Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na najem lokalu użytkowego w dniu 24.10.2018 roku

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 25,90 m2 położonego na parterze budynku w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 44, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3165 o powierzchni 0,1068 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/46800/4.  

Lokal przeznaczony jest na warsztat szewski.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi 143,75 zł netto, tj. 176,82 zł brutto.

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, z prawem do użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku.

Lokal przeznaczony jest do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych, takich jak: zużycie wody, odprowadzenie ścieków i energia elektryczna. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.

 

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu brutto według ceny wywoławczej w wysokości 530,46 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.10.2018 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu. Przedmiotowy lokal można oglądać codziennie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 9 października 2018 roku

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki