Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno.

Ogłoszenie nr 620554-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. 
 

Gmina Olesna: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
,,Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno. 
Numer referencyjny: Nr IX.271.73.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno. 3.2 Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie PFU. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 4 160 m2. 3.3 Zakres projektu obejmuje m.in.: a. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję i PFU wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy. Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje. b. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze c. powierzchnia utwardzona kostką betonową d. rozbudowany i zmodernizowany budynek biurowo-socjalny • dobudowana części socjalna (w zachodniej części budynku) • wymiana pokrycia dachu • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • remont elewacji budynku • remont wnętrza budynku, w tym węzła sanitarnego e. renowacja budynku magazynowego i usługowego f. najazdowa waga samochodowa (zakup i montaż) wraz z instalacją zdalnego odczytu pomiaru g. infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje do adaptacji: • instalacja wodociągowa z przyłączem do budynku biurowego • instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie budynku biurowego usługowego i magazynów • instalacja kanalizacji deszczowej / odwodnienie powierzchni utwardzonej h. elementy zagospodarowania terenu • oświetlenie placu • konserwacja istniejącego ogrodzenia • nowa brama przesuwna (szt. 1) • zieleń ozdobna i izolacyjna i. wyposażenie PSZOK • mobilna waga elektroniczna (szt.1 ) • rampa samochodowa przenośna (szt. 1) • oświetlenie w budynkach • zaplecze sanitarne z wc, umywalką i natryskiem i przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne (zapewnienie ciepłej wody) w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran z zewnętrzną umywalką dla klientów PSZOK na zewnątrz budynku • przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne, j. UWAGA ! - wyposażenie PSZOK występujące w PFU objęte oddzielnym postępowaniem przetargowym (kosztów nw. elementów nie należy kalkulować o ofercie): • kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów (2 kontenery o pojemności 18 m3, 1 kontener o pojemności 12 m3, 2 kontenery o pojemności 7 m3, 5 pojemników o pojemności 1,1 m3, 5 pojemników o pojemności 0,24 m3) • kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne (4 szt.) • kosz siatkowy na drobny ZSEE • tablice informacyjne i edukacyjne (20 szt.), opisy kontenerów i pojemników (20 szt.), opisy pomieszczeń • regał magazynowy • system IT do ewidencji odpadów i zarządzania gospodarką magazynową w PSZOK • 2000 par rękawiczek ochronnych z dedykowanym nadrukiem (promującym PSZOK w Gminie Olesno) • wyposażenie biura (komputer, drukarka, biurko, regał, szafka, fotel, 2 krzesła) • zaplecze socjalne z podstawowym umeblowaniem • apteczka, podstawowy sprzęt ppoż. 3.4 Wymagania w stosunku do prac projektowych: a) Projekt należy opracować na podstawie PFU i załączonej koncepcji. b) Zaprojektowanie PSZOK powinno nastąpić w taki sposób, aby zapewniać: • spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 2 oraz w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), przy uwzględnieniu, że PSZOK ma mieć powierzchnię 4 160 m2 • spełnienie standardów sanitarnych, o których mowa w: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868), • zgodność z Prawem Budowlanym • systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu PSZOK, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.). c) Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej, która będzie zawierała co najmniej: • Projekt wstępny • Dokumentację pozwalającą uzyskać pozwolenie budowlane / zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oleśnie. • Projekt wykonawczy. d) Do opracowania dokumentacji projektowej w szczególności należy uzyskać lub opracować następujące dokumenty: • Wykonanie odwodnienia terenu. • Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500 obejmującą teren wysypiska śmieci. • Wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla terenu objętego inwestycją. • Opinię uzgodnienia w ZUDP projektu zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana. • Projekt wstępny, zawierający uszczegółowienie zawartych w koncepcji i PFU założeń i wymagań oraz ich konfrontację z uwarunkowaniami wynikającymi z uzyskanych opinii i warunków, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu projektu wstępnego przez Inwestora oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonawca może przystąpić do dalszego projektowania w tym sporządzenia projektu zagospodarowania terenu. • W celu rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu Wykonawca ma opracować również projekt wykonawczy, na podstawie którego wykona zamówienie i który będzie podstawą odbioru poszczególnych robót przez inspektora nadzoru po jego zrealizowaniu. • Opracuje dokumentację budowy która przekaże Zamawiającemu. e) Wykaz dokumentacji projektowej: • Mapa do celów projektowych; • Projekt wstępny (2 egzemplarze); • Projekt budowlany (5 egzemplarzy); • Projekt wykonawczy robót budowlanych (4 egzemplarze); • Projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni (4 egzemplarze); • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egzemplarze); • Przedmiary (2 egzemplarze); • Kosztorysy inwestorskie (2 egzemplarze); 3.5 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1250) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.11 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.13 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.14 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.15 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45220000-5
45222000-9
45222100-0
45213270-6
45230000-8
45231000-5
45231400-9
45231300-8
45300000-0
45400000-1
74200000-1
74230000-7
74232000-4
42900000-5
71222000-0
71320000-7
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45112700-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Projektant o specjalności architektonicznej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Projektant o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik do siwz. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-08, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFzał 3 kondcepcja zagospodarowania terenu.pdf (1,30MB)
PDFzał 2 mapa zasadnicza.pdf (1,34MB)
PDFsiwz.pdf (711,94KB)
PDFprzedmiar PSZOK Swiercze.pdf (31,22KB)
PDFPFU.pdf (2,14MB)
DOC3.8 załącznik do umowy-karta gwarancyjna.doc (48,50KB)
DOC3.7 projekt umowy.doc (158,00KB)
DOC3.6 zobowiązanie.doc (62,50KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (45,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (44,50KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (29,97KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (27,83KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (51,00KB)
 

Ogłoszenie nr 500230970-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620554-N-2018 
Data: 21/09/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-08, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-09, godzina: 09:30,

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 26.09.2018 r.

Nr IX.271.73.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

Jest :

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

I etap od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.

Obejmuje

 • dokumentacja projektowa: projekt budowlany, prace geodezyjne
 • rozbiórka jednego segmentu budynku magazynowego
 • uprzątnięcie wnętrza magazynu, rozbiórka zabudowy ścianek wewnątrz magazynu
 • rozbiórka niedokończonej konstrukcji sortowni za magazynem
 • wywiezienie i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych
 • niwelacja terenu pod poszerzenie obecnie funkcjonującego placu PSZOK

II etap do dnia 31.10.2019 r.

Obejmuje:

 • utwardzona powierzchni ok 1390m2
 • rozbudowa i modernizacja budynku biurowo-socjalnego
 • renowacja budynku magazynowego
 • oświetlenie placu oprawami typu LED
 • konserwacja istniejącego ogrodzenia
 • nowa brama przesuwna
 • zieleń ozdobna oddzielająca PSZOK od pozostałych bel z odpadami
 • pozostałe elementy zagospodarowania terenu
 • najazdowa waga samochodowa (zakup i montaż) wraz z instalacja pomiaru zdalnego odczytu
 • rozbiórka starej wagi samochodowej
 • usunięcie baraku obsługującego obecnie wagę samochodową
 • wyposażenie biurowe, magazynowe, sanitarne
 • mobilna waga elektroniczna
 • przenośna rampa samochodowa

 Powinno być:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2019 r.

 

Jest :

§ 11. (…)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 08.10.2018 r., do godz. 09:30

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 08.10.2018 r.(…)

Powinno być:

§ 11. (…)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 09.10.2018 r., do godz. 09:30

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 09.10.2018 r.(…)

Modyfikacja projektu umowy w zakresie:

 

Jest:

§ 6

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

 • I etap od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
 • II etap do dnia 31.10.2019 r.

 

Powinno być:

§ 6

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31.10.2019 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500240148-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620554-N-2018 
Data: 21/09/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-08, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-16, godzina: 09:30,

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 05.10.2018 r.

Nr IX.271.73.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. (…)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 09.10.2018 r., do godz. 09:30

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 09.10.2018 r.(…)

 

Powinno być:

 

§ 11. (…)

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 16.10.2018 r., do godz. 09:30

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 16.10.2018 r.(…)

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500244863-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620554-N-2018 
Data: 21/09/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: (...)i. wyposażenie PSZOK • mobilna waga elektroniczna (szt.1 ) • rampa samochodowa przenośna (szt. 1) • oświetlenie w budynkach • zaplecze sanitarne z wc, umywalką i natryskiem i przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne (zapewnienie ciepłej wody) w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran z zewnętrzną umywalką dla klientów PSZOK na zewnątrz budynku • przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne,(...) 
W ogłoszeniu powinno być: (...) i. wyposażenie PSZOK • oświetlenie w budynkach • zaplecze sanitarne z wc, umywalką i natryskiem i przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne (zapewnienie ciepłej wody) w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran z zewnętrzną umywalką dla klientów PSZOK na zewnątrz budynku • przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne, (...) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-08, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-17, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 11.10.2018 r.

Nr IX.271.73.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 3 ust 3.3 pkt i

 1. wyposażenie PSZOK
 • mobilna waga elektroniczna (szt.1 )
 • rampa samochodowa przenośna (szt. 1)
 • oświetlenie w budynkach
 • zaplecze sanitarne z wc, umywalką i natryskiem i przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne (zapewnienie ciepłej wody) w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran z zewnętrzną umywalką dla klientów PSZOK na zewnątrz budynku przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne,

 

Powinno być:

 

§ 3 ust 3.3 pkt i

 1. wyposażenie PSZOK
 • oświetlenie w budynkach
 • zaplecze sanitarne z wc, umywalką i natryskiem i przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne (zapewnienie ciepłej wody) w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran z zewnętrzną umywalką dla klientów PSZOK na zewnątrz budynku przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne,

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 16.10.2018 r., do godz. 09:30

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 16.10.2018 r.(…)

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 17.10.2018 r., do godz. 09:30

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 17.10.2018 r.(…)

 

Zamawiający informuje, że przedmiar robót uwzględniający modyfikację został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian

PDFprzedmiar uwzględniający modyfikację.pdf (197,21KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dnia 17.10.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 17.10.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   642.306,00 złotych

 

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy i cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

AD-BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

691.444,50

5

2.

FIRCON Przemysław Penc

46-220 Byczyna, ul. Paruszowicka 4/1

859.205,86

6

3.

PBMH MODERN – BUD sp. z o.o., sp. k.

42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 406

1.598.385,00

6

4.

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

906.939,52

6

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.  07.11.2018 r.

Nr IX.271.73.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

AD-BAU Artur Świtała, 46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Suma

1.

AD-BAU Artur Świtała

46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7

60

30

90

2.

FIRCON Przemysław Penc

46-220 Byczyna, ul. Paruszowicka 4/1

48,28

40

88,28

3.

PBMH MODERN – BUD sp. z o.o., sp. k.

42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 406

25,95

40

65,95

4.

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82

45,74

40

85,74

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500301026-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Gmina Olesna: Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
,,Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 620554-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500230970-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.73.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno. 3.2 Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie PFU. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia wynosi ok. 4 160 m2. 3.3 Zakres projektu obejmuje m.in.: a. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję i PFU wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy. Dokumentację należy wykonać w ilościach i postaciach określonych w PFU. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje. b. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze c. powierzchnia utwardzona kostką betonową d. rozbudowany i zmodernizowany budynek biurowo-socjalny • dobudowana części socjalna (w zachodniej części budynku) • wymiana pokrycia dachu • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • remont elewacji budynku • remont wnętrza budynku, w tym węzła sanitarnego e. renowacja budynku magazynowego i usługowego f. najazdowa waga samochodowa (zakup i montaż) wraz z instalacją zdalnego odczytu pomiaru g. infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje do adaptacji: • instalacja wodociągowa z przyłączem do budynku biurowego • instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie budynku biurowego usługowego i magazynów • instalacja kanalizacji deszczowej / odwodnienie powierzchni utwardzonej h. elementy zagospodarowania terenu • oświetlenie placu • konserwacja istniejącego ogrodzenia • nowa brama przesuwna (szt. 1) • zieleń ozdobna i izolacyjna i. wyposażenie PSZOK • mobilna waga elektroniczna (szt.1 ) • rampa samochodowa przenośna (szt. 1) • oświetlenie w budynkach • zaplecze sanitarne z wc, umywalką i natryskiem i przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne (zapewnienie ciepłej wody) w sanitariacie dla pracownika PSZOK oraz kran z zewnętrzną umywalką dla klientów PSZOK na zewnątrz budynku • przyłącza wod.-kan. oraz elektryczne, j. UWAGA ! - wyposażenie PSZOK występujące w PFU objęte oddzielnym postępowaniem przetargowym (kosztów nw. elementów nie należy kalkulować o ofercie): • kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów (2 kontenery o pojemności 18 m3, 1 kontener o pojemności 12 m3, 2 kontenery o pojemności 7 m3, 5 pojemników o pojemności 1,1 m3, 5 pojemników o pojemności 0,24 m3) • kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne (4 szt.) • kosz siatkowy na drobny ZSEE • tablice informacyjne i edukacyjne (20 szt.), opisy kontenerów i pojemników (20 szt.), opisy pomieszczeń • regał magazynowy • system IT do ewidencji odpadów i zarządzania gospodarką magazynową w PSZOK • 2000 par rękawiczek ochronnych z dedykowanym nadrukiem (promującym PSZOK w Gminie Olesno) • wyposażenie biura (komputer, drukarka, biurko, regał, szafka, fotel, 2 krzesła) • zaplecze socjalne z podstawowym umeblowaniem • apteczka, podstawowy sprzęt ppoż. 3.4 Wymagania w stosunku do prac projektowych: a) Projekt należy opracować na podstawie PFU i załączonej koncepcji. b) Zaprojektowanie PSZOK powinno nastąpić w taki sposób, aby zapewniać: • spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 2 oraz w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), przy uwzględnieniu, że PSZOK ma mieć powierzchnię 4 160 m2 • spełnienie standardów sanitarnych, o których mowa w: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868), • zgodność z Prawem Budowlanym • systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu PSZOK, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, m.in. Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.). c) Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej, która będzie zawierała co najmniej: • Projekt wstępny • Dokumentację pozwalającą uzyskać pozwolenie budowlane / zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Oleśnie. • Projekt wykonawczy. d) Do opracowania dokumentacji projektowej w szczególności należy uzyskać lub opracować następujące dokumenty: • Wykonanie odwodnienia terenu. • Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500 obejmującą teren wysypiska śmieci. • Wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla terenu objętego inwestycją. • Opinię uzgodnienia w ZUDP projektu zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana. • Projekt wstępny, zawierający uszczegółowienie zawartych w koncepcji i PFU założeń i wymagań oraz ich konfrontację z uwarunkowaniami wynikającymi z uzyskanych opinii i warunków, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu projektu wstępnego przez Inwestora oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wykonawca może przystąpić do dalszego projektowania w tym sporządzenia projektu zagospodarowania terenu. • W celu rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu Wykonawca ma opracować również projekt wykonawczy, na podstawie którego wykona zamówienie i który będzie podstawą odbioru poszczególnych robót przez inspektora nadzoru po jego zrealizowaniu. • Opracuje dokumentację budowy która przekaże Zamawiającemu. e) Wykaz dokumentacji projektowej: • Mapa do celów projektowych; • Projekt wstępny (2 egzemplarze); • Projekt budowlany (5 egzemplarzy); • Projekt wykonawczy robót budowlanych (4 egzemplarze); • Projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni (4 egzemplarze); • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egzemplarze); • Przedmiary (2 egzemplarze); • Kosztorysy inwestorskie (2 egzemplarze)

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45222000-9, 45222100-0, 45213270-6, 45230000-8, 45231000-5, 45231400-9, 45231300-8, 45300000-0, 45400000-1, 74200000-1, 74230000-7, 74232000-4, 42900000-5, 71222000-0, 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112700-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 522200.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: AD-BAU Artur Świtała 
Email wykonawcy: ad-bau040@wp.pl 
Adres pocztowy: 46-300 Olesno, Wojciechów, ul. Piaskowa 7 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Wojciechów 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 691444.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 691444.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1598385.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki