor i5 minimum 6 generacji, co daje wynik powyżej 4000pkt. Jednak testy procesora PassMark w pełnie nie odzwierciedlają wydajności całego komputera OPS, w związku z tym Zamawiający nie bierze pod uwagę wyników testu PassMark.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Nr IX.271.77.2018                                                                                                           Olesno, dn. 18.09.2018 r.

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.77.2018 pt.: „Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 ze późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SIWZ.

 

JEST:

3.3.1. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie: 

· Głośniki:

Moc całkowita: 36W RMS

Wejście audio: RCA (L/R), minijack 3,5 mm, Optical

Moduł Bluetooth 3.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie audio z komputera, telefonu oraz innych urządzeń wspierających ten standard.

Montaż ścienny w pobliżu tablicy

Wyposażenie: uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m

 

(…)

3.3.3. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie:

· Komputer OPS:

Procesor – Intel® i5

Pamięć RAM – DDR4 4 GB

Dysk – SSD 128 GB

Łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 802.11 AC

Złącza – 4K DisplayPort, HDMI, VGA, 6szt. USB 3.0 i Gigabit LAN RJ45

System operacyjny: Windows 10 pro

 

WINNO BYĆ:

3.3.1. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie: 

· Głośniki:

Moc całkowita: 36W RMS

Wejście audio: RCA (L/R), minijack 3,5 mm, Optical

Moduł Bluetooth 3.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie audio z komputera, telefonu oraz innych urządzeń wspierających ten standard.

Montaż ścienny w pobliżu tablicy

Wyposażenie: uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m

Gwarancja na głośniki: 2 lata

 

(…)

3.3.3. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie:

· Komputer OPS:

Procesor – Intel® i5

Pamięć RAM – DDR4 4 GB

Dysk – SSD 128 GB

Łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 802.11 AC

Złącza – 4K DisplayPort, HDMI, VGA, 6szt. USB 3.0 i Gigabit LAN RJ45

System operacyjny: Windows 10 pro

Gwarancja na komputer OPS: 2 lata

 

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 24.09.2018 r. do godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert: 24.09.2018 r. o godz. 11:00

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500224515-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 616918-N-2018 
Data: 13/09/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: 3.3.1. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie: • Głośniki: Moc całkowita: 36W RMS Wejście audio: RCA (L/R), minijack 3,5 mm, Optical Moduł Bluetooth 3.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie audio z komputera, telefonu oraz innych urządzeń wspierających ten standard. Montaż ścienny w pobliżu tablicy Wyposażenie: uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m 3.3.3. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie: • Komputer OPS: Procesor – Intel® i5 Pamięć RAM – DDR4 4 GB Dysk – SSD 128 GB Łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 802.11 AC Złącza – 4K DisplayPort, HDMI, VGA, 6szt. USB 3.0 i Gigabit LAN RJ45 System operacyjny: Windows 10 pro 
W ogłoszeniu powinno być: 3.3.1. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie: • Głośniki: Moc całkowita: 36W RMS Wejście audio: RCA (L/R), minijack 3,5 mm, Optical Moduł Bluetooth 3.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie audio z komputera, telefonu oraz innych urządzeń wspierających ten standard. Montaż ścienny w pobliżu tablicy Wyposażenie: uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m Gwarancja na głośniki: 2 lata 3.3.3. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie: • Komputer OPS: Procesor – Intel® i5 Pamięć RAM – DDR4 4 GB Dysk – SSD 128 GB Łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 802.11 AC Złącza – 4K DisplayPort, HDMI, VGA, 6szt. USB 3.0 i Gigabit LAN RJ45 System operacyjny: Windows 10 pro Gwarancja na komputer OPS: 2 lata 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-09-21, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-09-24, godzina: 10:30 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dnia 24.09.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 24.09.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  

 

,,Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   45.500,00 złotych (brutto)

 

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy , cena i termin wykonania)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Termin wykonania

1.

Centrum SEDNO Sp. z o.o.,

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

35.793,00 zł

14 dni

2.

Przedsiębiorstwo OPTIMUS sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K

98-200 Sieradz

51.444,30 zł

14 dni

3.

Grafit Rafał Gajdeczka

ul. Juliusza Słowackiego 10/6

46-300 Olesno

83.872,00 zł

21 dni

4.

CoCon Systemy Komputerowe

Grzegorz Korzeniewski

ul. Rynek 25, 46-300 Olesno

45.430,00 zł

14 dni

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 09.10.2018 r.

Nr IX.271.77a.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

COCON Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniewski, ul. Rynek 25, 46-300 Olesno

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Termin wykonania (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Punktacja

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Suma

1.

Centrum SEDNO Sp. z o. o.,

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.

2.

Przedsiębiorstwo OPTIMUS sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 84K

98-200 Sieradz

52

40

92 pkt

3.

Grafit Rafał Gajdeczka

ul. Juliusza Słowackiego 10/6

46-300 Olesno

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7

4.

CoCon Systemy Komputerowe

Grzegorz Korzeniewski

ul. Rynek 25, 46-300 Olesno

60

40

100 pkt

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 500251233-N-2018 z dnia 18-10-2018 r.

Gmina Olesna: Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 616918-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500224515-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 3 szkół podstawowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.77.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup, dostawa i montaż sprzętu elektronicznego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 3.2 Zakres robót obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu elektronicznego w trzech szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Olesno. 3.3 Wymagania minimalne: 3.3.1. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie: • Tablica interaktywna: Technologia – pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy – 105" Przekątna powierzchni roboczej – 100" Rodzaj powierzchni – magnetyczna, matowa, porcelanowa, suchościeralna (uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy) Sposób obsługi – palec lub dowolny wskaźnik (min. 10 punktów dotyku) Format obrazu – 16:10 Rozdzielczość – 32768 x 32768 Dokładność odczytu – 0,05mm Prędkość kursora – 120"/sekundę Czas reakcji – Pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms Komunikacja i zasilanie – USB Paski skrótów – po obu stronach tablicy Akcesoria: inteligentna półka na pisaki, Kabel USB (min. 6m), Pisaki (3 szt), Uchwyty do montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy Wymazywacz w formie pisaka Oprogramowanie zwiększające możliwość korzystania z tablicy interaktywnej, pozwalające na dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej, w którym łatwo dostępne są wszystkie narzędzia oraz tryb interaktywny, w którym dostępne są tylko podstawowe narzędzia natomiast maksymalizowany jest obszar dotykowy. Gwarancja – 3 lata na tablicę, dożywotnia na powierzchnię. Możliwość rozszerzenia do 5 lat. • Projektor ultrakrótkoogniskowy: Technologia – DLP Jasność źródła światła – 3300 ANSI lm Rozdzielczość – 1.280 x 800 (WXGA) Żywotność źródła światła – 5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb ECO) Typ projektora – Krótkoogniskowy Kontrast – 10000:1 Współczynnik odległości – 0.35:1 Poziom szumu – 33 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb Eco) Obiektyw – F=2.5, f=5.1mm Przesunięcie obiektywu – Pionowy: ± 1.7% Przekątna – min 100" Szerokość obrazu – 1.72 - 2.15 m Odległość od ekranu – 0.283 - 0.446 m Wejścia wideo – 2 x HDMI, S-Video, Composite, VGA (2x), Display Port Wyjścia video – VGA (D-Sub15) Wejścia audio – Mikofon (mini jack 3.5 mm), RCA (L/R) Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm Porty komunikacyjne – RJ-45, RS232, USB (A) zasilające, USB serwisowe Wbudowany głośnik – 2 x 10W Wyposażenie –Kabel VGA (D-Sub 15), Kabel zasilający, Osłona obiektywu, Pilot, dedykowany uchwyt Funkcje projektora – Szybkie włączanie i wyłączanie, 3D Ready, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN, Menu ekranowe w j. polskim, Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Bezfiltrowy układ chłodzenia, BrilliantColor, Auto-Setup (automatyczne ustawienia), Tryb tablicy kolorowej Kensington Lock, Łatwa wymiana lampy, Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego Gwarancja – na projektor 3 lata / na lampę 1 rok lub 1.000 godzin z możliwością przedłużenia gwarancji na 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. • Głośniki: Moc całkowita: 36W RMS Wejście audio: RCA (L/R), minijack 3,5 mm, Optical Moduł Bluetooth 3.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie audio z komputera, telefonu oraz innych urządzeń wspierających ten standard. Montaż ścienny w pobliżu tablicy Wyposażenie: uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m 3.3.2. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sowczycach: • Monitor interaktywny 65” Format ekranu monitora – panoramiczny Przekątna ekranu – 65 cali Typ panela LCD – TFT IPS Technologia podświetlenia – LED Zalecana rozdzielczość obrazu – 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy – 8 ms Jasność – 350 cd/m2 Kontrast – 1400:1 Kąt widzenia poziomy – 178 stopni Kąt widzenia pionowy – 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów – 1,07 mld Sposób obsługi – palec lub dowolny wskaźnik - 10-punktowy dotyk z technologią pozycjonowania w podczerwieni Czas reakcji dotyku – < 15 ms Rozdzielczość dotyku – 32767 x 32767 punktów Certyfikaty: CE, ISO 14001, ISO 9001, RoHS Regulacja cyfrowa (OSD) Głośniki – 2 szt. Moc głośnika – 10 Wat Złącza wejściowe – 2 x HDMI, 15-stykowe D-Sub, wejście audio (2x mini-jack), 4 x USB 2.0, Pozostałe złącza – wyjście audio (stereo mini-jack), slot OPS Montaż na ścianie (VESA) – 600 x 400 mm Dodatkowe informacje: Android OS, Możliwość notowania na dowolnym obrazie bez podłączania komputera, Żywotność panelu do 30 000 godzin, Powierzchnia: 4 mm szkło hartowane antyodblaskowe, TouchOSD, USB Media Player, Karta sieciowa (LAN) Akcesoria w zestawie: 3 pisaki, pilot z bateriami, • kabel zasilający (3m), VGA (5m), USB (5m), Audio (5m) Gwarancja – 3 lata, 2 lata na panel 3.3.3. Sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie: Monitor interaktywny z komputerem OPS: • Monitor interaktywny: Format ekranu monitora – panoramiczny Przekątna ekranu – 65 cali Typ panela LCD – TFT IPS Technologia podświetlenia – LED Zalecana rozdzielczość obrazu – 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy – 8 ms Jasność – 350 cd/m2 Kontrast – 1400:1 Kąt widzenia poziomy – 178 stopni Kąt widzenia pionowy – 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów – 1,07 mld Sposób obsługi – palec lub dowolny wskaźnik - 10-punktowy dotyk z technologią pozycjonowania w podczerwieni Czas reakcji dotyku – < 15 ms Rozdzielczość dotyku – 32767 x 32767 punktów Certyfikaty: CE, ISO 14001, ISO 9001, RoHS Regulacja cyfrowa (OSD) Głośniki – 2 szt. Moc głośnika – 10 Wat Złącza wejściowe – 2 x HDMI, 15-stykowe D-Sub, wejście audio (2x mini-jack), 4 x USB 2.0, Pozostałe złącza – wyjście audio (stereo mini-jack), slot OPS Montaż na ścianie (VESA) – 600 x 400 mm Dodatkowe informacje: Android OS, Możliwość notowania na dowolnym obrazie bez podłączania komputera, Żywotność panelu do 30 000 godzin, Powierzchnia: 4 mm szkło hartowane antyodblaskowe, TouchOSD, USB Media Player, Karta sieciowa (LAN) Akcesoria w zestawie: 3 pisaki, pilot z bateriami, • kabel zasilający (3m), VGA (5m), USB (5m), Audio (5m) Gwarancja – 3 lata, 2 lata na panel • Komputer OPS: Procesor – Intel® i5 Pamięć RAM – DDR4 4 GB Dysk – SSD 128 GB Łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 802.11 AC Złącza – 4K DisplayPort, HDMI, VGA, 6szt. USB 3.0 i Gigabit LAN RJ45 System operacyjny: Windows 10 pro 3.4. Ilość zamawianego sprzętu: 3.4.1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sowczycach: - interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali – 2 szt., 3.4.2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie: - interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali z komputerem OPS – 2 szt., 3.4.3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie: - tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego – 2 szt., - projektor ultrakrótkoogniskowy – 2 szt., - głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 2 szt. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu sprzętu w godzinach pracy szkół, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy i montażu z dyrektorami placówek. 3.6. Jako, że zamówienie jest realizowane w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt: 3.6.1. posiadał deklarację CE; 3.6.2. posiadał certyfikat ISO 9001 dla producenta; 3.6.3. w przypadku danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta; 3.6.4. komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy; 3.6.5. był fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 3.6.6. posiadał dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim; 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego użytkowania sprzętu, po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie z każdym z dyrektorów każdej z placówek. 3.8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.14. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.17. Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 38652100-1, 32342412-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42883 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45430 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35793 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 83872 
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p - Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. -Grafit Rafał Gajdeczka, ul. Juliusza Słowackiego 10/6, 46-300 Olesno.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki