Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim

Ogłoszenie nr 634078-N-2018 z dnia 2018-10-10 r. 
 

Gmina Olesna: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim 
Numer referencyjny: Nr IX.271.82.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim” – w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ. 3.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję, PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy (Uwaga! Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, zgodnie z cyt. wyżej decyzją Starosty Oleskiego, zostały już usunięte, zagospodarowano powstałą biomasę, pnie nie zostały sfrezowane). Dokumentację należy wykonać na mapie przekazanej przez Zamawiającego w ilościach i postaciach określonych w PFU, z tym że projekt wykonawczy zieleni, obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą poprzedzone inwentaryzacją, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Projekt powinien zostać uzgodniony przez PZLA oraz PZPN. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje. Uwaga: Zadania określone w PFU, dotyczące rozbiórki budynku jednokondygnacyjnego oraz budowy budynku z trybunami na dachu i częściowym zadaszeniem trybun – stanowi przedmiot odrębnego zamówienia (zamówienie nr IX.271.23.2018, http://olesno.biuletyn.info.pl/7536/10814/budowa-zaplecza-dla-boiska-pilkarskiego-wraz-z-trybunami-i-zadaszeniem-na-dz-nr-54115-przy-ul-wachowskiej-w-olesnie.html). Przedmiar robót (załącznik do PFU) nie obejmuje pozycji objętych odrębnym zamówieniem. 3.3.2. Demontaż trybun (pozostałych po budowie zaplecza dla boiska piłkarskiego). 3.3.3. Demontaż istniejących elementów małej architektury, bramek piłkarskich, piłkochwytów i wiat dla zawodników rezerwowych. 3.3.4. Demontaż betonowych murów i ogrodzeń. 3.3.5. Demontaż schodów terenowych i nawierzchni. 3.3.6. Niwelację terenu, wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń. 3.3.7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury (wyposażenie stadionowe), w tym montaż elementów urządzeń sprawnościowych. 3.3.8. Nasadzenia roślin zgodnie z koncepcją zieleni, PFU oraz decyzją OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie wycinki i nasadzeń. 3.3.9. Wykonania trawników. 3.3.10. Wykonanie nawierzchni. 3.3.11. Wykonanie urządzeń stadionu lekkoatletycznego. 3.3.12. Wykonanie boisk do gier zespołowych. 3.3.13. Wykonanie i montaż ogrodzeń i piłkochwytów. 3.3.14. Wykonanie sektora dla kibiców drużyny gości i sektora przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 3.4. Zamawiający wymaga, aby użyte do budowy materiały spełniały zawarte w PFU wymagania co do jakości, kształtu i wyglądu poszczególnych elementów wyposażenia Stadionu Miejskiego. Zamawiający będzie przestrzegał, aby warunki zawarte w PFU zostały spełnione przez Wykonawcę. 3.5. W ramach realizacji umowy Wykonawca usunie powstające odpady, zgodnie z zapisami PFU, z tym że wyznaczone przez Zamawiającego elementy małej architektury (siedziska na trybunach) przeznaczone zostaną do odzysku (wykonawca zobowiązany będzie zgromadzić elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). 3.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1202), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.12. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.15. Rozwiązania równoważne - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.16. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.16.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3.16.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 3.14. 3.18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 45212224-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45212200-8
45111291-4
45233200-1
45112700-2
77310000-6
45220000-5
45000000-7
45110000-1
45112710-5
71220000-6
71354000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, przebudowy remontu lub modernizacji boisk, bieżni lekkoatletycznych lub innych obiektów lekkoatletycznych o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych każda. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-26, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsiwz.pdf (593,42KB)
PDF3.10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (10,81MB)
PDF3.9 decyzja nr OŚR.613.1.142.2017.pdf (3,45MB)
ZIP3.8 dokumentacja.zip (24,09MB)
DOCX3.7 projekt umowy.docx (72,03KB)
DOC3.6 zobowiązanie.doc (59,50KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (37,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,50KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,10KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,90KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (56,00KB)
 

Olesno, dn. 12.10.2018 r.

Nr IX.271.82.2018

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie,

w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w związku z poprawą oczywistej omyłki pisarskiej modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 24.10.2018 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 24.10.2018 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 26.10.2018 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 26.10.2018 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

 

PDFsiwz.pdf (568,76KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 23.10.2018 r.

Nr IX.271.82.2018

 

Dotyczy postępowania pn.: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.1986).

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

 1. Czy nawierzchnia z trawy naturalnej dla boisk do gry w piłkę nożną ma być typu darniowego, wykonana z gotowych rolek czy metodą siewu?
 2. Czy należy wycenić ruchome urządzenia lekkoatletyczne, jeśli tak to jakie?
 3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie bramek do piłki nożnej o wym. 7,32m x 2,44m posiadających certyfikat zgodności z normą PN EN 748:2013-09, która spełnia wymagania narzucone przez FIFA oraz czy Zamawiający dopuści zastosowania siatki o wymiarach dostosowanych do pełnowymiarowego kortu deblowego zgodnie z przepisami ITF oraz normą PN EN 1510:2006?
 4. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie obrzeży betonowych o wym. 100x30x8 cm przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej? Obrzeża te podczas układania nawierzchni zostaną pokryte warstwą poliuretanu i w efekcie będą niewidoczne i nie będą stanowić zagrożenia dla użytkowników obiektu. Takie rozwiązanie standardowo stosowane jest na bieżniach sportowych, gdyż obrzeża betonowe są trwalsze od obrzeży z tworzyw sztucznych, a ich koszt jest znacznie mniejszy.
 5. Prosimy o określenie, czy w zakresie wyżej wymienionego przetargu jest również zaprojektowanie i wybudowanie systemu zraszania boiska piłki nożnej z trawy naturalnej? W dokumentacji (przedmiar rewitalizacji stadionu + dokumentacja) jest zapis Nawodnienie boiska zraszaczem  na powierzchni 16216 m2, natomiast brak jest jakiegokolwiek opisu w jaki sposób należy to zrobić. Prosimy o wyjaśnienia.
 6. Czy zamawiający potwierdza, że obiekt tj. bieżnia i boiska sportowe nie posiadają odwodnienia i nie jest ono przedmiotem zamówienia.

Odpowiedzi:

 1. Nawierzchnię dla boiska do piłki nożnej należy wykonać z gotowych rolek trawy naturalnej.
 2. Nie. Wszystkie elementy, które należy wycenić podano w PFU i przedmiarze.
 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramek do piłki nożnej o wym. 7, 32m x 2,44m posiadających certyfikat zgodności z normą PN EN 748:2013-09, która spełnia wymagania narzucone przez FIFA oraz  Zamawiający dopuszcza zastosowania siatki o wymiarach dostosowanych do pełnowymiarowego kortu deblowego zgodnie z przepisami ITF oraz normą PN EN 1510:2006?
 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie obrzeży bieżni z tworzywa.
 5. Nawadnianie powinno zostać wykonane w systemie przenośnych zraszaczy podpinanych do punktów poboru wody rozprowadzonych po terenie stadionu.
 6. Odwodnienie posiada płyta główna boiska do gry w piłkę nożną (sączki drenarskie), które zostało wykonane na początku lat 70. Inwestor nie posiada dokumentacji jak również nie jest w stanie określić stanu technicznego tych urządzeń. Odwodnienie pozostałych nowych obiektów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w parkingu przy Oleskiej Lagunie.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 26.10.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 26.10.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  4.368.227,73 złotych brutto

 

Złożono 5 ofert (nazwa wykonawcy, cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

1.

Ada – Light sp. z o.o.

09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56

5.202.900,00

5

2.

ANMED sp. z o.o.

48-130 Kietrz, ul. Sobieskiego 32

4.186.420,00

5

3.

Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz

42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32

4.550.000,00

5

4.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, ul. Opolska 85, Radawie

4.692.550,00

5

5.

Konsorcjum:

DABRO BAU TECH sp. z o.o.

58-100 Świdnica, ul. Opoczka 17a – lider

DABRO BAU Firma usługowo - Handlowa

58-100 Świdnica, ul. Opoczka 17a

4.328.999,99

5

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.  20.11.2018 r.

Nr IX.271.82.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

ANMED sp. z o.o., 48-130 Kietrz, ul. Sobieskiego 32

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

Ada – Light sp. z o.o.

09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56

48,27

40

88,27

2.

ANMED sp. z o.o.

48-130 Kietrz, ul. Sobieskiego 32

60,00

40

100

3.

Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz

42-160 Krzepice, ul. Kuźniczka 32

55,20

40

95,20

4.

Arkadiusz Sykoś

46-048 Zębowice, ul. Opolska 85, Radawie

53,52

40

93,52

5.

Konsorcjum:

DABRO BAU TECH sp. z o.o.

58-100 Świdnica, ul. Opoczka 17a – lider

DABRO BAU Firma usługowo - Handlowa

58-100 Świdnica, ul. Opoczka 17a

58,02

40

98,02

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500307161-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.

Gmina Olesna: Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Rewitalizacja stadionu miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 634078-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.82.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ,,Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie, w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim” – w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SIWZ. 3.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 3.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję, PFU oraz decyzję nr OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie zezwolenia na usunięcie i nakazu nasadzeń nowych drzew wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień na realizację przedmiotu umowy (Uwaga! Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, zgodnie z cyt. wyżej decyzją Starosty Oleskiego, zostały już usunięte, zagospodarowano powstałą biomasę, pnie nie zostały sfrezowane). Dokumentację należy wykonać na mapie przekazanej przez Zamawiającego w ilościach i postaciach określonych w PFU, z tym że projekt wykonawczy zieleni, obejmować będzie co najmniej: informacje dot. gospodarki zielenią istniejącą poprzedzone inwentaryzacją, instrukcję przygotowania podłoża, instrukcję nasadzeń, instrukcję pielęgnacji nasadzeń. Projekt powinien zostać uzgodniony przez PZLA oraz PZPN. Powyższa dokumentacja oraz wydane na jej podstawie pozwolenia muszą spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2017 (Zarząd Województwa Opolskiego) dokona oceny tej zgodności w terminie 20 dni od daty przekazania, za pośrednictwem Zamawiającego, kompletnej dokumentacji. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z cytowaną wyżej dyrektywą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wydane rekomendacje. Uwaga: Zadania określone w PFU, dotyczące rozbiórki budynku jednokondygnacyjnego oraz budowy budynku z trybunami na dachu i częściowym zadaszeniem trybun – stanowi przedmiot odrębnego zamówienia (zamówienie nr IX.271.23.2018, http://olesno.biuletyn.info.pl/7536/10814/budowa-zaplecza-dla-boiska-pilkarskiego-wraz-z-trybunami-i-zadaszeniem-na-dz-nr-54115-przy-ul-wachowskiej-w-olesnie.html). Przedmiar robót (załącznik do PFU) nie obejmuje pozycji objętych odrębnym zamówieniem. 3.3.2. Demontaż trybun (pozostałych po budowie zaplecza dla boiska piłkarskiego). 3.3.3. Demontaż istniejących elementów małej architektury, bramek piłkarskich, piłkochwytów i wiat dla zawodników rezerwowych. 3.3.4. Demontaż betonowych murów i ogrodzeń. 3.3.5. Demontaż schodów terenowych i nawierzchni. 3.3.6. Niwelację terenu, wymianę gruntu w miejscach nowych nasadzeń. 3.3.7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury (wyposażenie stadionowe), w tym montaż elementów urządzeń sprawnościowych. 3.3.8. Nasadzenia roślin zgodnie z koncepcją zieleni, PFU oraz decyzją OŚR.613.1.142.2017 Starosty Oleskiego w sprawie wycinki i nasadzeń. 3.3.9. Wykonania trawników. 3.3.10. Wykonanie nawierzchni. 3.3.11. Wykonanie urządzeń stadionu lekkoatletycznego. 3.3.12. Wykonanie boisk do gier zespołowych. 3.3.13. Wykonanie i montaż ogrodzeń i piłkochwytów. 3.3.14. Wykonanie sektora dla kibiców drużyny gości i sektora przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 3.4. Zamawiający wymaga, aby użyte do budowy materiały spełniały zawarte w PFU wymagania co do jakości, kształtu i wyglądu poszczególnych elementów wyposażenia Stadionu Miejskiego. Zamawiający będzie przestrzegał, aby warunki zawarte w PFU zostały spełnione przez Wykonawcę. 3.5. W ramach realizacji umowy Wykonawca usunie powstające odpady, zgodnie z zapisami PFU, z tym że wyznaczone przez Zamawiającego elementy małej architektury (siedziska na trybunach) przeznaczone zostaną do odzysku (wykonawca zobowiązany będzie zgromadzić elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212224-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45212200-8, 45111291-4, 45233200-1, 45112700-2, 77310000-6, 45220000-5, 45000000-7, 45110000-1, 45112710-5, 71220000-6, 71354000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3551404.65 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: ANMED sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@anmedinfo.pl 
Adres pocztowy: 48-130 Kietrz, ul. Sobieskiego 32 
Kod pocztowy: 48-130 
Miejscowość: Kietrz 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4186400.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4186400.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5202900.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: brak informacji 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki